Korupcia na najvyšších miestach neexistuje, niet čo stíhať. Takto sa Robert Kaliňák reaguje na otázky novinárov. Zákony totiž umožňujú neefektívne hospodáriť a pritom konať bez priamej korupcie, všetko v súlade so zákonom! Takto dochádza k tzv. „zákonnému rozkrádaniu“ štátnej pokladnice. Zákony boli dlhé roky prispôsobované nie v záujme kontrolovať efektívnosť hospodárenia, ale v záujme ochrany osôb, ktoré neefektívne s prostriedkami nakladajú.
[clear]

Korupcia existuje, tu je dôkaz

Priama korupcia na najvyšších miestach sa síce dokázať nedá, dá sa však dokázať nepriama korupcia, ktorou je: Neefektívne hospodárenie! Definícia korupcie, viac tu >>

Pravidlá pre efektívne hospodárenie nie sú zodpovedne nastavené! Je to najvážnejší nedostatok pri riadení hospodárenia a rozhodovaní, kam a v akej výške budú verejné finančné prostiedky zo štátnej pokladnice konkrétne použité. Jednotlivé položky rozpočtových výdavkov nie sú vopred posudzované z pohľadu ich efektívneho použitia. Je dovolené neefektívne narábať s verejnými financiami na najvyšších miestach riadenia štátu. Takýto stav môžeme definovať ako nepriama korupcia.

Spôsob zostavovania, schvaľovania a čerpania verejných financií ponúka veľa možností pre korupciu. Už pri zostavovaní a schválení štátneho rozpočtu dochádza k prvému vážnemu nedostatku, ktorým je súhlas parlamentu neefektívne čerpať finančné prostriedky podľa pravidiel, ktoré nezaručujú ich efektívne využitie. Parlament odsúhlasí, že sa môžu verejné financie použiť podľa rozpočtových kapitol, ktoré však nezarčujú položkovitú kontrolu výšky ich čerpania a hlavne efektívnosť ich využitia. Je nelogické, ak je dovolené minúť milióny EUR bez posúdenia efektívnosti a po vyčerpaní financií iba konštatovať, že všetko prebehlo v zmysle zákona.  Takéto hospodárenie s akýmikoľvek finančnými prostriedkami je voči občanom nezodpovedné.

Kde neexistuje kontrola, nie sú vinníci

NKÚ, parlament, ani výbor pre kontrolu financií a rozpočtu nekontrolujú a neriešia pravú príčinu neefektívneho hospodárenia, hoci existuje zákonná povinnosť NKÚ efektivitu hospodárenia kontrolovať. Korupcia vzniká iba ako dôsledok zlého hospodárenia a zlého procesu, týkajúceho sa výdavkovej časti štátneho rozpočtu pri čerpaní financií. Korupcia sa dá odstrániť tým spôsobom, že sa odstráni jej príčina! O to sa však zatiaľ slovenskí poslanci nezaujímajú.

Kto by mal kontrolovať efektívnosť hospodárenia?

karol-mitrik-predseda-nkuNajvyšší kontrolný úrad (NKÚ) a Výbor NRSR pre financie a rozpočet. Je zaujímavé a zároveň to vzbudzuje určité podozrenie, ak orgány na to určené, ktoré to majú zakotvené priamo vo svojich povinnostiach, si túto svoju povinnosť neplnia. V povinnostiach NKÚ je jasne uvedené:

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je nezávislým štátnym orgánom, ktorý kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu, územnej samosprávy a s finančnými prostriedkami Európskej únie.

NKÚ SR je podľa ústavy SR nezávislý orgán kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami, ktorý je vo svojej kontrolnej činnosti viazaný len zákonom. Jeho činnosť vychádza z Limskej deklarácie Smerníc o zásadách nezávislej kontroly, ktorá bola prijatá na IX. Kongrese medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií. Tento dokument obsahuje východiskové filozofické axiómy kontroly vôbec a princípy fungovania najvyšších kontrolných inštitúcií zúčastnených štátov.

Podľa nich je kontrola považovaná za jednu z najdôležitejších podmienok správneho a efektívneho nakladania s verejnými prostriedkami. Preto, aby najvyššia kontrolná inštitúcia štátu mohla plniť svoje základné poslanie, t.j. napomáhaniu správnemu a efektívnemu hospodáreniu s verejnými prostriedkami a aby mohla svoju kontrolnú činnosť vykonávať objektívne a účinne, musí byť vo svojej činnosti nezávislá. Tieto základné požiadavky kladené na činnosť najvyšších kontrolných inštitúcií štátu sú preto zaručené aj ústavou SR.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Igor Matovič – člen Výboru NR SR pre financie a rozpočet, ktorý by mal tiež kontrolovať efektívnosť hospodárenia.

Výbor ako poverený orgán Národnej rady SR predkladá Národnej rade SR:
Návrh na schválenie k vymenovaniu a odvolaniu predsedu a člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
Návrh na voľbu, odvolávanie a pozastavenie výkonu funkcie predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu SR.

Prečo poslanci neriešia príčinu zlého hospodárenia, čiže nepriamu korupciu? Je to neschopnosť, alebo zámer?

Pretrvávajúci problém je nespochybniteľný, príčina je jasná, riešenie je jednoduché. Poslanci dostali mandát od občanov a majú riešenie vo svojich rukách. Prečo teda na tento najvážnejší problém Slovenska verejne neupozorňujú opoziční poslanci? Túto otázku môžete posielať poslancom NRSR, iba tak sa dozviete skutočnú pravdu, kto to myslí s občanmi vážne. Komentujte nižšie.