Bratislava 1. februára 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)
 
Začleniť deti zo sociálne znevýhodneného prostredia do vzdelávacieho systému od dovŕšenia tretieho roku veku navrhujú poslanci Národnej rady SR za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). V závere štvrtého rokovacieho dňa 40. schôdze parlamentu návrh novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) predstavil líder OĽaNO Igor Matovič

Na snímke Igor Matovič

Súčasná právna úprava zakotvuje nárok dieťaťa absolvovať predprimárne vzdelávanie v materskej škole jeden rok pred začatím povinnej školskej výchovy, t. j. od piateho roku veku dieťaťa, a to bezplatne. “V priebehu roka môže mať dieťa problém začleniť sa do kolektívu, osvojiť si sociálne návyky a nadobudnúť všetky zručnosti a vedomosti potrebné na vstup do základnej školy. Pre mnohé deti môže jeden rok predstavovať príliš krátke časové obdobie na zvládnutie týchto krokov, preto sú nútené absolvovať tzv. nultý ročník základnej školy,” uviedol Matovič v rokovacej sále, kde bolo prítomných približne desať zákonodarcov.
Podľa OĽaNO v tejto súvislosti odborníci poukazujú na skutočnosť, že s výchovou a vzdelávaním dieťaťa by sa malo začínať už v ranom veku. O to je dôležitejšie začať s touto výchovou u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré majú prirodzene sťažené východiskové podmienky. “V rámci vzdelávacieho programu je dôležité motivovať k zvýšenej účasti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na predškolskej príprave už od skoršieho veku, pretože včasnou predškolskou prípravou sa dosiahne potrebná pripravenosť na detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, čím sa eliminujú riziká školskej neúspešnosti a dieťa získa základné sociálne a spoločenské návyky potrebné pre jeho plynulé a bezproblémové začlenenie do procesu vzdelávania,” tvrdí OĽaNO.
Poslanci dnes prediskutovali aj opozičnú novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Novelu predložil do parlamentu poslanec NR SR za hnutie OĽaNO Martin Fecko, ktorý ňou chce jednoznačne upraviť výmenu údajov a informácií medzi žiadateľom a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) pri poskytovaní podpory v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Tým chce zabrániť vyplácaniu podpory na pozemky, ku ktorým ich poberatelia nevedia preukázať žiaden vlastnícky ani nájomný vzťah.
Návrh na odstránenie zákazu vstupu psov do reštaurácií a iných zariadení spoločného stravovania tiež zamestnal poslancov počas dnešného rokovania. Poslanci zo SaS navrhujú novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Zároveň liberáli chcú ponechať možnosť, aby sa prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania rozhodol, či do prevádzky budú môcť vstúpiť aj zákazníci so psami. Zároveň chcú, aby v prípade, že to umožnia, mali povinnosť o tom informovať na viditeľnom mieste pred vstupom do priestorov prevádzky alebo v nich, aby zákazníci vedeli, či ide o zariadenie umožňujúce vstup psov a mali pri rozhodovaní, či využiť jeho služby, k dispozícii aj túto informáciu.
Zákon v súčasnosti zakazuje, aby sa do reštaurácií, kaviarní, pohostinstiev a ďalších zariadení spoločného stravovania mohli vodiť alebo vpúšťať zvieratá. Zákazníci stravovacích zariadení, ale aj ich prevádzkovatelia považujú uvedený zákaz podľa SaS za neodôvodnený a zbytočne obmedzujúci. Priblížili, že v ankete Byrokratický nezmysel roka, ktorú každoročne organizuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska, sa zákaz vstupu zvierat do kaviarní za rok 2018 umiestnil na prvom mieste.
Schôdza Národnej rady SR pokračuje v utorok od deviatej hodiny ráno. Na programe majú vládne návrhy zákonov z dielne rezortu hospodárstva, dopravy i pôdohospodárstva.
 
Príspevok Začleniť deti zo sociálne znevýhodneného prostredia do vzdelávacieho systému navrhuje OĽaNO zobrazený najskôr Hlavné správy.