Štrasburg 28. marca 2019 (HSP/Foto:Kresťanská únia)
 
Slovenskí europoslanci Anna Záborská a Branislav Škripek (Kresťanská únia) dnes vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom apelujú na poslancov NR SR, aby podporili návrh za zastavenie ratifikácie tzv. Istanbulského dohovoru. O návrhu uznesenia, ktorý predložili poslanci za SNS, bude parlament rokovať už dnes 28. marca 2019

Na snímke zľava Branislav Škripek a Anna Záborská

Text vyhlásenia Anny Záborskej a Branislava Škripeka:
„Vážené panie poslankyne a páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, kolegyne a kolegovia,
obraciame sa na vás s výzvou, aby ste podporili návrh uznesenia, ktorým NR SR žiada vládu Slovenskej republiky, aby zastavila proces ratifikácie Dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu, známeho pod názvom „Istanbulský dohovor“.
Ako poslanci Európskeho parlamentu sa roky zasadzujeme o to, aby Európska únia neratifikovala tzv. Istanbulský dohovor, pretože jeho začlenenie do európskeho práva by spôsobilo právnu neistotu a konflikt v kompetenciách Únie a členských štátov. Pokiaľ Slovensko tento dohovor neratifikuje, nebude to môcť urobiť ani Európska únia ako celok.
Zdôrazňujeme, že ochrana žien a detí pred násilím je povinnosťou každého civilizovaného štátu. Dosiahnuť tento cieľ však nie je možné popretím existencie prirodzených rozdielov medzi dvomi pohlaviami, mužmi a ženami, na ktorom je postavená samotná filozofia Istanbulského dohovoru.
Binárny pohľad na človeka a inštitút manželstva, ktorý zastávajú všetky hlavné svetové náboženstvá, môže byť na základe tohto dohovoru označený za “tradíciu založenú na stereotypných rodových roliach” a spochybňovaný v učebných materiáloch a školských osnovách.
Ak by Slovensko ratifikovalo Istanbulský dohovor, definícia rodu ako sociálneho konštruktu sa preň stane záväznou a rodičia nebudú môcť namietať kontroverzný obsah vyučovania a školské osnovy (čl. 14). To by viedlo k významnému obmedzeniu práva rodičov zabezpečovať výchovu a vzdelávanie svojich detí v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením (čl. 2, protokol č.1 Európskeho dohovoru o ľudských právach).
Dohovor obsahuje aj zákaz diskriminácie žien. Ten je však formulovaný tak široko, že môže znemožniť lekárom a zdravotníckym pracovníkom uplatniť si výhradu vo svedomí, ktorú zaručuje napríklad aj Charta základných práv EÚ.
V prostredí Európskeho parlamentu je hľadanie dohody naprieč politickými zoskupeniami nevyhnutnou súčasťou každodennej parlamentnej práce a vedie poslancov ku vzájomnému rešpektu.
Sme presvedčení, že v témach, ktoré presahujú rámec úzko straníckej agendy a dotýkajú sa samotných základov fungovania spoločnosti, by prijatie tohto prvku parlamentnej politickej kultúry posilnilo vážnosť Národnej rady Slovenskej republiky a jej poslancov v očiach väčšiny slovenských občanov.“
 
Príspevok Záborská a Škripek vyzývajú poslancov NR SR, aby hlasovali za zastavenie ratifikácie tzv. Istanbulského dohovoru: Ak to neurobí Slovensko, nebude to môcť urobiť ani EÚ ako celok zobrazený najskôr Hlavné správy.