Bratislava 21. marca 2018 (HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)
 
Na stránke Podpíšem.sk sa objavila výzva k predstaviteľom štátu a politikom, ktorá je v duchu ideálov sviečkovej manifestácie, ktorá sa uskutočnila pred 30 rokmi

Snímka z 23. marca 2016: Verejné spomienkové zhromaždenie pri Pamätníku Sviečkovej manifestácie

Vo výzve ľudia žiadajú aby Slovenská republika stiahla svoj podpis pod Istanbulským dohovorom. “Odmietnime násilie na ženách, podporme reálnu pomoc týraným ľuďom bez diskriminácie a rovnako odmietnime medzinárodné zmluvy, či dokumenty, ktoré by oddeľovali rod od pohlavia, či zavádzali viac rodov, ako je mužský a ženský. Odmietnime nevedeckú gender ideológiu v našej legislatíve, lebo je to experiment na deťoch, vedie k ohrozeniu práv rodičov a tiež náboženskej slobody,” znie vo výzve.
“Žena si zaslúži viac ako potrat.” Podľa výzvy chýbajú sestry, lekári a profesionáli v mnohých povolaniach, no ďalej sa umožňuje zabíjanie detí, ktoré sa nimi mohli stať. “Mnohé bezdetné páry túžia po osvojení detí. Nechceme kriminalizáciu matiek, chceme zákonnú ochranu života detí od počatia po prirodzenú smrť a  reálnu podporu materstva a otcovstva! Dnes už aj sekulárna väčšina spoločnosti odmieta potraty bez vážneho dôvodu. Najmasovejšou demonštráciou od revolúcie bol Pochod  za život,” znie ďalej vo výzve.
“Zmluvou so Svätou stolicou a Zmluvou s registrovanými cirkvami sa Slovenská republika zaviazala, že uzatvorí osobitnú zmluvu o výhradách vo svedomí. Slovenská republika si tento svoj záväzok doposiaľ nesplnila. Žiadame, aby Slovenská republika čím skôr pripravila a schválila túto medzinárodnú zmluvu. Táto požiadavka je o to naliehavejšia, o čo viac sme svedkami porušovania výhrady vo svedomí a náboženskej slobody v krajinách západného sveta.”
Ďalej výzva upozorňuje, že Slovensko tiež čelí demografickému úpadku a napriek tomu sme prostredníctvom prevládajúcej mediálnej kontroly svedkami výsmechu z rodiny a manželstva. “Vernosť, mravnosť a slušnosť sa predkladajú ako nemoderné hodnoty. Spoločnosti musí záležať na podpore manželstva a rodiny. Žiadame vytvoriť takú mediálnu politiku, ktorá napomôže v spoločnosti vytvoriť prorodinnú atmosféru.
Podporujte zamestnávanie rodičov s deťmi, ale odmietnite akékoľvek  pokusy o štátne zásahy do rodiny, ktoré by tlačili matky maličkých detí do troch rokov k odchodu do zamestnania. Deti si zaslúžia byť najdôležitejšou prioritou našej spoločnosti a čas matky strávený s dieťaťom je dlhodobo najlepšie ekonomicky využitý čas. Žena si zaslúži slobodne sa rozhodnúť a nemá byť ekonomicky nútená vyberať si medzi prácou a dieťaťom.”
Vo výzve je tiež žiadosť o väčšie spoločenské ocenenie a daňové zvýhodnenie pre rodiny s troma a viac deťmi. Na konci je podoknutée, že všetky deti aj deti kresťanov si zaslúžia rovnakú podporu, no napriek Zmluvám o výchove a vzdelávaní s cirkvami nie je cirkevné školstvo rovnocenné pri financovaní. “Žiadame rovnoprávne financovanie školských zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa.”
 
Príspevok Výzva predstaviteľom štátu a politickým stranám: Žena si zaslúži viac ako potrat. Najmasovejšou demonštráciou po roku 1989 bol Pochod za život! zobrazený najskôr Hlavné správy.