Bratislava 31. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:wikimedia)
 
Význam dnešného sviatku, 501. výročia začiatku reformácie cirkvi, je pre evanjelikov, dedičov reformácie, predovšetkým v možnosti nájsť zdroj nadšenia, duchovného povzbudenia za zápas o duchovné veci na tomto svete. Ako napísali generálny biskup Miloš Klátik, biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol a biskup Západného dištriktu Milan Krivda v pastierskom liste, ktorý sa dnes v deň 501. výročia začiatku reformácie číta v evanjelických chrámoch po celom Slovensku, veriaci sa majú nechať poučiť z Lutherových skúseností, vieroučného precitnutia a nového pohľadu. „Správne pochopenie evanjelia a Božej spravodlivosti je to, čo zmenilo život Martina Luthera, je to, čo zmenilo a mení svet,“ napísali v liste

Ilustračné foto

Pol tisícročia, to je podľa biskupov pomerne dlhý čas, ktorý znamená veľké zmeny v živote ľudstva, v behu dejín cirkvi, ale nad tým všetkým ostáva ten istý Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus, to isté evanjelium, to isté Božie povolanie k spaseniu, a tak aj tá istá možnosť prijať vierou ospravedlnenie, ktoré dáva Pán Boh pre zásluhy Ježiša Krista. „Preto reformácia, ktorá zdôraznila tieto základné zásady učenia, vôbec nie je iba záležitosťou dávnej histórie, ale trvá a stále nanovo nás oslovuje,“ zdôrazňujú biskupi.
Apoštol Pavel napísal, že „… človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona“. Tu je podľa evanjelických biskupov do jednej vety zhrnuté učenie o ospravedlnení, o odpustení hriechov. „Ježišovo učenie a život sú plné dôkazov, že iba On je cestou k Otcovi, On je pravda, On je život, On je bránou do kráľovstva Božieho, je svetlom sveta, je Pastierom, Pánom a naším Spasiteľom. Bez Neho niet záchrany pre hriešneho človeka. Človek – hriešnik sa podobá otrokovi, nie je v stave sám seba vyslobodiť z otroctva hriechov,“ pripomínajú biskupi s tým, že čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha.
Podľa biskupov treba prijať Pánom Bohom ponúkané odpustenie hriechov, Božiu milosť; vierou prijať, že Ježiš Kristus je jeho Spasiteľom. „To je v podstate jednoduché, a predsa pre veľkosť Božej lásky veľké evanjelium, radostná zvesť o našej záchrane. Spása a život večný sú a navždy zostávajú najvzácnejším Božím darom,“ pripomína trojica evanjelických biskupov, podľa ktorej skutočná viera však nehľadí len do neba, ale vidí aj okolo seba. Vidí a vníma ľudí s ich každodennými potrebami.
Biskupi vyzývajú veriacich, aby z vďaky za Božiu lásku a milosť slúžili s láskou svojim blížnym. „Veď my všetci sme predmetom Božej lásky. Nestačí o tom však len hovoriť, je potrebné, aby sme tým aj žili. Je dôležité, aby sme s Božou pomocou dokázali aj kriticky pozerať na seba, na svoj život, na svoju službu lásky. Aby sme z Božej milosti neustále duchovne, a tak aj svojím myslením, konaním a postojmi rástli na základe poznania Božieho slova, ktoré má formovať nás – a nie my si Božie slovo prispôsobovať,“ zdôraznili biskupi.
Evanjelici po celom svete si 31. októbra pripomenú výročie reformácie, teda výročie dňa, keď teológ Martin Luther dal vyvesiť v roku 1517 na dvere zámockého kostola v nemeckom meste Wittenberg 95 téz otvorene vystupujúcich proti pápežskému učeniu o odpustkoch.
 
Príspevok Význam výročia reformácie cirkvi je pre evanjelikov v možnosti nájsť zdroj duchovného povzbudenia za zápas o duchovné veci zobrazený najskôr Hlavné správy.