Bratislava 25. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)
 
Celkovo 57 politických strán malo zákonnú povinnosť vyhotoviť výročnú správu za rok 2017 a doručiť ju Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán najneskôr do 30. apríla 2018 v listinnej a v elektronickej podobe. Túto povinnosť si neplnila iba strana – Jednotné Slovensko, za čo jej štátna komisia udelila pokutu 3500 eur.

Na snímke členovia Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Výročná správa politickej strany musí okrem iného obsahovať aj účtovnú uzávierku overenú audítorom, správu audítora k ročnej účtovnej uzávierke, dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou uzávierkou a správu o preverení súladu o hospodárení strany so zákonom o politických stranách. Audítora určuje Slovenská komora audítorov žrebom zo zoznamu audítorov. Politická strana je následne s vyžrebovaným audítorom povinná uzatvoriť zmluvu o audite.
Z 56 strán, ktoré výročnú správu zaslali v riadnom termíne, malo 24 nedostatky. Spomedzi parlamentných subjektov mala nedostatky iba výročná správa ĽSNS. Čas na ich odstránenie mali previnilci do 30. júna. Strana Nový parlament to ako jediná nestihla, štátna komisia tak voči nej vedie správne konanie. Jej výsledkom môže byť pokuta od 200 do 2000 eur.
Štátna komisia v materiáli určenom pre parlament konštatuje, že politické strany sa opäť zlepšili v plnení si zákonných povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o politických stranách. Napr. v roku 2016 štátna komisia vydala až 16 rozhodnutí o uložení pokuty za nepredloženie výročnej správy a deväť pokút za neodstránenie nedostatkov. Vlani to bolo deväť pokút za nepredloženie výročnej správy a štyri za neodstránenie nedostatkov.
 
Príspevok Výročné správy malo predložiť 57 strán, povinnosť si nesplnila jedna zobrazený najskôr Hlavné správy.