Košice 16. februára 2019 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
 
Prinášame vám vyjadrenie predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej

Na snímke predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková

Dňa 16. februára 2007 som bola prezidentom Slovenskej republiky vymenovaná do funkcie sudkyne a zároveň predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky spolu s podpredsedom ústavného súdu Milanom Ľalíkom a sudkyňami a sudcami Ľudmilou Gajdošíkovou, Mariannou Mochnáčovou, Petrom Brňákom, Sergejom Kohutom, Lajosom Mészárosom, Ladislavom Oroszom a Rudolfom Tkáčikom.
Dnes, 16. februára 2019, uplynie 12 rokov od tohto vymenovania sudcov na tretie funkčné obdobie ústavného súdu pod mojím vedením.
Súčasťou pléna ústavného súdu v jeho treťom funkčnom období (t. j. v období od 16. februára 2007 do 16. februára 2019) boli okrem už uvedených sudkýň a sudcov  aj Jana Baricová (vymenovaná 10. júla 2014), Jana Laššáková (vymenovaná 14. decembra 2017), Ján Auxt (zánik funkcie 4. júla 2014), Ľubomír Dobrík (zánik funkcie 29. februára 2016), Juraj Horváth (zánik funkcie 4. júla 2014), Ján Luby (zánik funkcie 4. júla 2014), Miroslav Duriš (vymenovaný 14. decembra 2017) a Mojmír Mamojka (vymenovaný 14. decembra 2017).
Sudcovia ústavného súdu počas tretieho funkčného obdobia zodpovedne pristupovali k plneniu svojich povinností vyplývajúcich z funkcie sudcu ústavného súdu a pri jej výkone postupovali v súlade so sľubom, ktorým sa ujali svojej funkcie a ktorý znie:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem chrániť neporušiteľnosť prirodzených práv človeka a práv občana, chrániť princípy právneho štátu, spravovať sa ústavou, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne.“
O vysokej efektivite rozhodovacej činnosti sudcov ústavného súdu svedčí aj veľmi pozitívna bilancia došlých a vybavených podaní, ktorú sa podarilo ústavnému súdu dosiahnuť aj napriek tomu, že plénum ústavného súdu od 4. júla 2014 až do 14. decembra 2017, t. j. takmer tri a pol roka pracovalo v neúplnom zložení (namiesto 13 sudcov malo iba 10 sudcov). Ani to sa však žiadnym spôsobom neodrazilo na vysokej kvalite prijímaných rozhodnutí.
Počas tretieho funkčného obdobia ústavný súd zaznamenal pod mojím vedením nasledujúce štatistické údaje (stav k 16. februáru 2019):

  • celkový nápad došlých podaní: 148 941  (147 948 + 993) (Pozn.: 993 – počet nevybavených podaní z druhého  funkčného obdobia predsedu ústavného súdu Jána Mazáka)
  • vybavené podania: 148 256
  • nevybavené podania: 685

Vyjadrujem poďakovanie všetkým sudcom, ktorí boli súčasťou pléna ústavného súdu v jeho treťom funkčnom období, za ich zodpovedný prístup k plneniu povinností vyplývajúcich z ich funkcie sudcu, za množstvo kvalitných rozhodnutí i za to, že pri výkone ich funkcie na prvom mieste vždy stála ochrana základných ľudských práv a slobôd občanov tejto krajiny.
Moja vďaka patrí aj všetkým zamestnancom Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorí počas uplynulých dvanásť rokov vytvárali podmienky potrebné na výkon funkcie sudcov ústavného súdu.
Bolo mi cťou ako sudkyni a predsedníčke Ústavného súdu Slovenskej republiky podieľať sa na rozhodovacej a ďalšej činnosti ústavného súdu ako nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti.
Vážim si poctu, ktorej sa mi dostalo vymenovaním do funkcie sudkyne a predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky. Verím, že Ústavný súd Slovenskej republiky si aj po skončení môjho funkčného obdobia sudkyne a zároveň predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky zachová vysoký štandard rozhodovacej činnosti z pohľadu kvality,    ako aj kvantity prijatých rozhodnutí a že bude aj naďalej pokračovať vo významných aktivitách, prezentujúcich ústavný súd ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti odbornej aj laickej verejnosti.
Redakciu informoval Tomáš Senaj z Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky.
 
Príspevok Vyjadrenie predsedníčky Ústavného súdu SR Ivetty Macejkovej zobrazený najskôr Hlavné správy.