Košice 29. novembra 2018 (HSP/Foto:SITA-Viktor Zamborský)
 
Denník  Korzár zverejnil  28. novembra 2018 na  internetovej stránke www.korzar.sme.sk a v tlačenom vydaní novín články „Ústavný súd je voči Rašimu nadštandardne ústretový“, „Rajtáková: Púť Rašiho sťažnosti cez email Macejkovej je znepokojujúca“ a „Predsedníčka Ústavného súdu: Sťažnosti mi adresovali bežne“

Na snímke predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková

V uvedených článkoch boli uvedené neúplné, zavádzajúce a pravdu skresľujúce informácie, hoci redaktorovi denníka Korzár boli Kanceláriou Ústavného súdu Slovenskej republiky 20. a 21. novembra 2018 prostredníctvom dvoch mailových správ poskytnuté podrobné informácie týkajúce sa predmetnej sťažnosti. Ako  predsedníčka  Ústavného  súdu Slovenskej  republiky (ďalej  aj  „ústavný  súd“) považujem  za  potrebné  vyjadriť sa k uvedeným článkom, pretože verejnosť má právo na objektívne a úplné informácie a toto právo jej bolo v predmetných článkoch upreté, čo je      v rozpore s Etickým kódexom novinára a s Rezolúciou rady Európy o žurnalistike.
Podanie, ktorým sťažovateľ MUDr. Richard Raši, PhD., MPH (ďalej aj „sťažovateľ“), podľa čl. 129 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) namietal neústavnosť                a nezákonnosť volieb predsedu Košického samosprávneho kraja, ktoré sa konali 4. novembra 2017, bolo doručené na mail predsednicka@ustavnysud.sk 15. novembra 2017 o 22.01 h. Nasledujúci pracovný deň, t. j. 16. novembra 2017 v čase o 7.44 h som predmetné elektronické podanie preposlala pracovníčke sekretariátu predsedníčky ústavného súdu. Následne bol tento mail o 8.06 h preposlaný do podateľne ústavného súdu.
V nadväznosti na zverejnené informácie si dovoľujem ozrejmiť, že elektronický kontakt predsednicka@ustavnysud.sk bol zverejnený na webovom sídle ústavného súdu v časti Kontakty    ako jeden z oficiálnych elektronických kontaktov, na ktoré sa verejnosť môže obrátiť. Z dôvodu nadmerného zaťaženia bol tento elektronický kontakt z webového sídla ústavného súdu odstránený v máji 2018.
Stáva sa, že verejnosť sa so svojimi podaniami obráti na ústavný súd a doručí svoje podanie   aj na iný elektronický kontakt ako ten, ktorý je na to primárne vyhradený, t. j. elektronický kontakt na podateľňu ústavného súdu. Je bežnou praxou, že sa takéto podania doručia v rámci internej mailovej komunikácie príslušnej organizačnej zložke Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky. V takýchto prípadoch sa za deň doručenia podania považuje deň, v ktorom bolo podanie doručené už na prvú elektronickú adresu.
Považujem za potrebné zdôrazniť, že predmetná sťažnosť bola doručená na môj pracovný mail predsednicka@ustavnysud.sk a následne preposlaná prostredníctvom služobného mobilného telefónu, ktorý je prepojený s mojím pracovným mailovým kontom. Nešlo teda o žiadnu súkromnú komunikáciu, ako je to navodzované vo vyjadrení právnej zástupkyne odporcu. Rovnako by ústavný súd postupoval v každom obdobnom prípade, t. j. aj v prípade, ak by rovnakým spôsobom podala podanie právna zástupkyňa odporcu.
O tom, že nešlo o neobvyklý „bezprecedentný“ postup zvýhodňujúci určité osoby, svedčí skutočnosť, že:

  • v roku 2016 bolo na môj pracovný mail zaslaných 20 podaní, z toho boli 2 ústavné sťažnosti (sp. zn. III. ÚS 630/2016, III. ÚS 78/2017),
  • v roku 2017 bolo na môj pracovný mail zaslaných 36 podaní, z toho bolo 6 ústavných sťažností (sp. zn. I. ÚS 563/2017, II. ÚS 9/2018, PL. ÚS 2/2018, II. ÚS 265/2018, II. ÚS 265/2018, IV. ÚS 105/2018) a
  • v roku 2018 bolo na môj pracovný mail zaslaných 7 podaní, z toho boli 2 ústavné sťažnosti (sp. zn. IV. ÚS 55/2018, IV. ÚS 453/2018).

Z uvedeného vyplýva, že v prípade evidencie a vybavovania predmetnej sťažnosti sa postupovalo štandardne v súlade so zaužívaným postupom ústavného súdu, o čom svedčí skutočnosť, že ústavný súd obdobne postupoval aj v prípade iných podaní doručených na môj pracovný mail (pozri už uvedený štatistický prehľad).
V súvislosti s uvádzanými pochybnosťami o doručení príloh podania v zákonnej 10-dňovej lehote považujem za potrebné uviesť, že prílohy k predmetnému podaniu boli doručené na prvotný elektronický kontakt, t. j. na mail predsednicka@ustavnysud.sk, o čom svedčí kópia predmetného mailu. Pre ozrejmenie uvádzam, že aplikácia mailového klienta pri preposielaní elektronických správ neuvádza informáciu o prílohách v rámci pôvodnej správy. Informácia o prílohách sa zobrazuje         až konečnému adresátovi (pozri kópia preposlaného mailu).
Z už uvedených skutočností vyplýva, že podanie sťažovateľa bolo ústavnému súdu doručené 15. novembra 2017 o 22.01 h, t. j. v zákonnej 10-dňovej lehote.
Sťažnosť bola po doručení do podateľne ústavného súdu v zmysle Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie od 1. marca 2017 do 28. februára 2018 elektronicky pridelená sudcovi spravodajcovi JUDr. Lajosovi Mészárosovi. Celý procesný postup po doručení podania (sťažnosti) je vo výhradnej právomoci sudcu spravodajcu. Sudca spravodajca rozhoduje o tom,          či v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“)

  1. sťažnosť odloží (§ 23a zákon o ústavnom súde),
  2. predloží plénu ústavného súdu návrh na odmietnutie sťažnosti (§ 25 ods. 2 zákon o ústavnom súde) okrem iného aj z dôvodu oneskoreného podania návrhu, alebo
  3. predloží plénu ústavného súdu návrh na prijatie sťažnosti na ďalšie konanie (§ 25 ods. 3 zákon o ústavnom súde).

Bolo teda na výlučnom posúdení sudcu spravodajcu, aký procesný postup zvolí. Akýkoľvek zásah do tejto právomoci by predstavoval zásah do nezávislosti sudcu spravodajcu a narušenie princípu práva na zákonného sudcu.
Podľa čl. 131 ústavy s poukazom na čl. 129 ods. 2 ústavy ústavný súd rozhoduje v pléne o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy a volieb do Európskeho parlamentu. Ako z uvedeného ustanovenia ústavy vyplýva, je výlučne na právnom posúdení 13-členného pléna ústavného súdu, či sťažnosť podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde odmietne alebo podľa § 25 ods. 3 zákona o ústavnom súde prijme na ďalšie konanie.
V tejto súvislosti je nutné podotknúť, že sudca spravodajca JUDr. Lajos Mészáros predložil plénu ústavného súdu návrh uznesenia o odmietnutí sťažnosti z dôvodu nesplnenia zákonom predpísaných náležitostí, pričom ako ďalší možný dôvod odmietnutia predmetnej sťažnosti uviedol zjavnú neopodstatnenosť návrhu, ku ktorej dospel po prepočítaní hlasovacích lístkov v dotknutom volebnom okrsku. Prepočítanie hlasovacích lístkov pritom inicioval sám sudca spravodajca, ktorý     po oboznámení sa so zápisnicou okrskovej volebnej komisie zistil, že sťažovateľ ako kandidát          na predsedu Košického samosprávneho kraja, s číslom kandidáta na hlasovacom lístku 8, získal podľa zápisnice 0 (slovom nula) platných hlasov. Po prepočítaní hlasovacích lístkov však bolo zistené, že sťažovateľovi ako kandidátovi na predsedu Košického samosprávneho kraja bolo             vo volebnom okrsku 1 obce Zemplínska Široká odovzdaných 88 platných hlasov, čo nereflektuje zápisnica a ani oficiálne výsledky volieb uverejnené Štatistickým úradom Slovenskej republiky.      Na základe týchto zistení sudca spravodajca konštatoval, že opísané pochybenie okrskovej volebnej komisie nie je spôsobilé založiť nezákonnosť či neústavnosť volieb, keďže uvedených 88 hlasov         v prospech sťažovateľa nič nemení na konečnom výsledku volieb predsedu Košického samosprávneho kraja a nemení víťaza volieb predsedu Košického samosprávneho kraja.
Keďže na neverejnom zasadnutí pléna ústavného súdu 31. januára 2018 návrh uznesenia predložený sudcom spravodajcom nezískal ústavou stanovený počet 7 hlasov sudcov ústavného súdu (§ 4 ods. 3 zákona o ústavnom súde), sťažnosť sťažovateľa sa považuje podľa  § 25 ods. 3 zákona      o ústavnom súde za prijatú na ďalšie konanie. Plénum ústavného súdu na neverejnom zasadnutí zároveň uznesením prerušilo konanie o predmetnej sťažnosti až do prešetrenia sťažovateľom podaného trestného oznámenia príslušnými orgánmi činnými v trestnom konaní, resp. príslušnými orgánmi verejnej moci. Dôvody, pre ktoré plénum prijalo predmetnú sťažnosť na ďalšie konanie a konanie zároveň prerušilo, sú podrobne uvedené v odôvodnení uznesenia o prijatí sťažnosti (úplné znenie uznesenia ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 2/2018).
Vzhľadom na to, že odpadla prekážka, pre ktorú bolo predmetné konanie prerušené, plénum ústavného súdu sa na neverejnom zasadnutí 28. novembra 2018 uznieslo, že v konaní o sťažnosti MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH,  pokračuje. V ďalšom konaní bude ústavný súd pokračovať vo vykonávaní procesných úkonov smerujúcich k vydaniu meritórneho rozhodnutia vo veci a účastníkom konania, teda aj odporcovi a jeho právnej zástupkyni bude umožnené vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam týkajúcim sa predmetného konania.
V kontexte medializovaných súvislostí chcem v závere zdôrazniť, že sa výrazne ohradzujem voči šíreniu neúplných a pravdu skresľujúcich informácií, ktoré hrubým spôsobom zavádzajú verejnosť, znevažujú činnosť ústavného súdu a smerujú k neodôvodnenej a cielenej diskreditácii mojej osoby.
 
Príspevok Vyjadrenie predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej k článkom denníka Korzár zobrazený najskôr Hlavné správy.