Bratislava 17. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Vladimír Benko/MV SR)
 
Napriek opakovanej komunikácii rezortu hospodárstva, predstavitelia Amnesty International zrejme nemajú záujem pochopiť problematiku a najmä metodiku spracovania údajov vývozu zbraní. Ministerstvo hospodárstva postupuje maximálne transparentne, nezatajuje žiadne informácie o vývoze zbraní a dôrazne odmieta akékoľvek pokusy o zavádzanie zo strany Amnesty International.

Ilustračné foto

Ak chcú (nielen) predstavitelia Amnesty International získať ucelený obraz o reálnom obchode so zbraňami, stačí si pozrieť údaje, ktoré rezort hospodárstva pravidelne vykazuje v rámci hlásení do OSN či ATT. Všetky tieto údaje sú verejne dostupné. V prípade hlásení do spomínaných inštitúcií sa uplatňuje úplne iná metodika, čo sa týka obsahu aj spracovania vykazovaných štatistických údajov, v porovnaní s tým, čo uvádza § 41 zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje obsah výročnej správy. Preto tieto údaje nie je možné porovnávať. Rezort hospodárstva je presvedčený, že všetky údaje uvádzané tak v hláseniach (ktoré sa zostavujú na základe reálneho čerpania licencií v sledovanom období), ako aj vo výročnej správe (kde sa vykazujú údaje o obchodných transakciách povolených alebo zamietnutých v roku 2016), sú korektné. Spracované údaje zasielané v hláseniach za jednotlivé krajiny sa porovnávajú a v tejto súvislosti SR nebola doteraz požiadaná o korekciu svojich hlásení a neboli nám signalizované žiadne nedostatky ani nezrovnalosti vo vykazovaných údajoch. Zdôrazňujeme, že Ministerstvo hospodárstva SR dôsledne dodržiava všetky medzinárodné záväzky SR v oblasti obchodovania so zbraňami, ako aj všetky povinnosti vyplývajúce z reportovacieho mechanizmu jednotlivých kontrolných režimov, o čom svedčí aj fakt, že v roku 2017 na tretej konferencii zmluvných strán ATT v Ženeve bolo Slovensko zaradené medzi 12 najtransparentnejších krajín, pričom je potrebné uviesť že túto zmluvu podpísalo 130 krajín a ratifikovalo 87 krajín sveta.
Predstavitelia Amnesty International boli niekoľkokrát pozvaní na spoločné stretnutie, na ktorom by sme ich detailne oboznámili s problematikou. Na pozvanie však nijakým spôsobom nereflektovali a tak aj naďalej porovnávajú neporovnateľné. Ministerstvo hospodárstva v súčasnosti pripravuje novelu zákona 392/2011 Z. z. a v tejto súvislosti aj písomne vyzvalo predstaviteľov Amnesty International, aby v prípade záujmu participovali na príprave zmeny ustanovenia § 41 tohto zákona.
Čo sa týka výročnej správy, o ktorej píše AI vo svojej tlačovej správe – ministerstvo hospodárstva v roku 2016 nepovolilo žiadny nový prípad exportu výrobkov obranného priemyslu do Saudskej Arábie. Vývozné licencie vydané v rokoch 2013, 2014  a 2015 (spolu 9 prípadov) boli v roku 2016 v súvislosti so žiadosťami držiteľov o predĺženie doby ich platnosti opätovne preskúmané a ich platnosť sa vo februári 2016 (6 prípadov) a v decembri 2016 (3 prípady) skončila v dôsledku zamietnutia žiadosti o predĺženie doby platnosti zo strany MH SR, a to zo zahraničnopolitických dôvodov. Na vývoz výrobkov obranného priemyslu do Saudskej Arábie bola v roku 2016  podaná  len 1 žiadosť o udelenie licencie, ktorá bola rovnako zamietnutá zo zahraničnopolitických dôvodov.
Platnosť spomínaných licencií sa skončila vo februári 2016 (6 prípadov) a v decembri 2016 (3 prípady), čo znamená, že do skončenia ich platnosti bolo možné tieto licencie čerpať, čo sa aj v skutočnosti dialo a to sú presne údaje vykazované do OSN a ATT za rok 2016. V žiadnom prípade teda nešlo o vývozy povolené v roku 2016, ale o dočerpávanie licencií vydaných v roku 2013 a 2015, ktoré boli čerpané až do skončenia ich platnosti. Z tohto dôvodu nie sú tieto informácie nie sú obsiahnuté vo výročnej správe za rok 2016, ale sú obsiahnuté vo výročnej správe za rok, v ktorom boli vydané.
 
Príspevok Vyjadrenie MH SR na tvrdenia Amnesty International Slovensko zobrazený najskôr Hlavné správy.