Vláda podporila európsky dohovor o filmovej koprodukcii

Na zmeny, ktoré prinieslo posledné štvrťstoročie filmovej produkcii, reaguje Dohovor Rady Európy o filmovej koprodukcii. Návrh na uzatvorenie dohovoru na stredajšom rokovaní odobrila vláda s pripomienkami technického charakteru.

Ako v predkladacej správe o dohovore uvádza jeho predkladateľ Ministerstvo kultúry (MK) SR, základným cieľom revidovaného dohovoru je podpora rozvoja medzinárodnej filmovej koprodukcie.

Dohovor Rady Európy o filmovej koprodukcii (revidovaný) predstavuje revidovanú verziu Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii, ktorý bol prijatý 2. októbra 1992 a na Slovensku platil od 1. mája 1995.

Dohovor sa podľa jeho textu má vzťahovať na také medzinárodné filmové koprodukcie, ktoré združujú najmenej troch koproducentov so sídlom v troch rôznych zmluvných krajinách dohovoru.

Ak by na filmovom diele spolupracovali aj koproducenti zo štátov, ktoré dohovor nepodpísali, tak celkový vklad koproducentov, ktorí nemajú sídlo v zmluvných stranách dohovoru, nesmie prekročiť 30 percent všetkých nákladov na produkciu filmových diel.

Dohovor za filmové dielo označuje „dielo akejkoľvek dĺžky a na akomkoľvek nosiči, najmä filmové dielo hrané, animované a dokumentárne, ktoré vyhovuje ustanoveniam vzťahujúcim sa na filmový priemysel platným v každej z dotknutých zmluvných strán a ktoré je určené na premietanie v kinosálach“.

Dôvodom pre prijatie dohovoru, ktorý je medzinárodnou zmluvou a má prednosť pred zákonmi, podľa MK SR je, že od jeho vzniku sa podoba európskej filmovej produkcie výrazne zmenila. „Nové technológie zmenili spôsoby výroby, distribúcie a uvádzania filmových diel, k výraznému vývoju došlo v oblasti finančnej podpory audiovízie na národnej a regionálnej úrovni, znásobili sa finančné stimuly a mnohé menšie európske krajiny sa snažia posilniť svoje medzinárodné aktivity v oblasti filmu. Európsky filmový priemysel vo všeobecnosti sa stáva čoraz viac otvorený partnerstvám z celého sveta,“ upozorňuje v predkladacej správe rezort kultúry.

Dohovor Rady Európy o filmovej koprodukcii prijali zástupcovia ministrov (formácia Výboru ministrov na úrovni stálych zástupcov pri Rade Európy) na ich 1261. zasadnutí 29. júna 2016. Revidovaný dohovor bude otvorený na podpis členskými štátmi Rady Európy a ostatnými štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Európskeho kultúrneho dohovoru 30. januára 2017 v Rotterdame v Holandsku pri príležitosti 46. filmového festivalu v Rotterdame. Platiť začne prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď sa ho zaviažu dodržiavať tri štáty, z toho najmenej dva členské štáty Rady Európy.

Pre každý ďalší signatársky štát dohovor nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov odo dňa podpisu alebo uloženia ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo o schválení.

Dohovor Rady Európy o filmovej koprodukcii (revidovaný) je upravenou verziou Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii, ktorý bol prijatý 2. októbra 1992. V mene Slovenskej republiky bol podpísaný 5. októbra 1993 a Národná rada SR dohovoru vyslovila súhlas 2. februára 1994. Ratifikačnú listinu uložili 23. januára 1995 u generálneho tajomníka Rady Európy, depozitára dohovoru. Dohovor začal platiť 1. apríla 1994 a pre SR 1. mája 1995.

Podľa Ústavy SR je dohovor medzinárodnou zmluvou, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzickým osobám alebo právnickým osobám. Dohovor Rady Európy o filmovej koprodukcii (revidovaný) má teda charakter prezidentskej zmluvy a aby bol platný, musí s ním súhlasiť národná rada. Revidovaný dohovor má prednosť pred zákonmi.

ZDROJ >>

Čo si o tom myslíte? Komentujte :)

Laser Game