Bratislava 23. augusta 2018 (HSP/Foto:Facebook)
 
Vláda na svojom zasadnutí 22. augusta schválila štyri zlepšujúce návrhy zákonov, ktoré predložil minister spravodlivosti SR Gábor Gál (Most-Híd). Ide najmä o nové predpoklady na kandidátov na post sudcu ústavného súdu či zefektívnenie fungovania ústavného súdu SR.

Na snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál (Most-Híd)

Prísnejšie pravidlá pre voľbu ústavných sudcov
Cieľom navrhovanej novely ústavy bolo sprísnenie kvalifikačných predpokladov pre vymenovanie do funkcie sudcu ústavného súdu a zároveň skvalitnenie procesu výberu kandidátov na sudcu. Okrem toho tiež zvýšenie vekovej hranice z doterajších 40 rokov na 45 rokov, v záujme zabezpečenia vyššej miery skúseností zo strany osoby, ktorá má byť vymenovaná do funkcie sudcu, ďalej sa zavádza ústavný predpoklad spočívajúci v tom, že dotknutá osoba musí byť všeobecne uznávanou osobnosťou v odbore práva a taktiež sa zavádza ústavný predpoklad súvisiaci s morálnou integritou dotknutej osoby spočívajúci v tom, že daná osoba svojím doterajším životom dáva záruku, že funkciu sudcu ústavného súdu bude vykonávať riadne, čestne, nezávisle a nestranne musí.
Okrem toho sa prostredníctvom navrhovanej novely ústavy skvalitňuje proces výberu kandidátov v Národnej rade SR a to tým spôsobom, že sa zvyšuje kvórum pre voľbu kandidáta z doterajšej väčšiny prítomných poslancov na väčšinu všetkých poslancov. Novelou ústavy sa zavádza aj zánik funkcie všeobecného súdu pri dosiahnutí vekovej hranice 70 rokov. Návrh tejto alternatívy zákona zhodne podporovali vrcholné inštitúcie justície aj Legislatívna rada vlády.
 
Návrh zákona o ústavnom súde
Ďalší návrh zákona vytvoril novú zákonnú úpravu regulujúcej organizáciu ústavného súdu, spôsob konania pred ústavným súdom a postavenie jeho sudcov a to prehľadným a jednoznačným spôsobom, čo prispieva k zefektívneniu práce ústavného súdu a vedie k posilneniu ochrany základných práv.
Súčasne návrh zákona reaguje na súbežne predkladanú novelu ústavy v oblasti ustanovenia sudcov ústavného súdu do funkcie, ďalej v oblasti výberového procesu kandidátov v Národnej rade SR a v oblasti zániku funkcie sudcu všeobecného sudcu, ak tento dosiahne vek 70 rokov. Informovalo ministerstvo spravodlivosti na svojom profile na sociálnej sieti Facebook.
 
Občiansky zákonník
Predložený návrh zákona ministra Gála je reakciou na nález Ústavného súdu SR, ktorý rozhodol o nesúlade §5b zákona o ochrane spotrebiteľov. Zavádza úpravy, v dôsledku ktorých nebude možné premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy vymáhať ani platne zabezpečiť. Dobrovoľné splnenie a prípadná modifikácia, či už na základe jednostranného alebo dvojstranného úkonu bude možná, len v prípade, ak dlžník o premlčaní vedel. Návrh zákona sa nevzťahuje na konania začaté do účinnosti zákona.
 
Probační a mediační odborníci
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obsahuje zmeny platnej právnej úpravy vznikol ako reakcia na zistené nedostatky, na ktoré poukázala aplikačná prax alebo vyplývajú z judikatúry súdov. Ide najmä o požiadavky na flexibilnejšie postupy subjektov v trestnom konaní, ktoré podmieňujú efektívnejšie ukladanie a výkon alternatívnych sankcií, zefektívnenie práce probačného a mediačného úradníka, optimalizáciu prípravy a realizácie kontroly výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami.
Zároveň odstraňuje spory o príslušnosť na vydanie medzinárodného zatýkacieho rozkazu medzi nadriadeným a prvostupňovým súdom vo vykonávacom konaní, ak je odsúdeného potrebné vyžiadať z cudziny v čase po prijatí rozhodnutia, ktorým bol právoplatne a vykonateľne uložený trest odňatia slobody do vrátenia spisu prvostupňovému súdu.
 
Príspevok Vláda odsúhlasila štyri dôležité zákony týkajúce sa rezortu spravodlivosti vrátane nových predpokladov na post sudcu Ústavného súdu SR zobrazený najskôr Hlavné správy.