8. marca 2018 (HSP/Foto:TASR-Tomáš Halász)

“Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý kto je z pravdy, počúva môj hlas.” /Jn.18,37/
Ilustračné foto

Milí priatelia!
Vstupom do svätopôstnej doby sme začali obdobie prípravy na najväčšie a najvýznamnejšie sviatky cirkevného roka, kedysi pripomíname a oslavujeme najväčšie udalostiľudských dejín, ktoré im, aj nášmu životu dávajú zmysel. Chcemebyť verní Pravde,konať pokánie a napraviť vďaka Božej milosti všetko, čo smerobilinesprávne v našom vzťahu s Bohom, v medziľudskom súžití, i v našom osobnom živote, všetko, čo sme robili v rozpore s tým, ako sme sa zaviazali žiť prikrste.
Pri čítaní, či počúvaní pašií– biblických správ o Ježišovom umučení a smrti,ako aj pri modlitbe Krížovej cesty, sa stretávame v prvom rade s Ježišom Kristom, ktorý ide svojou cestou vykúpiť človekasmrťou na kríži, ale aj mnohými inými postavami i skupinami ľudí. S niektorými nás evanjelisti zoznamujú bližšie, s inými len okrajovo. Za príklad hodný nasledovania nám môžu slúžiť práve tí, ktorí súJežišoviverníaj vtýchnajťažších okolnostiacha stoja pri ňom.Jeho matka Mária,jej sestra, Mária Kleopasová a Mária Magdaléna a apoštol Ján./por.Jn. 19,25/Aj medzi jeho apoštolmi sa nachádza zradca, zapiera ho aj apoštol Peter, ktorý to potom ľutoval. Stretávamesa s ľuďmi, ktorí bojujú proti nemu a sú ochotní použiť akékoľvek spôsoby, aby ho ponížili,urazili,umlčali a domáhajú sa jeho smrti tým najpotupnejším spôsobom, i keď nič zlého nespravil. Evanjelista Lukáš zachytil slová, /23,28/ ktoré Ježiš adresoval ženám, ktoré nad ním nariekali a kvílili, že majú plakať nad sebou a nadsvojimideťmi. Najväčšiu skupinu tvorí dav ľudí, ktorísižijúpo svojom a predsa ich Ježiš vyrušuje. Môžeme vidieť, že sú ľahko ovládateľní, ovplyvniteľní a manipulovateľní, že príliš rýchlo dokážu meniť názor a mocní tohto sveta si už vedia nájsť spôsoby, aby kričali dosť hlasne a pritakávali keď sa jedná o likvidáciu Krista a kresťanských spôsobov zo života verejného, ba aj osobného. Aj Pilát hľadal spôsoby ako Ježiša oslobodiť, ale bol slabý a hlas davu príliš silný na to, aby obhájil spravodlivosť. Na klamstve, podvode a nespravodlivosti sa trvalé šťastie budovať nedá. Svet nemôžeúspešnefungovať na princípoch popieraniahodnôt, ktoré hlásal Ježiš a svojim životom a učením ukázal, že práve tieto jeho hodnoty nás môžu urobiť šťastnými.
Každý, ktoje verný Ježišovi astatočne berie na seba krížekaždodenného života dosiahne večnú blaženosť a oslávenie. Mnohí, kanonizovaní i neznámi svätí, osobitne mučeníci,súpočas 20 storočí kresťanstvadôkazom aj pre nás, že dôsledná vernosť kresťanským hodnotám je základom, na ktorom je možné postaviť spokojný, radostný, úspešný, šťastný život,že cestak spokojnostivedie cez lásku, ktorátvorí, slúži,delí sa,obetuje,dokáže itrpieť,…že žiadne materiálne hodnoty v akomkoľvek množstve nemôžu človeka uspokojiť a už vôbec nie ho urobiť šťastným, že cez kríž vedie cesta k víťazstvu, k spáse.
Mnohísi pamätámeintenzívnyprotináboženský boj v rokoch budovania socializmu,ktorý mal rozličné formy, spôsoby a intenzitu,len jediný cieľ,kedyuž len účasť na štátom neschválených duchovných podujatiach sa kvalifikoval ako trestný čin, za ktorý niektorí sedeli vo väzení. Akosi príliš lacno a rýchlo na to zabúdame.A pokiaľ sa človektriezvo pozerána život okolo nás,bez klapiek na očiach a dokáže byť slobodný od vplyvu médií, vidí, žeboj proti Kristovi vediez mnohých stránaj súčasná spoločnosť, súčasní mocní tohto sveta. Nie len liberálnestrany, médiaa novinári, ktoré takýto spôsob života proti zásadám Božieho poriadku majú priamo vo svojom programe.
O Pravde sa hlasovať nedá. Nie Cirkev sa má prispôsobovať svetu, ale svet, ktorý chce byť užitočný pre ľudí sa môže učiť od Cirkvi a spolupracovať s ňou na spoločnom dobre. Dostali sme ponuku viery a dar krstu. Ponuku kráčať životom s Bohom, kresťanským spôsobom života, byť verní Ježišovi, nasledovať ho, stáť pri ňom, byť v ňom pevne zakorenený, mať jasnú reč a žiť ako zodpovedný veriaci kresťan v každodenných udalostiach nášho života, v rodine, v národe, v Cirkvi, v spoločnosti a vieru aj šíriť. Sme zodpovední ako s ňou naložíme. Vieraje dar,nie je vecoulennášho súkromia.
Prajem Vám, aby ste s vďačnosťou, v pokoji, tichu, v modlitbách a rozjímaní prežili vrodinách, spoločenstvách, domovoch, i v kostoloch, dni pamiatky Ježišovho umučenia a smrti a radostne oslávili sviatky jeho Vzkriesenia. Aby Vaša viera rástla, aby ste mali vždy dostatoksíl a odvahy s vierou žiť a vydávať o nejhrdinskésvedectvo.Aby ste nepodľahli tlaku, ani pokušeniu ľudí tohto sveta začleniť sa do anonymného davu, nechať sa ním manipulovať a dať sa strhnúť k podporetých, ktorí proti Kristovi bojujú od čias jeho životana Zemiaž po súčasnosť.
Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Aleluja
Veľká noc 2018
S kresťanským pozdravom Ľudovít Košík