Košice 10. augusta 2017 (HSP/Foto:TASR-František Iván)

Súdny systém štátu má vytvárať všetky predpoklady smerujúce k nezávislému a nestrannému rozhodovaniu súdov a najmä sudcov, pretože jedine nezávislé a nestranné rozhodovanie súdov a sudcov dáva účastníkom konania záruku spravodlivého súdneho konania.
Na snímke predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková

A práve základné právo na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a právo na spravodlivé súdne konanie podľa a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) je fundamentálnym základom súdneho systému.
Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) podľa čl. 127 ods. 1 ústavy rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie základných práv alebo slobôd. V zmysle čl. 127 ods. 2 ústavy ak ústavný súd vyhovie žiadosti, svojím rozhodnutím vysloví, že právoplatným rozhodnutím, opatrením alebo iným zásahom boli porušené práva alebo slobody podľa odseku 1, a zruší také rozhodnutie, opatrenie alebo iný zásah. Ústavný súd môže zároveň vec vrátiť na ďalšie konanie, zakázať pokračovanie v porušovaní základných práv a slobôd, alebo ak je to možné, prikázať, aby ten, kto porušil práva alebo slobody podľa odseku 1, obnovil stav pred porušením.
Z celkového počtu 43 nálezov týkajúcich sa porušenia už uvedených článkov ústavy a dohovoru, ktoré ústavný súd vydal v I. polroku 2017, najviac súviselo s rozhodovacou činnosťou týchto súdov:
– Najvyšší súd Slovenskej republiky –  20 nálezov,
– Krajský súd v Bratislave – 5 nálezov,
– Krajský súd v Košiciach – 5 nálezov.

Výška priznaného primeraného finančného zadosťučinenia, ktorú boli všeobecné súdy na základe nálezov ústavného súdu povinné uhradiť sťažovateľom v lehote dvoch mesiacov od ich právoplatnosti, dosiahla za I. polrok 2017 4 000 €.
Zo 43 nálezov, ktorými bolo rozhodnuté v I. polroku 2017, sa:
–           15      nálezov týkalo občianskoprávnych vecí,
–           10      nálezov týkalo správnych vecí,
–           6       nálezov týkalo obchodnoprávnych vecí,
–           5       nálezov týkalo výkonu rozhodnutia a exekúcie,
–           4       nálezy   týkali konkurzu a reštrukturalizácie,
–           3       nálezy   týkali trestných vecí.

„Ústavný súd v konaní vedenom pod sp. zn. II. ÚS 454/2016 konštatoval, že Najvyšší súd Slovenskej republiky (sp. zn. 1 M Obdo V 2/2015) porušil právo mesta Martin, keď v prípade rozhodovania o druhom mimoriadnom dovolaní boli členmi senátu sudcovia, ktorí už v minulosti zaujali meritórnu pozíciu v prípade prvého mimoriadneho dovolania podaného generálnym prokurátorom a takisto riadneho dovolania. V očiach nestranného pozorovateľa tak mohli vyvolať pochybnosti o nestrannosti a nezaujatosti rozhodovania súdu, čím došlo k porušeniu základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Ústavný súd napadnuté uznesenie najvyššieho súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie,“ ozrejmuje predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.
Redakciu informoval Odbor tlačový a informačný Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky