Košice 7. augusta 2017 (HSP/Foto:TASR-František Iván)

Z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“)  za I. polrok 2017 vyplýva, že v konaní podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) ‒ konaní o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb ‒ tvorí jednu z najpočetnejších skupín agenda týkajúca sa konaní, v ktorých sťažovatelia namietali porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), t. j.  konaní o ústavných sťažnostiach.
Na snímke predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková

Ústavný súd poukazuje na skutočnosť, že za I. polrok 2017 zo 161 nálezov, v ktorých bolo vyslovené porušenie už uvedených článkov ústavy a dohovoru, bolo najviac porušení vyslovených vo vzťahu k rozhodovacej činnosti na týchto súdoch:

  • Okresný súd Bratislava I v 15 nálezoch,
  • Okresný súd Košice I v 12 nálezoch,
  • Okresný súd Bratislava III v 11 nálezoch,
  • Okresný súd Žilina v 11 nálezoch.

Zo 161 nálezov, ktorými bolo rozhodnuté v I. polroku 2017, sa: 

  • 124 nálezov týkalo občianskoprávnych vecí,
  • 10 nálezov týkalo obchodnoprávnych vecí,
  • 5 nálezov týkalo trestných vecí,
  • 9 nálezov týkalo rodinných vecí,
  • 4 nálezy   týkali dedičských vecí,
  • 9 nálezov týkalo výkonu rozhodnutia a exekúcií.

Výška priznaného primeraného finančného zadosťučinenia, ktorú boli všeobecné súdy na základe nálezov ústavného súdu povinné sťažovateľom v lehote dvoch mesiacov od ich právoplatnosti uhradiť, dosiahla za I. polrok 2017 hodnotu 399 700 €.
„Základnou povinnosťou súdu a sudcu je zabezpečiť procesný postup v súdnom konaní, ktorý čo najskôr odstráni stav právnej neistoty, kvôli ktorému sa účastník konania obrátil na súd so žiadosťou o jeho rozhodnutie“, vysvetľuje predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.
„Ústavný súd napríklad v konaní vedenom pod sp. zn. III. ÚS 646/2016 zistil existenciu zbytočných prieťahov prebiehajúcich na Okresnom súde Žilina (sp. zn. 12 C 398/1996). Ústavný súd po vykonaní nevyhnutných procesných úkonov konštatoval, že postup Okresného súdu Žilina (sp. zn. 12 C 398/1996) bol neefektívny, o čom svedčí aj skutočnosť, že znalecké dokazovanie v namietanom konaní bolo nariadené až v roku 2011, čo je po viac ako 15 rokoch od jeho začatia. Ústavný súd v súlade s predchádzajúcou judikatúrou poukazuje na to, že nie je akceptovateľné, že namietané konanie nebolo právoplatne skončené ani po viac ako 20 rokoch od jeho začatia“, ozrejmuje predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.
Predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková ďalej uvádza: „Právoplatnosť rozhodnutia je prelomovým okamihom pre účastníkov konania. V prípade konaní, ktoré neboli právoplatne skončené ani po vyše desiatich či dvadsiatich rokoch, sa výrazným spôsobom znižuje dôvera verejnosti vo všeobecné súdnictvo. Neskorá spravodlivosť nie je totiž žiadnou spravodlivosťou.“
Redakciu informoval Odbor tlačový a informačný, Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky