Košice 10. mája 2017 (HSP/Foto:TASR-František Iván)

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na verejnom zasadnutí pléna 10. mája 2017 rozhodol:
Na snímke predsedníčka súdu Ivetta Macejková

1. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 7/2016
o návrhu skupiny 31 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania podľa
čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 5 ods. 4, § 5 ods. 5, § 5 ods. 6, § 5a, § 6 ods. 1 písm. k), § 10a ods. 1 písm. e), § 12 ods. 1 písm. f), § 17 ods. 1 písm. l), § 17 ods. 2 písm. f), § 19 ods. 4, § 21 ods. 1 písm. f) a § 22b ods. 2 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2, čl. 19
ods. 3, čl. 22 ods. 1 a čl. 23 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
Návrhu skupiny 31 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky nevyhovuje.
2. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 4/2016
o návrhu skupiny 31 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania podľa
čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 10 ods. 5 písm. d) v časti
„za podmienok podľa odseku 6“ a v časti „a musí sa vzťahovať na všetky hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i)“ a § 10 ods. 6 v časti „Všeobecne záväzné nariadenie podľa odseku 5 písm. d) môže obec vydať, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 18 rokov veku“ zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 27 ods. 1, čl. 64, čl. 64a, čl. 67 ods. 1 prvou vetou a ods. 3 a čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 3 ods. 1 a 2 prvou vetou a čl. 4 ods. 2 a 4 Európskej charty miestnej samosprávy.
1. Konanie o návrhu skupiny 31 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v časti namietaného nesúladu § 10 ods. 5 písm. d) v časti „a musí sa vzťahovať na všetky hazardné hry podľa § 3 ods.
2 písm. b), d), e) a i)“ zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 27 ods. 1, čl. 64, čl. 64a, čl. 67 ods. 1 prvou vetou a ods. 3 a čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 3 ods. 1 a 2 prvou vetou a čl. 4 ods. 2 a 4 Európskej charty miestnej samosprávy  zastavuje.
2. Návrhu skupiny 31 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vo zvyšnej časti nevyhovuje.