Košice 15. augusta 2017 (HSP/Foto:TASR-František Iván)

Hlavným poslaním Ústavného súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) je ochrana základných práv a slobôd
Podľa čl. 127 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) ústavný súd môže svojím rozhodnutím, ktorým vyhovie sťažnosti, priznať tomu, koho práva boli porušené, primerané finančné zadosťučinenie.
Na snímke predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková

Podľa § 56 ods. 5 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov, ak ústavný súd rozhodne o priznaní primeraného finančného zadosťučinenia, orgán, ktorý základné právo alebo slobodu porušil, je povinný primerané finančné zadosťučinenie vyplatiť sťažovateľovi do dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia ústavného súdu.
Priznanie finančného zadosťučinenia vyplývajúceho z už citovaných ustanovení ústavy a zákona o ústavnom súde je však fakultatívnou možnosťou, a nie obligatórnou povinnosťou ústavného súdu.
Finančné zadosťučinenie je priznávané v nálezoch ústavného súdu vyslovujúcich porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zakotveného v čl. 48 ods. 2 ústavy, práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote zakotveného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), základného práva na súdnu
a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru.
 
Najvyššiu sumu priznaného primeraného finančného zadosťučinenia za I. polrok 2017 sú sťažovateľom povinné uhradiť:

  • Okresný súd Žilina ‒ 53 500 €,
  • Okresný súd Bratislava I ‒ 42 300 €,
  • Okresný súd Košice I ‒  37 000 €.

Najvyššie priznané finančné zadosťučinenie v jednotlivých konaniach bolo v sume: 

  • 25 000 € v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 14 C 415/93
    ( ÚS 37/2017),
  • 13 000 € v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 12 C 398/96

(III. ÚS 646/2016),

  • 12 000 € v konaní vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 10 C 50/04

(II. ÚS 923/2016).

Okresný súd Žilina bol v konaní vedenom na ústavnom súde pod sp. zn. III. ÚS 37/2017 povinný vyplatiť finančné zadosťučinenie vo výške 25 000 €.
„Ústavný súd sa opakovane zaoberal konaním vedeným na Okresnom súde Žilina (sp. zn. 14 C 415/93), ktoré sa vyznačuje extrémnymi a opakovanými prieťahmi. V súvislosti s týmto konaním ústavný súd vydal celkovo tri nálezy  (III. ÚS 37/2017, IV. ÚS 173/2010, II. ÚS 128/05) a konštatoval, že Okresný súd Žilina postupoval neefektívne. Konanie, ktoré nebolo právoplatne skončené ani po takmer 23 rokoch od jeho začatia, v dôsledku čoho došlo k extrémnym a opakovaným prieťahom, nie je potrebné osobitne vyhodnocovať, pretože už samotná dĺžka konania je z ústavnoprávneho hľadiska neakceptovateľná a ničím neospravedlniteľná,“ konštatuje predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.
Ako uvádza predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková: „Fyzické a právnické osoby v pozícii sťažovateľov pred ústavným súdom vkladajú svoju dôveru v inštitúciu, ktorej povinnosťou je chrániť ústavou a medzinárodnými dohovormi garantované práva. V prípadoch nálezov ústavného súdu, keď je vyslovené porušenie práva sťažovateľov, nemožno priznanie finančného zadosťučinenia chápať ako rozhodnutie v merite veci, ale ako určitú formu kompenzácie za zlyhania štátnych orgánov spočívajúce v porušení predmetných článkov ústavy pri prerokúvaní a rozhodovaní sporov a iných právnych vecí.“

Z celkového počtu 204 nálezov ústavného súdu za I. polrok 2017 tvorí 161 nálezov, v ktorých ústavný súd vyslovil porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a práva na prejednanie  veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru,  a 43 nálezov, v ktorých ústavný súd vyslovil porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1  dohovoru.
Z celkovej sumy priznaného primeraného finančného zadosťučinenia 403 700  € bolo 399 700 priznaných sťažovateľom v konaniach, v ktorých ústavný súd vyslovil porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, a 4 000 € bolo priznaných v konaniach, v ktorých ústavný súd vyslovil porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1  dohovoru.
Redakciu informoval Odbor tlačový a informačný Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky