Košice 1. augusta 2017 (HSP/Foto:TASR-František Iván)

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bolo v období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 doručených 1 175 podaní (návrhov a sťažností) a k 31. 12. 2016 evidoval ústavný súd zostatok z roku 2016 ešte 10 513 nevybavených podaní (návrhov a sťažností), čo je spolu 11 688 podaní (návrhov a sťažností). Z tohto celkového počtu podaní ústavní sudcovia v I. polroku 2017 rozhodli o 8 294 podaniach (návrhoch a sťažnostiach).  
Na snímke predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková

Napriek dlhodobému problému ústavného súdu, a to nevymenovaniu ústavných sudcov prezidentom Slovenskej republiky (ústavný súd od roku 2014 pracuje v neúplnom zložení 10 sudcov ústavného súdu namiesto Ústavou Slovenskej republiky stanovených 13 sudcov), dvom právoplatným, účinným, vykonateľným a záväzným rozhodnutiam ústavného súdu (III. ÚS 571/2014, PL. ÚS 45/2015) a dvom jednoznačným stanoviskám Benátskej komisie (stanovisko CDL(2017)004, stanovisko CLD-AD(2014)015),  jeden sudca ústavného súdu rozhodol za I. polrok 2017 priemerne o 830 podaniach (návrhoch a sťažnostiach).
Možno teda konštatovať, že sledované obdobie sa vyznačuje výraznou efektivitou rozhodovacej činnosti sudcov ústavného súdu.
Ústavný súd v I. polroku 2017 zaznamenáva nárast priemernej dĺžky jedného konania pred ústavným súdom na 11,17 mesiaca v porovnaní s rokom 2013, keď bol ústavný súd plne obsadený 13 sudcami ústavného súdu a priemerná dĺžka jedného konania pred ústavným súdom bola 6,23 mesiaca.
„Ústavný súd k 30. 6. 2017 eviduje naďalej 3 394 nevybavených podaní (návrhov a sťažností). Vzhľadom na trend neustáleho rastu podaní (návrhov a sťažností), neúplného počtu sudcov pléna ústavného súdu a hore uvedeného počtu nevybavených podaní v I. polroku 2017 je možné predpokladať nárast nevybavených podaní v II. polroku 2017“, konštatuje predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.
“Navyše, ústavný súd v súčasnosti disponuje ďalšou právomocou, celkovo 19 právomocami, keďže od 4. apríla 2017 v dôsledku novely Ústavy Slovenskej republiky ústavným zákonom
č. 71/2017 Z. z. rozhoduje aj o súlade uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o zrušení amnestie alebo individuálnej milosti podľa čl. 129a Ústavy Slovenskej republiky.
Ústavný súd rozhodol v konaní vedenom pod sp. zn. PL. ÚS 7/2017 o súlade uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 570 z 5. apríla 2017, ktoré bolo 6. apríla 2017 vyhlásené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 74/2017 Z. z., týkajúcom sa tzv. „Mečiarových amnestií“ v zákonom ustanovenej 60-dňovej lehote 31. mája 2017, o čom taktiež informoval na svojom webovom sídle prostredníctvom tlačových informácií,” (tlačová informácia č. 54/2017, tlačová informácia č. 47/2017), uzatvára predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.
Redakciu informoval Odbor tlačový a informačný z Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky.