Košice 29. januára 2018 (HSP/Foto:TASR-František Iván)

I. Ochrana práv maloletých detí
Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti podľa čl. 124 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) je poslednou inštanciou aj v systéme ochrany práv maloletých detí. V konaní podľa čl. 127 ústavy, kde je sťažnosťami namietané porušenie práv maloletých detí, ústavný súd napĺňa svoje výsostné postavenie exkluzívneho nositeľa ochrany ústavnosti tým, že poskytuje urýchlene a s osobitnou vážnosťou ochranu najzraniteľnejšej skupine obyvateľstva, a to maloletým deťom.
Na snímke tabuľa Ústavného súdu SR

Ústavný súd v roku 2017 vyslovil porušenie práv maloletých detí podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) z celkového počtu 31 podaní v 3 nálezoch:
1. Okresný súd Rožňava, konanie sp. zn. 5 P 43/2014 (sp. zn. ústavného súdu II. ÚS 833/2016),
2. Okresný súd Martin, konanie sp. zn. 16 P 177/2014 (sp. zn. ústavného súdu III. ÚS 91/2017),
3. Okresný súd Martin, konanie sp. zn. 12 P 315/2012 (sp. zn. ústavného súdu III. ÚS 349/2017).
Pre porovnanie počtu doručených podaní a nálezov namietajúcich porušenie práv maloletých detí uvádzame nasledujúce štatistické údaje za posledných päť rokov:
–       v roku 2013 doručených 35 podaní – v 5 nálezoch,
–       v roku 2014 doručených 27 podaní – v 3 nálezoch,
–       v roku 2015 doručených 27 podaní – v 4 nálezoch,
–       v roku 2016 doručených 26 podaní – v 2 nálezoch,
–       v roku 2017 doručených 31 podaní – v 3 nálezoch.
„Nálezom vedeným na ústavnom súde pod sp. zn. III. ÚS 349/2017 bolo konštatované porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote Okresným súdom Martin (sp. zn. 12 P 315/2012), pričom predmetom konania bola úprava pomerov k maloletému dieťaťu. Vzhľadom na povahu konania ide o vec, ktorá si vyžaduje postup s osobitnou rýchlosťou a mimoriadnou starostlivosťou. Je absolútne neprijateľné, aby konanie v takej citlivej veci maloletej sťažovateľky nebolo právoplatne skončené ani po 5 rokoch od jeho začatia,“ objasňuje okolnosti prípadu predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.

II. Ochrana základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 ústavy a podľa
čl. 5 ods. 3 a 4 dohovoru
Právo na osobnú slobodu predstavuje jedno z najvýznamnejších základných ľudských práv garantovaných ústavou a medzinárodnými dohovormi. Ústavný súd posudzuje sťažnosti odsúdených osôb, osôb vzatých do väzby a osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda urýchlene a s osobitnou vážnosťou.
Ústavný súd v roku 2017 vyslovil porušenie práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 ústavy a práva na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 3 a 4 dohovoru z celkového počtu 118 podaní v 11 nálezoch:
1. Najvyšší súd Slovenskej republiky, konanie sp. zn. 1 Sža 26/2015 (sp. zn. ústavného súdu III. ÚS 717/2016),
2. Krajský súd v Banskej Bystrici, konanie sp. zn. 5 Tos 113/2015 (sp. zn. ústavného súdu II. ÚS 263/2016),
3. Okresný súd Bratislava V, konanie sp. zn. 2 T 39/2015 (sp. zn. ústavného súdu I. ÚS 58/2017),
4. Krajský súd v Banskej Bystrici, konanie sp. zn. 3 Tpo 59/2016 (sp. zn. ústavného súdu I. ÚS 162/2017),
5. Okresný súd Trnava, konanie sp. zn. 5 Tk 3/2015 a Krajský  súd v Trnave, konanie sp. zn. 6 Tos 74/2017
(sp. zn. ústavného súdu I. ÚS 288/2017),
6. Najvyšší súd Slovenskej republiky, konanie sp. zn. 1 Sžz 12/2014 (sp. zn. ústavného súdu III. ÚS 206/2017),
7. Okresný súd Bratislava IV, konanie sp. zn. 3 T 95/2016 (sp. zn. ústavného súdu II. ÚS 449/2017),
8. Krajský súd v Žiline, konanie sp. zn. 2 Tos 84/2015 (sp. zn. ústavného súdu II. ÚS 3/2017),
9. Okresný súd Bratislava I, konanie sp. zn. 1 Tk 2/2016 (sp. zn. ústavného súdu I. ÚS 408/2017),
10. Okresná prokuratúra Zvolen, konanie sp. zn. 2 Pv 468/16/6611 (sp. zn. ústavného súdu III. ÚS 369/2017),
11. Krajský súd v Trnave, konanie sp. zn. 6 Tpo 31/2017 (sp. zn. ústavného súdu I. ÚS 411/2017).
Pre porovnanie počtu doručených podaní a nálezov namietajúcich porušenie citovaného článku ústavy a dohovoru uvádzame nasledujúce štatistické údaje za posledných päť rokov:
–       v roku 2013 doručených 112 podaní – v 18 nálezoch,
–       v roku 2014 doručených 135 podaní – v  8 nálezoch,
–       v roku 2015 doručených 174 podaní – v 13 nálezoch,
–       v roku 2016 doručených 134 podaní – v 10 nálezoch,
–       v roku 2017 doručených 118 podaní – v 11 nálezoch.
„Nálezom vedeným na ústavnom súde pod sp. zn. II. ÚS 449/2017 bolo zistené porušenie základného práva na osobnú slobodu sťažovateľa, ktorý sa v čase podania sťažnosti nachádzal v ústave na výkon väzby. Okresný súd Bratislava IV (sp. zn. 3 T 95/2016) sa v danom konaní neefektívne zaoberal žiadosťou sťažovateľa o prepustenie z väzby, keďže odo dňa doručenia žiadosti o prepustenie z väzby Okresnému súdu Bratislava IV do dňa rozhodnutia o žiadosti uplynulo celkom 48 dní. Súdy musia o väzbe rozhodovať urýchlene, keďže právo na osobnú slobodu je jedným zo základných práv každého človeka a je nutné k nemu pristupovať s osobitnou vážnosťou,“ konštatuje predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.
Redakciu informovala Mgr. Jana Fecsu, Odbor tlačový a informačný Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky