Ústavný súd rozhodoval o odpadoch, platobných pomeroch a odmenách

Košice 25. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR-František Iván)
 
Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej  na neverejnom zasadnutí pléna 25. apríla 2018 rozhodol v týchto bodoch: 

Na snímke predsedníčka súdu Ivetta Macejková

1. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 8/2017
o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky JUDr. Jaromíra Čižnára na začatie konania o súlade zákona č. 340/2016 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a čl. 2 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
1. Ustanovenie § 29o ods. 1 zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v časti slovného spojenia „predsedovi kontrolného úradu a podpredsedovi kontrolného úradu“; § 28e zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov; § 84f zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; § 186 ods. 3 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenie § 32 zákona č. 176/2015 o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   nie sú v súlade   s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a s čl. 20 ods. 1 v spojení čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
2. Z a s t a v u j e   konanie v časti týkajúcej sa ustanovenia § 140f zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Vo zvyšnej časti návrhu    nevyhovuje.
Podľa § 32 ods. 1 zákona o ústavnom súde k rozhodnutiu pripájajú odlišné stanovisko sudcovia
Peter Brňák, Milan Ľalík a Lajos Mészáros.
 
2. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 7/2018
o návrhu Okresného súdu Bratislava V na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. b) a čl. 144 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 12 ods. 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb s čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v spojení s čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a s čl. 7 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.
Návrh Okresného súdu Bratislava V odmieta pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.
3. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 51/2015
o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, vo veci namietaného nesúladu ustanovení § 28 ods. 4 písm. r), § 59 ods. 2 a § 81 ods. 22 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 12 ods. 1, 2 a 4, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 35 ods. 1
a čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii vo svetle čl. 3 Zmluvy o Európskej únii a obsahu Protokolu č. 27 pripojenému k Zmluve o Európskej únii, ako
i čl. 1 a čl. 7 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov.
1. Konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v časti namietaného nesúladu § 28 ods. 4 písm. r) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 12 ods. 1, 2 a 4, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 35 ods. 1 a čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii v spojení s čl. 3 Zmluvy o Európskej únii a obsahu Protokolu č. 27 pripojenému k Zmluve o Európskej únii, ako i čl. 1 a čl. 7 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov zastavuje.
2. Návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vo zvyšnej časti nevyhovuje.
Redakciu Informovala PhDr. Martina Ferencová, PhD., hovorkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky
 
Príspevok Ústavný súd rozhodoval o odpadoch, platobných pomeroch a odmenách zobrazený najskôr Hlavné správy.

ZDROJ >>

Kam sa chystáte?

Booking.com

Komentujte :)