Teraz prebieha zisťovacie konanie pre posúdenie vplyvov na životné prostredie zapuzdrenia skládky CHZJD. Posúdenie vplyvov sa nazýva a EIA a prebieha podľa zákona. Výsledkom posúdenia bude, že ministerstvo rozhodne, či sa má posúdenie vplyvov vôbec vykonať. Je dôležité, aby sa posúdenie vplyvov urobilo, pretože v rámci posúdenia sa musia vyhodnotiť aj iné varianty riešenia. V tomto prípade by sa posudzovala aj možnosť úplne odstrániť jedovaté odpady z Vrakune. Je preto nevyhnutné poslať svoje pripomienky na ministerstvo. V tejto fáze má zmysel aj robiť verejný tlak na ministerstvo, aby posúdenie vplyvov urobilo. Termín zaslania pripomienok je do 16.3.2018.

Právne upravený list k zaslaniu si môžete stiahnuť TU >>

Je veľká šanca, že pokiaľ sa bude robiť posúdenie vplyvov, ako najlepšie riešenie objektívne vyjde odstránenie skládky, nie zapuzdrenie. Už v zámere, ktoré predložilo ministerstvo, nevychádza jednoznačne najlepšie zapuzdrenie. Hlavným dôvodom, prečo navrhujú zapuzdrenie je, že ministerstvo už podniklo kroky týmto smerom, t.j. dalo vypracovať projekt. V zámere sú porovnané obidve možnosti – zapuzdrenie aj odstránenie, ale je tam množstvo chýb. Napríklad pri zapuzdrení nie sú vyhodnotené niektoré činnosti, napríklad: trvalé odčerpávanie vody z priestoru skládky – nie je vyhodnotená cena  a množstvo odpadov, ktoré vznikne. Nie je vyčíslené množstvo odpadu, ktoré bude treba odstrániť za hranicou skládky. Je otázne, či navrhnutá technológia hĺbenia jamy drapákmi pre podzemnú tesniacu stenu (PTS) dokáže túto úlohu zvládnuť. Je podozrenie, že takto vznikne množstvo dier, s niektorými dierami sa počíta už v zámere, pretože napríklad nie je možné hĺbiť PTS pod inžinierskymi sieťami.

Je aj ďalší dôvod, prečo je reálne, že objektívne je lepšie skládku odstrániť: Je to výsledok oficiálneho prieskumu skládky:
V rámci štúdie uskutočniteľnosti bol ako najvhodnejší koncepčný variant nápravných opatrení vybraný variant aktívnej sanácie za účelom dosiahnutia požadovaných sanačných limitov. Variant izolácie kontaminovaného územia, bol vybraný iba ako prípadné dočasné opatrenie do doby vykonania sanácie po sanačné limity.

Máme obavu o podzemné vody vodohospodársky chránenej oblasti Žitný ostrov. Podľa prieskumu skládky nie sú ohrozené vodné zdroje Kalinkovo a Šamorín. Ale to len v horizonte 50 rokov, po ktorý je urobený model prúdenia jedov v podzemných vodách Žitného ostrova. Po 50 rokoch bude koniec sveta? Podľa odborníčky na vodné hospodárstvo je model vypočítaný veľmi hrubo a nepresne. Dosvedčuje to aj samotná správa, ktorá navrhuje overiť model pomocou monitorovacích vrtov, čo sa zatiaľ nestalo. Nie sú overené ani ďalšie predpoklady, napr. nevieme presne presné ohraničenie skládky.

Na okrúhlom stole, ktorý sa konal v utorok 13.3.2018 sme počuli niekoľko výhovoriek on zástupcom ministerstva životného prostredia. Ale padli aj podnetné nápady od občanov i iných odborníkov.

Ďakujeme za každú zaslanú pripomienku.
Michaela Žilková