Vatikán 24. mája 2018 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)
 
Pápež František dnes pri generálnej audiencii začal nový cyklus katechéz o sviatosti birmovania. Osobitný apel venoval katolíkom v Číne, keďže zajtra je sviatok ich patrónky – Panny Márie, Pomocnice kresťanov, uctievanej v Národnej svätyni v Šešane.

Na snímke pápež František

Prvá katechéza zo série o birmovaní má názov: Kresťanské svedectvo. Pápež v nej vysvetlil, že sviatosť birmovania potvrdzuje krst a posilňuje v nás krstnú milosť. Úvodom ku katechéze boli slová z Evanjelia podľa Lukáša (4,16-18):
„Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: «Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným».“
Birmovaním nás Kristus posväcuje ako svojich svedkov
Ako ďalej pripomenul Svätý Otec, pri krste sme „znovuzrodení pre Boží život“, avšak potom je potrebné „pripodobniť sa Kristovi“ v konaní a „nechať sa zapojiť do jeho misie vo svete“. „O toto sa postará pomazanie Duchom Svätým“, vysvetlil pápež:
„Ak pri krste nás Duch Svätý ponára do Krista, pri birmovaní je to Kristus, ktorý nás napĺňa svojím Duchom, posväcujúc nás ako svojich svedkov, účastných na rovnakom princípe života a misie, podľa plánu nebeského Otca. Svedectvo vydávané pobirmovanými dáva najavo, že prijali Ducha Svätého, ako aj ich poddajnosť jeho kreatívnej inšpirácii.“
Na Námestí sv. Petra boli dnes uprostred pútnikov z celého sveta aj skupiny veriacich zo Slovenska – konkrétne farníci z Motešíc, Širokého, Prečína, Žiliny a okolia.
 
Plné znenie katechézy pápeža Františka pri generálnej audiencii 23. mája: Kresťanské svedectvo
Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Po katechézach o krste nás tieto dni, nasledujúce po Slávnosti Zoslania Ducha Svätého, pozývajú uvažovať nad svedectvom, ktoré Duch vzbudzuje v pokrstených, uvádzajúc ich život do pohybu, otvárajúc ho pre dobro ostatných. Svojim učeníkom Ježiš zveril jednu veľkú misiu: «Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta» (porov. Mt 5,13-16). Tieto obrazy nás vedú premýšľať nad tým, ako sa správame, pretože ako nedostatok, tak aj nadbytok soli robí jedlo nechutným, podobne ako nedostatok či nadbytok svetla nám zabraňuje vidieť. Tým, kto nás môže skutočne urobiť soľou, ktorá dodáva chuť a chráni pred skazením, a svetlom, ktoré ožaruje svet, je jedine Kristov Duch! A toto je dar, ktorý prijímame vo sviatosti birmovania – pri birmovke, ako ju nazývame –, pri ktorej sa chcem s vami pristaviť a uvažovať nad ňou. Nazýva sa „confirmatio“, pretože potvrdzuje krst a posilňuje krstnú milosť (porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi – KKC, 1289), ako aj „krizmácia“ na základe toho, že prijímame Ducha prostredníctvom pomazania krizmou, voňavým olejom posväteným biskupom. Je to termín odkazujúci na Krista – krizmácia, Kristus –, že Kristus je Pomazaný Duchom Svätým.
Znovuzrodiť sa pre Boží život v krste je prvým krokom; potom sa však treba správať ako Božie deti, čiže pripodobniť sa Kristovi, ktorý pôsobí vo svätej Cirkvi, a nechať sa zapojiť do jeho misie vo svete. Toto zabezpečuje pomazanie Duchom Svätým: bez jeho sily ide človek naprázdno (porov. Turíčna sekvencia: «Bez pomocnej milosti … nie je v ňom nič dobrého»). Bez sily Ducha Svätého nemôžeme urobiť nič: je to Duch, ktorý nám dáva silu k tomu, aby sme mohli ísť vpred. Tak ako celý Ježišov život bol vedený Duchom, tak aj život Cirkvi a každého jej člena je pod vedením toho istého Ducha.
Ježiš, počatý z Panny pôsobením Ducha Svätého, sa ujíma svojej misie po tom, ako je pri vystúpení z vody Jordánu posvätený Duchom, ktorý zostupuje a zotrváva na ňom (porov. Mk 1,10; Jn 1,32). Jednoznačne to vyhlasuje v nazaretskej synagóge: aký krásny je tento „preukaz totožnosti“, ako sa Ježiš predstavuje v nazaretskej synagóge! Počúvajme, ako to robí jasnými slovami: «Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným» (Lk 4,18). Ježiš sa predstavuje v synagóge svojej dediny ako Pomazaný, ako ten, čo bol pomazaný Duchom.
Ježiš je plný Ducha Svätého a je zdrojom Ducha, prisľúbeného od Otca (porov. Jn 15,26; Lk 24,49; Sk 1,8; 2,33).V skutočnosti, vo Veľkonočný večer Zmŕtvychvstalý dýcha na učeníkov hovoriac: «Prijmite Ducha Svätého» (Jn 20,22); a v deň Turíc sila Ducha zostupuje na apoštolov v mimoriadnej forme (porov. Sk 2,1-4), ako vieme.
„Dych“ zmŕtvychvstalého Krista napĺňa pľúca Cirkvi životom; a skutočne, ústa učeníkov «naplnených Duchom Svätým» sa otvorili, aby všetkým hlásali veľké Božie skutky (porov. Sk 2,1-11).
Turíce, ktoré sme slávili v uplynulú nedeľu, sú pre Cirkev tým, čo bolo pre Krista pomazanie Duchom prijaté v Jordáne, čiže Turíce sú misionárskym impulzom stravovať svoj život pre posväcovanie ľudí, na Božiu slávu. Ak Duch účinkuje v každej sviatosti, osobitným spôsobom je to vo sviatosti birmovania, kde «veriaci prijímajú ako dar Ducha Svätého» (Pavol VI., Ap. konšt. Divinae consortium naturae). A vo chvíli udeľovania pomazania hovorí biskup tieto slová: „Prijmi znak daru Ducha Svätého“. Duch
Svätý je veľkým Božím darom. A my všetci máme Ducha vo svojom vnútri. Duch je v našom srdci, v našej duši. A Duch nás v živote vedie, aby sme sa stali správnou soľou a správnym svetlom pre ľudí.
Ak pri krste nás Duch Svätý ponára do Krista, pri birmovaní je to Kristus, ktorý nás napĺňa svojím Duchom, posväcujúc nás ako svojich svedkov, účastných na rovnakom princípe života a misie, podľa plánu nebeského Otca. Svedectvo vydávané pobirmovanými dáva najavo ich prijatie Ducha Svätého, ako aj poddajnosť jeho kreatívnej inšpirácii. Pýtam sa: z čoho vidno, že sme prijali dar Ducha Svätého? Z toho, ak konáme skutky Ducha, ak vyslovujeme slová, ktoré nás naučil Duch (porov. 1 Kor 2,13). Kresťanské svedectvo pozostáva v konaní čisto a kompletne toho, čo od nás žiada Duch Svätý, ktorý nám dáva silu to vykonať.
Preložila: Slovenská redakcia VR
 
Pápež pozýva modliť sa za katolíkov v Číne
Na záver generálnej audiencie pápež pripomenul zajtrajšiu spomienku Panny Márie, Pomocnice kresťanov, ktorá je osobitne uctievaná v Číne a veriacich vyzval modliť sa za katolíkov tejto krajiny:
„Na zajtra, 24. mája, pripadá výročný sviatok Preblahoslavenej Panny Márie – Pomocnice kresťanov, osobitne uctievanej vo svätyni Šešan v Šanghaji v Číne.
Táto spomienka nás pozýva, aby sme boli duchovne zjednotení so všetkými veriacimi katolíkmi žijúcimi v Číne. Modlime sa za nich k Panne Márii, aby mohli prežívať vieru s veľkodušnosťou a pokojom, a aby vedeli uskutočňovať konkrétne gestá bratstva, svornosti a zmierenia, v plnej jednote s Petrovým nástupcom.
Najdrahší učeníci Pána v Číne, všeobecná Cirkev sa modlí s vami a za vás, aby ste sa aj uprostred ťažkostí mohli naďalej zverovať Božej vôli. Panna Mária nikdy nedovolí, aby vám chýbala jej pomoc a bude vás chrániť svojou materskou láskou.“
 
Pápež sa neprestajne modlí za Ukrajinu
Na Námestí sv. Petra bola prítomná aj veľká ukrajinská skupina v uniformách – účastníci 60. vojenskej púte do Lúrd, ktorým pápež adresoval nasledujúce slová: „Neprestajne prosím Pána, aby uzdravil rany spôsobené vojnou a daroval svoj pokoj drahej ukrajinskej zemi. Boh vám všetkým žehnaj!“
 
Príspevok Svätý Otec František začal nový cyklus katechéz o sviatosti birmovania zobrazený najskôr Hlavné správy.