Bratislava 27. mája 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
 
Svätý Alfons Rodriguez narodil sa roku 1531 v Segovii v zemi španielskej. Otec jeho bol zámožným kupcom a bohabojným kresťanom. Starostlivá a zbožná matička vychovávala synka svojho v bázni Božej a úzkostlivé strážila nad nevinným útlym srdiečkom jeho. Tak rástol zbožný chlapčok pod opaterou milostnej matičky v úkryte domu rodičovského ako voňavá fialka. Od najútlejšej mladosti prejavoval svätý Alfons Rodriguez veľkú prostotu srdca kresťanského, horúcu lásku ku čistote svedomia svojho, zriedkavú obľubu v pokore a poníženosti a najmä vrúcnu detinskú úctu oproti blahoslavenej Panne Márii, Matke Božej.

Na snímke svätý Alphonse Rodriguez

Najväčšou radosťou jeho bolo, keď mohol pred obrazom Rodičky Božej kľačiavať a k nej o prímluvu vzdychať. Raz zvolal svätý Alfons počas modlitby svojej v prostote srdca svojho detinského ku Kráľovné nebeskej:
„Ó Matka moja! Keby si vedela, jak veľmi milujem teba. Jak veľmi ty mňa i miluješ, predsa ja mám ešte radšej teba!“ Na to zjavila sa mu Matka Božia a veľkou láskavosťou pokarhala ho za tieto slová. A svätý mladík tým väčšou, útlejšou dôverou a láskou vinul sa v modlitbách svojich ku preblahoslavenej Panne Márii, ktorá mu od milostivého Boha mnohé zriedkavé dary duševné vyprostredkovala.
Keď sa vyučil potrebným vedám, pridŕžal ho otec ku prácam obchodným. A zbožný mladík nezabúdzal ani pri kupectve na dušu svoju a úzkostlivé staral sa o spasenie svoje. V slobodnom čase navštevoval chrámy a každého dňa večer a ráno kľačiaval pred obrazom Panny Márie v izbietke svojej, z usporených peňazí nadeľoval štedre chudobných bližných svojich. Starostliví rodičia nahovorili dospelého mládenca, aby do stavu manželstva vstúpil a obchod prevzal. Z poslušnosti vstúpil do stavu manželského a venoval sa pokorne povolaniu svojmu. Pri mnohých starostiach, s akými spojený býva závod obchodnícky, nezabúdzal na večný cieľ putovania a namáhania pozemského, a uprostred prác i starostí snažil sa po zbožnosti a kresťanskej dokonalosti. Žiadneho človeka neukrivdil v obchode svojom. Každý ubiedený bližný nachádzal u neho podporu hmotnú a útechu duševnú. Tak žil zbožný a spravodlivý obchodník do štyridsiateho roku veku svojho, vysoko ctený a vážený každým človekom.
Neúprosná smrť odňala svätému Alfonsovi postupne milých rodičov, starostlivú zbožnú manželku a dve milostné dietky, ktorými láskavý a dobrotivý Boh šťastné manželstvo jeho bol obdaril. I poznal pokorný sluha Boží ešte lepšie márnosť vecí pozemských, radil sa s otcom svojím duchovným, ktorému sa veľmi často z hriechov svojich vyznával, čo by mal robiť, aby Bohu a duševnému spaseniu svojmu výlučne slúžiť mohol. Po mnohom rozvažovaní a po prekonaní mnohých ťažkostí vstúpil roku 1571 v meste španielskom Valencii do rádu Jezuitov. Pokornému, štyridsať ročnému bratovi naložil predstavený kláštora najnižšie a najťažšie ručné práce, ktoré on v prostote srdca svojho ochotne a svedomite vykonával. V krátkom čase stal sa pokorný sluha Boží vzorom pre všetkých nižších bratov tovaryšstva Ježišovho, i pre všetky pracovné stavy a povolania v každej kresťanskej cnosti. Najmä vynikal svätý Alfons Rodriguez hlbokou pokorou a prostotou srdca, láskavosťou ku chudobe, zriedkavým zapieraním seba a trpezlivosťou, neúnavnou pracovitosťou, tak zvanou slepou poslušnosťou, úctivosťou, a úslužnosťou. Myseľ jeho bola pri každej práci k Bohu obrátená. Častoráz za celé hodiny kľačiaval pred obrazom umučeného Spasiteľa, alebo pred sochou Panny Márie. Za štyridsaťšesť rokov obstarával svätý Alfons Rodriguez rozličné práce v kláštoroch rádu. Najdlhšie a to až do blahoslavenej smrti svojej zastával povinnosť vrátneho kláštorského. Keď vo vysokej starobe cítil blížiť sa poslednú hodinku pozemského putovania svojho, prijal s najväčšou kajúcnosťou a skrúšenosťou sväté sviatosti zomierajúcich, upadol do blaženého vytrženia, ktoré za tri dni trvalo, i usnul v Pánu s úsmevom na tvári dňa 31. októbra roku 1617 v 86. roku svätého života svojho na ostrove Malorke. Milostivý Boh oslávil verného sluhu Svojho ako za požehnaného života jeho, tak i po blahoslavenej smrti mnohými divmi a zázrakmi. Preto vyhlásil ho pápež Lev. XII. roku 1825 za blahoslaveného a pápež Lev XIII. roku 1888, dňa 15. januára vriadil ho do počtu svätých, i nariadil sláviť pamiatku jeho v deň 30. októbra každého roku.
Svätý Alfons Rodriguez vyobrazuje sa v rúchu tovaryšstva Ježišovho, ako kľačí so zopätými na prsách rukami, na ktorých visí ruženec, pred sochou Umučeného.
Karol Jerguš

Príspevok Svätý Alfons Rodriguez, vo svojom obchode žiadneho človeka neukrivdil zobrazený najskôr Hlavné správy.