Košice 15. marca 2019 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
 
Okresný súd Košice II v stredu v poobedňajších hodinách rozhodol o tom, že Ministerstvo vnútra SR (žalovaný) diskriminovalo Nový odborový zväz polície. (žalobca)

Na snímke predseda NOZP Vojtech Klučarovský

Okresný súd Košice II vo svojom rozsudku skonštatoval: „Žalovaný svojim konaním diskriminoval žalobcu a jeho členov z dôvodu iného postavenia a odborovej činnosti a porušil tak zásadu rovnakého zaobchádzania.
Žalovaný je povinný zdržať sa konania, ktoré by diskriminovalo žalobcu a jeho členov a porušovalo zásadu rovnakého zaobchádzania, spočívajúceho (i) v nepriznávaní rovnakého postavenia všetkým odborovým organizáciám vo vnútorných právnych predpisoch žalovaného, (ii) v nerešpektovaní žalobcu ako subjektu oprávneného na kolektívne vyjednávanie pri uzatváraní kolektívnych zmlúv vrátane kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (iii) v nerešpektovaní práva žalobcu podávať návrhy na zlepšenie a dodržiavanie  pracovnoprávnych podmienok oproti iným odborovým organizáciám, (iv) v neuznávaní  žalobcu ako odborového partnera pri rokovaniach  v rámci vnútornej štruktúry riadenia žalovaného, (v) v neuznávaní žalobcu ako odborového partnera pri účasti v poradných komisiách žalovaného, (vi) v odmietaní práva delegovať člena žalobcu do komisie pre hodnotenie policajta, ktorý je členom žalobcu a zároveň v priznaní  výlučného práva inej odborovej organizácie delegovať člena do takejto komisie, (vii) v neposkytnutí nevyhnutného materiálno-technického zabezpečenia na zaistenie činnosti odborového orgánu (viii) v nerešpektovaní odborového orgánu žalobcu ako „príslušného odborového orgánu“ vo vzťahu k svojim členom, (ix) vo vyjadreniach, „označujúcich“ žalobcu za „nelegitímny odborový zväz“ (x) v nerešpektovaní žalobcu ako zástupcu svojich členov, (xi) vo zvýhodňovaní členov inej odborovej organizácie poskytnutím neproporcionálnych výhod danej odborovej organizácií, oproti iným odborovým organizáciám (xii) v obmedzení definície „odborový zväz“ iba na majoritnú odborovú organizáciu“ (xiii) v neposkytnutí výhod na odborovú činnosť žalobcu (kancelária, kancelársky nábytok,  služobné voľno na odborovú činnosť, zapožičanie vozidla) v primeranom pomere zohľadňujúceho počet členov jednotlivých odborových organizácií.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi nemajetkovú ujmu vo výške 1.000 EUR. Súd priznáva žalobcovi  trovy konania a trovy právneho zastúpenia vo výške 100 %.
Žalovaný je povinný do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku ospravedlniť žalobcovi a zverejniť toto ospravedlnenie formou tlačovej správy žalobcu na svojej hlavnej internetovej stránke a aj vo svojom periodiku „Zvesti“ na prvej strane v nasledovnom znení: „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky diskriminovalo Nový odborový zväz polície a jeho členov z dôvodu iného postavenia a odborovej činnosti. Porušilo tak zásadu rovnakého zaobchádzania podľa zák. č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov a zásadu rovnakého zaobchádzania podľa zák. č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa za spôsobenú diskrimináciu Novému odborovému zväzu polície a jeho členom ospravedlňuje.“
Predseda Nového odborového zväzu SR  Vojtech Klučarovský uviedol: „Veríme, že hanbu, ktorú si Ministerstvo vnútra SR privodilo ešte nezväčší nezmyselným odvolávaním sa voči rozhodnutiu.“
Podpredseda NOZP Tomáš Doboš dodal: „Toto rozhodnutie je pre nás vzpruhou, že právny systém na Slovensku funguje, napriek ignorancii, ktorú sme zažívali od Ministerstva vnútra pri obhajobe našich členov.“
 
Príspevok Súd rozhodol, že Ministerstvo vnútra diskriminovalo Nový odborový zväz polície zobrazený najskôr Hlavné správy.