Štvrťstoročnica činnosti stálej konferencie Slovakia plus

Bratislava 7. decembra 2017 (HSP/Foto:Slovakia plus)

Významný podiel inteligencie pri obnove slovenskej štátnej samostatnosti
V sobotu 2. decembra  2017 – presne v deň 25. výročia vzniku Stálej konferencie slovenskej inteligencie Slovakia plus, ktorú ako svoj projekt vytvorila Spoločnosť slovenskej inteligencie KORENE na počesť 200. výročia  založenia Slovenského učeného tovarišstva – sa v bratislavskom Istropolise stretlo vyše 130 zaslúžilých členov a hostí z celého Slovenska aj zo zahraničia na slávnostnej akadémii konanej pri príležitosti „štvrťstoročnice“ činnosti najväčšieho združenia národne uvedomelej slovenskej inteligencie v našich dejinách, ktoré sa významnou mierou podieľalo na znovuzískaní slobody a zvrchovanosti slovenského národa obnovením jeho štátnej samostatnosti a medzinárodno-právnej subjektivity.

Správu o činnosti predniesol predseda Viliam Hornáček, ktorý prítomným pripomenul základné predsavzatia a hlavné ciele SKSI Slovakia plus vytýčené na pamätnom zakladajúcom zasadnutí slovenskej inteligencie v Častej – Papierničke v dňoch 30. 11 – 2. 12. 1992. Odvtedy SKSI Slovakia plus spolu s SSI KORENE a Nadáciou KORENE usporiadala vyše tridsať konferencií a sympózií (vrátane medzinárodných) a vydala vyše päťdesiat najmä odborných publikácií a zborníkov. Zároveň účastníkov v do posledného miesta zaplnenej sále oboznámil s konkrétnymi faktami a dôkazmi dnes už historickej skutočnosti, že SKSI Slovakia plus sa spolu s KOREŇMI aktívne podieľala na všetkých významných štátotvorných aktoch záverečnej etapy národno-emancipačného zápasu Slovákov.
V pracovnej časti jubilejného stretnutia zhodnotili doterajšiu činnosť predstavitelia nasledujúcej mladej generácie pokračovateľov v činnosti stálej konferencie – Margaréta Vyšná, Ľubomír Huďo a Roman Michelko. Za generáciu zakladateľov SKSI Slovakia plus  sa hodnotiacim referátom vyjadril  politológ Rastislav Tóth.
V slávnostnej časti jubilejného zasadnutia boli už tradične udeľované čestné pocty „Za zásluhy o slovenský národ a jeho štát“. V prvom rade boli zosnulým členom udelené pocty „in memoriam“ – básnikovi Milanovi Rúfusovi, archeológovi Belovi Pollovi, sochárovi Viliamovi Schifferovi, novinárovi a športovému komentátorovi Gabovi Zelenayovi, politikovi Bartolomejovi  Kuncovi  a zakladateľovi slovenskej hokejovej školy Jánovi  Mitošinkovi.

Z celospoločensky najznámejších laureátov spomedzi žijúcich osobností bola čestná pocta udelená napríklad geológovi Vladimírovi Bezákovi, vlastenke Sidónii Bobokovej, primátorovi mesta Partizánske Jozefovi Božikovi, vysokoškolskému pedagógovi  a predsedovi SKSI – klub Košice Jánovi Dudášovi,  exprezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi, lekárovi, vysokoškolskému  pedagógovi a predsedovi OZ Rastic Štefanovi Hrušovskému, exministrovi kultúry SR Ivanovi Hudecovi, komentátorovi a spisovateľovi  Ľubomírovi Huďovi, bývalému podpredsedovi SNR a predsedovi KSU Jánovi Klepáčovi,  vedeckému pracovníkovi Jozefovi Kollárovi, historikovi Martinovi Lackovi, vlastencovi Stanislavovi Májekovi, slovenskému básnikovi a spisovateľovi žijúcemu v Maďarsku Gregorovi Papučekovi, starostovi obce  Stará Bystrica Jánovi Podmanickému, exriaditeľovi  Národného archívu SR Dáriusovi Rusnákovi, čestnému predsedovi SZPKO Arpádovi Tarnóczymu, kulturológovi Viktorovi Timurovi, Jozefovi kardinálovi Tomkovi, politológovi Rastislavovi Tóthovi, hercovi a recitátorovi Jurajovi Sarvašovi, publicistke Darine Vergesovej, vlastenke a matičiarke Margaréte Vyšnej… a ďalším, spoločne dvadsiatim piatim osobnostiam.
Pri preberaní čestnej pocty laureáti vyjadrili nielen svoje osobné pocity, ale v takmer rodinnej atmosfére slávnostného stretnutia oboznámili účastníkov aj s mnohými  autentickými, doteraz nezverejnenými faktami zo záverečnej etapy zavŕšenia emancipačného zápasu Slovákov. Napríklad, exprezident SR  Ivan Gašparovič si zaspomínal, za akých okolností, ako a koho pričinením  bol v Ústave z   1. 9. 1992 pôvodný historický  názov Slovenská národná rada zmenený na Národnú radu Slovenskej republiky.  Ján Klepáč prítomným objasnil okolnosti pri hlasovaní Predsedníctva SNR vo februári 1992 o tzv. mílovskej zmluve, ktorej zamietnutím sme zároveň zamietli aj federatívne usporiadanie bývalého spoločného slovensko – českého štátu a Slováci sa vydali na cestu zvrchovanosti a obnovenia vlastnej štátnej samostatnosti.

Z vyjadrení účastníkov tohto významného míľnika a zároveň sviatku  slovenskej inteligencie jednoznačne vyplynulo, že je potrebné pokračovať v činnosti SKSI Slovakia plus aj v budúcnosti. Je však dôležité obohatiť ju aj o nové témy a formy, určiť aktuálne priority a dať jej novú dynamiku. To je však už úloha nastupujúcej novej slovenskej generácie, aby predstavila svoj generačný program, neodkladne prevzala nielen generačnú štafetu, ale aj morálnu a odbornú zodpovednosť za osud svojho národa a vlasti, považovala to za svoje generačné poslanie a začala ho napĺňať  konkrétnymi skutkami. 
Je smutnou skutočnosťou, že napriek poslaniu pozvánky a žiadostí našich výborov slovenskej inteligencie a Rady osobností ústrednému riaditeľovi RTVS, táto verejnoprávna inštitúcia ignorovala toto významné jubileum. Jediný, kto zaznamenal priebeh jubilejného stretnutia – jeho pracovnú aj slávnostnú časť – bol Slobodný vysielač z Banskej Bystrice, ktorý prostredníctvom vyslaného redaktora Borisa Koroniho sprostredkoval poslucháčom tohto internetového rádia atmosféru podujatia.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na tomto významnom sviatku slovenskej inteligencie, ktorá je programovým aj  dejinotvorným pokračovateľom bernolákovcov, štúrovcov, memorandistov, matičiarov… a ďalších generácií, ktoré sa podieľali na zápasoch slovenského národa a obnovenie jeho štátnej samostatnosti.
Výbory združení slovenskej inteligencie a Rada osobností
Akad.mal. Viliam Hornáček, predseda

ZDROJ >>

Komentujte :)