Bratislava 14 . novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR chce po podpore elektromobility pomôcť aj rozvoju vodíka ako alternatívneho paliva. Vyplýva to z revízie a aktualizácie Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami, ktorú v stredu schválila vláda

Na snímke Peter Žiga

V dokumente sú totiž prvýkrát definované národné ciele pre rozvoj vodíka ako alternatívneho paliva. Jeho súčasťou je aj sedem nových opatrení týkajúcich sa tejto oblasti. Pri spaľovaní metánu, ako najjednoduchšieho uhľovodíka, totiž vzniká najmenej emisií skleníkových plynov a takmer žiadne emisie znečisťujúcich látok spomedzi všetkých fosílnych palív. Postupnou náhradou fosílneho metánu za obnoviteľný biometán, je dokonca možné dosiahnuť minimalizované, zanedbateľné emisie skleníkových plynov. A práve zníženie emisií CO2 je aktuálne jednou z najväčších výziev automobilového priemyslu.

„CNG/LNG (stlačený zemný plyn/skvapalnený zemný plyn) mobilita má budúcnosť aj z dôvodu, že umožní výrobcom automobilov využiť desiatky miliárd eur, ktoré doposiaľ investovali do vývoja spaľovacích motorov, prostredníctvom kombinácie najčistejšieho spaľovacieho motora na CNG s elektromotorom, čo zúročí roky výskumu, vývoja a priemyselných optimalizácii spaľovacích motorov. CNG spolu s BEV (batériové elektrické vozidlo) a plug-in-hybridmi majú potenciál zvyšovať svoj trhový podiel na úkor viditeľného poklesu trhového podielu klasických palív benzínu a nafty,“ uvádza sa v materiáli. Primiešavanie biometánu do zemného plynu, alebo úplná náhrada zemného plynu biometánom, zároveň poskytuje ďalší spôsob, ako znižovať emisie skleníkových plynov.

Pôvodne pritom rezort v dokumente v rámci opatrení navrhoval oslobodenie alebo zníženie spotrebnej dane zo zemného plynu v prípade stlačeného, ako aj skvapalneného zemného plynu použitého v doprave, ale aj dočasné oslobodenie od platieb diaľničného mýta pre vozidlá na pohon CNG alebo LNG do roku 2025. Obe opatrenia však z textu vypadli. Jeho súčasťou je tak v schválenej podobe vytvorenie finančného mechanizmu na umožnenie podpory nákupu vozidiel s alternatívnym pohonom, ako aj podpory rozvoja infraštruktúry pre alternatívne palivá, ale i podpora využívania alternatívneho paliva CNG a LNG v doprave. Medzi opatrenia, ktoré by mohli zabezpečiť motiváciu pre dlhodobé využívanie alternatívneho paliva CNG a LNG používateľmi, by podľa ministerstva mohli byť zaradené zvýhodnenia v oblasti dotácií, daní a poplatkov.

Jednou z hlavných bariér obmedzujúcich rozvoj vozidiel s pohonom na LPG sú podľa rezortu obmedzenia pri parkovaní v podzemných garážach. Chcelo by ich preto eliminovať. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR by v tejto súvislosti mohol vykonať revízií príslušných pôvodných slovenských technických noriem týkajúcich sa požiadaviek na technické parametre garáží, ktoré budú zabezpečovať bezpečné parkovanie v týchto garážach aj pre motorové vozidlá s pohonom na LPG. K ďalším opatreniam, ktoré rezort navrhuje, patria porovnávanie jednotkových cien alternatívnych palív, uplatňovanie zásad zeleného verejného obstarávania pri nákupe vozidiel na alternatívny pohon, ale aj zahrnutie problematiky alternatívnych palív do všetkých relevantných stratégií a politík štátu.

Ministerstvo hospodárstva SR už dávnejšie vypracovalo Akčný plán rozvoja elektromobility v SR, z tohto dôvodu nie sú v schválenom dokumente navrhované ďalšie konkrétne opatrenia na podporu elektromobility.

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!
Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.
Podporte naše úsilie.

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj