Nový Sad 17. apríla 2017 (HSP/Foto: Katarína Gažová)

 

Výbor pre vzdelávanie NRSNM v Gymnáziu Jána Kollára 11. apríla usporiadal okrúhly stôl. Témou stretnutia bol smer, ktorým sa uberá  stredoškolské vzdelanie v slovenskej reči v Srbsku

Úvodné slovo mala predsedníčka VPVZ Svetlana Zolňanová, ktorá privítala hostí podujatia a konkrétne o situácii v gymnáziách v Petrovci a v Kovačici hovorili riaditeľky slovenských stredoškolských vzdelávacích ustanovizní Anna Medveďová a Tatiana Brtková.

Riaditeľka petrovského gymnázia Anna Medveďová hovorila o snahe zveľadiť a zachovať slovenské gymnázia. Počet žiakov v GJK upadá. Bolo to vidno aj na grafickom znázornení, kde porovnávajúc školský rok 2006/2007, keď  škola mala 396 žiakov s terajším 2016/2017, keď má 223, vidno rapídny pokles.

Teda v roku 2007 bolo 15 tried a teraz ich je 12. V každom ročníku sú dve slovenské a jedna srbská trieda. Vzhľadom na menší počet žiakov aj zamestnanci školy si normu musia dopĺňať mimo GJK. Misiou a víziou školy je otvoriť nové lákavejšie odbory. Riaditeľka Medveďová hovorila o želaní gymnázia otvoriť počítačový odbor a v návrhu v rámci trojročných odborov je kuchársky odbor. Ktorý odbor v nasledovnom školskom roku otvoria, závisí od povolenia z vyšších inštancií.

Riaditeľka Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici Tatiana Brtková sprítomnila situáciu v tejto stredoškolskej ustanovizni. Úhrnne tam majú 11 tried a po slovensky sa vyučuje v jednej triede v každom ročníku. Zamestnanci tohto gymnázia si tiež dopĺňajú normu na iných pracovných miestach. Hovorila o tom, že uvažovali o otvorení poľnohospodárskeho smeru, ale záujem žiakov nebol. Najviacej sa rodičia a žiaci zaujímali o počítačový odbor, takže sa pokúsia orientovať v tom smere, ak to bude možné.

Z Kovačice a Padiny veľa žiakov odchádza na stredné školy na Slovensko, vlani to bolo 16 žiakov. V slovenskej triede gymnázia v Kovačici bývalo kedysi ponad 30 žiakov a vlani  bolo iba 17 prvákov.

V diskusii sa hovorilo o tom, že treba rozmýšľať strategicky a v tom smere ako zatraktívniť slovenské gymnáziá, aby prilákali žiakov. Počet žiakov upadá a môže sa stať, že prídeme o obe spomenuté gymnázia v budúcnosti.

S návrhmi otvoriť počítačový či kuchársky odbor sa niektorí diskutanti zhodovali, niektorí nie. Takýto krok, ako bolo počuť, je nie ideálny, ale je to krok, aby sa tieto stredné školy zaktivizovali, aby sledovali trendy a išli s dobou.

Podpora pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie bude vítaná pri snahe slovenských gymnázií otvoriť nové odbory. Ako potvrdila námestníčka pokrajiského tajomníka pre vzdelávanie Milinka Chrťanová, spomenutý sekretariát návrhy oboch gymnázií podporí.

Ako závery okrúhleho stola Svetlana Zolňanová uviedla:

  • prioritne treba zachovať gymnaziálne triedy aj v Petrovci aj v Kovačici,
  • všemožne podporiť otvorenie nových vzdelávacích odborov v oboch gymnáziách a to prioritne štvorročný informatický odbor a v alternatíve trojročný odbor kuchárskeho technika.

Katarína Gažová