Banská Bystrica 21. mája 2018 (HSP/Foto:  TASR- Štefan Puškáš)
 
Manipulácia s odometrami je zakázaná v 26 krajinách EÚ, pričom len desať z nich má dodatočné opatrenia na preverenie počtu najazdených kilometrov pre zákazníkov

Ilustračné foto

Krajiny ako Belgicko a Holandsko zriadili databázové systémy, ktoré uchovávajú záznamy o najazdených kilometroch z pravidelných technických kontrol, údržby, kontrolných prehliadok v opravovniach a pod. Počet vozidiel so zmanipulovaným odometrom sa v obidvoch krajinách výrazne znížil a jav takmer zmizol.
Európsky model eliminácie podvodov s odometrami pozostáva z troch základných systémových bodov:
1. Vytvorenie vnútroštátneho registra na priebežné zaznamenávanie najazdených kilometrov:
Z tohto dôvodu v roku 2016 na Slovensku vznikol novelou zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách Register prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV) nazývaný pracovne MileageSK.
V zákone č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý od 20. mája 2018 nahradil citovaný zákon č. 725/2004 Z. z., je registru venovaný samostatný § 48. Do registra sa priebežne zaznamenávajú najazdené kilometre vozidla v rôznych životných situáciách počas prevádzky vozidla až do jeho vyradenia z evidencie, aby sa eliminovala neoprávnená manipulácia so zobrazovanou hodnotou odometra.
Do účinnosti nového zákona zaznamenávali do RPZV údaje o stave odometra hlavne TK, EK a kontroly originality. To tvorí okolo 25,7 milióna záznamov k viac ako 3,4 milióna na Slovensku registrovaných vozidiel. Ďalšie údaje sú k dispozícii prostredníctvom EUCARISu.
2. Prepojenie národných registrov do európskej výmennej siete:
RPZV je už prepojený cez modul Mileage európskej výmennej platformy údajov v doprave EUCARIS s niektorými členskými štátmi. Kontrola odometrov na jednotlivo dovezených vozidlách sa uskutočňuje v rámci kontroly originality. Napr. pri dovozoch z Holandska sa podarilo za prvé štyri mesiace tohto roku znížiť počet manipulácií z 37% na 10,6 %, čiže o 26,4 %. To je jasný dokaz účinnosti overeného systému.
3. Zabezpečenie neustále sa zvyšujúceho počtu záznamov, ktorý zníži priestor na manipuláciu až do takej miery, že sa manipulácia nevypláca:
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia používajúci cestné motorové vozidlá majú od 20.mája tohto roka povinnosť zasielať informácie o vozidlách do RPZV (tzv. „prispievatelia“). Podrobné informácie ustanovuje § 48 ods. 3 nového zákona. Údaje sa zväčša budú zasielať automatizovane priamo z produkčných systémov prispievateľov.
Zaslaním informácií je zároveň splnená oznamovacia povinnosť podľa ktorej osoby, ktoré zistia neoprávnenú manipuláciu so zobrazovanou hodnotou odometra alebo neoprávnenú manipuláciu s odometrom vozidla, sú povinné bezodkladne oznámiť Slovenskej obchodnej inšpekcii všetky im známe identifikačné údaje.Prispievatelia sú od účinnosti nového zákona súčasne oprávnení dostávať a tlačiť údaje z RPZV formou požadovaného výpisu. Výpis je v súčasnosti dostupný vo všetkých pracoviskách kontroly originality vozidiel ako samostatný úkon nevyžadujúci absolvovanie kontrolu originality.
 
Sankcie za stáčanie kilometrov
Je zakázané neoprávnene manipulovať so zobrazovanou hodnotou odometra alebo neoprávnene manipulovať s odometrom cestného motorového vozidla, vyhotoviť, zaobstarať alebo dať inej osobe zariadenie alebo softvérové zariadenie na účel neoprávnenej manipulácie so zobrazovanou hodnotou odometra alebo neoprávnenej manipulácie s odometrom cestného motorového vozidla.
Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje uvádzať, sprístupňovať, ponúkať na trhu v Slovenskej republike cestné motorové vozidlá, na ktorých došlo k neoprávnenej manipulácii so zobrazovanou hodnotou odometra alebo k neoprávnenej manipulácii s odometrom cestného motorového vozidla, alebo inak sprostredkovávať ich predaj na trhu v Slovenskej republike. To neplatí, ak je informácia o neoprávnenej manipulácii so zobrazovanou hodnotou odometra alebo o neoprávnenej manipulácii s odometrom zverejnená pred uvedením, sprístupnením alebo sprostredkovaním predaja a k vozidlu je pripojený výpis z registra prevádzkových záznamov vozidiel.
Za porušenie týchto zákazov Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 3 000 eur do 100 000 eur.
Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje uvádzať, sprístupňovať, ponúkať na trhu v Slovenskej republike cestné motorové vozidlá alebo inak sprostredkovávať ich predaj bez uvedenia identifikačného čísla vozidla VIN a bez uvedenia údaja o celkovej prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla v každej zverejnenej cenovej ponuke, ako aj vo všetkých propagačných materiáloch, zmluvách a preberacích protokoloch.
Za porušenie tohto zákazu Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 500 eur do 3 000 eur.
Ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba opakovane porušuje uvedené zákazy, považuje sa takéto konanie za osobitné závažné porušenie povinností podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby zruší živnostenské oprávnenie.
Ale aktuálnym európskym snažením už nie je prioritne represia a postih za podvod s najazdenými kilometrami, keďže táto cesta sa ukázala ako absolútne neúčinná hlavne v krajinách, kde špeciálne tento druh podvodu ustanovili za trestný čin. Dvanásťročné praktické skúsenosti a výnimočné výsledky belgického systému Car-Pass potvrdili, že prevencia je oveľa účinnejšia ako sankcia. Preto Európsky parlament tento systém odporúča ako vzorový pre členské štáty EÚ.
Ďalšie informácie budú zverejňované na www.rpzv.sk.
Redakciu informoval Mgr. Miroslav Strelec, PR manažér Technickej služby kontroly originality
 
Príspevok Slovensko napreduje v boji proti stáčaniu kilometrov zobrazený najskôr Hlavné správy.