Bratislava 1. apríla 2019 (HSP/Foto: Screenshot Facebook)
 
Mladého ľavicového liberálneho extrémistu – podporovateľa novej hlavy štátu Zuzany Čaputovej, ktorý sa vyhrážal členom skupiny Volíme pronárodných kandidátov za prezidenta už vyšetruje NAKA. Školou by sa mala zaoberať aj Štátna školská inšpekcia, ktorú sme oslovili (viac v článku). Napriek tomu, že naše otázky sa týkali výlučne postupu školy a nie vyšetrovaného študenta, Viera Kalmárová, hlavná školská inšpektorka, nám poskytla alibistické stanovisko. Prinášame vám však vysvetlenie postupu pri porušení pravidiel, ktoré nám poskytla odborníčka a bývalá dlhoročná riaditeľka gymnázia Marta Rácová
 

Mladý študent v skupine tvrdil, že sa vedú zoznamy a voličov, ktorí sa vyhranili proti Čaputovej, sa budú strieľať

 
Aký je postup ak sa zistí, že škola alebo jej žiak porušil pravidlá?
Každá škola má v zmysle platnej legislatívy vypracovaný a zverejnený  školský poriadok, ktorý je pre žiakov  a rodičov záväzný. V ňom  by mali byť určené jednoznačne pravidlá  správania sa žiaka, práva a povinnosti žiakov aj s vymenovaním zákazov, výchovné opatrenia/pochvaly a opatrenia na posilnenie disciplíny, opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog, atď., klasifikácia správania sa žiaka pri priestupkoch.
V školských poriadkoch sa bežne nachádza medzi zákazmi: žiak má zakázané – „vo svojom správaní a konaní prejavovať akékoľvek formy diskriminácie, segregácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu, prejavovať alebo propagovať rasovú, náboženskú či inú intoleranciu.“
Ak sa žiak dopustí vážneho porušenia školského poriadku, riaditeľ školy okamžite prerieši priestupok so žiakom  a jeho zákonným zástupcom a následne  zvolá mimoriadnu pedagogickú radu, kde priestupok dorieši v zmysle školského poriadku.
 
Čo pri porušení skúma Štátna školská inšpekcia? Aké sankcie môže inšpekcia nariadiť, ak zistí porušenie pravidiel?
Štátna školská inšpekcia môže na základe podnetu alebo aj z vlastného rozhodnutia ak sa o priestupku dozvedela vykonať inšpekciu zameranú na základné dokumenty školy a ich realizáciu a dodržiavanie na škole.
V tomto prípade môže skúmať úroveň spracovania školského poriadku, či obsahuje zákazy a opatrenia na predchádzanie rôznych negatívnych javov v správaní žiakov a prípadne primeranosť opatrení pri priestupkoch – ako sú pokarhania, podmienečné vylúčenie resp. vylúčenie zo štúdia, zníženú známku zo správania.
Tiež môže  skontrolovať dodržiavanie štátneho vzdelávacieho programu a posúdiť úlohy a ciele školského vzdelávacieho programu, aktivity a prácu školy práve v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov, ktorá súvisí s daným priestupkom.
V prípade, že zistí nejaké nedostatky môže uložiť riaditeľovi školy písomné opatrenia na odstránenie nedostatkov.

Na snímke Marta Rácová

 
Aký je Váš postoj k stránke Zomri? Z pohľadu bývalej dlhoročnej riaditeľky gymnázia neporušil riaditeľ gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave určité pravidlá, keď umožnil členom tejto komunity, ktorá sa vulgárne vyjadruje na sociálnej sieti, prednášať študentom?
V školách a školských zariadeniach  zakazuje školský zákon v paragrafe 151 činnosť politických strán a hnutí a ich propagáciu a tiež sa nepovoľuje reklama, ktorá je v rozpore s princípmi a obsahom výchovy a vzdelávania alebo ďalšími negatívnymi činnosťami spojenými s výchovou a vzdelávaním, reklama a predaj výrobkov ohrozujúcich zdravie, psychický alebo morálny vývin detí a žiakov.
V princípe to znamená, že riaditeľ školy nemôže  umožniť vstup do školy a prístup k študentom osobám resp. subjektom, ktoré vykazujú činnosť, ktorá nie je v súlade s obsahom výchovy a vzdelávania a môže ohroziť zdravý vývoj detí a žiakov a z tohto pohľadu pozvaním zástupcov kontroverznej stránky určite hrubo porušil tieto pravidlá, nakoľko predmetná stránka nie je ideologicky neutrálna.
Stránky takéhoto typu sú veľmi nebezpečné a môžu mať negatívny dopad na výchovu detí a mládeže. Určite by sa úrady mali zaoberať ich reguláciou.
 
Považuje postup riaditeľa školy Dušana Jaura, manžela členky Progresívneho Slovenska,  za správny – ten prijal vysvetlenie žiaka, že išlo len o satiru, hoci aj ďalší publikovaný status na jeho profile vypovedá o neznášanlivosti?
Postoj riaditeľa školy z môjho pohľadu  určite neobstojí a vyvoláva rozhorčenie laickej i odbornej verejnosti.
V celom prípade mi jednoznačne chýba postoj vnútornej komunity školy k tomto prípadu, očakávala by som jednoznačné odmietavé stanovisko pedagogickej rady, žiackej školskej rady, rodičovskej rady, prípadne zriaďovateľa, ale neviem o tom, či sa vyjadrili.
Je zarážajúce, že riaditeľ školy sa uspokojil s vysvetlením, že sa jednalo len o satiru.

Na snímke status riaditeľa gymnázia

 
Ako výchovnovzdelávacie prostriedky má škola využívať, aby nedochádzalo k extrémistickým statusom študentov a vyhrážkam typu – „budete prví, ktorých budeme strieľať“?
Takýto názor študenta uvedený na internete sa nerodí zo dňa na deň, treba zistiť príčiny týchto postojov a prijať opatrenia vo výchove a vzdelávaní na škole a v školskom poriadku. Viac svetla do prípadu by vniesla komplexná inšpekcia na škole.
V školskej legislatíve treba sprísniť pravidlá v tom zmysle, aby nebolo možné zasahovať do výchovy a vzdelávania na školách rôznymi subjektmi tretieho sektora a vnášať nebezpečné ideológie do škôl ohrozujúce zdravý vývoj detí a mládeže, jednoducho zabrániť tzv. vymývaniu mozgov detí, o ktorom sa v poslednom čase hovorí.
 
RNDr. Marta Rácová, bola dlhoročnou riaditeľkou Gymnázia v Nitre, je spoluzakladateľka Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií v SR, v rokoch 2009 – 2016 bola  členkou Akreditačnej rady MŠVVaŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, v roku 2012 získala Ocenenie Ministerstva školstva SR – Malá medaila sv. Gorazda za dlhoročnú prácu a mimoriadne výsledky vo výchovnovzdelávacom procese a za zásluhy a rozvoj školstva na Slovensku. Aktuálne kandiduje na post europoslankyne za stranu Národná koalícia.
 
Príspevok Školská inšpekcia o vyhrážkach liberálneho študenta mlčí. Odborníčka na vzdelávanie Marta Rácová: Názor študenta sa nerodí zo dňa na deň. Stránky typu Zomri sú veľmi nebezpečné zobrazený najskôr Hlavné správy.