Bratislava 17. septembra 2018 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok) TIP ČITATEĽA
 
V júni sme upozornili na maximálne neobjektívny a protiruský príspevok v spravodajstve RTVS zo 16. 6. 2018, ktorým sa nedávno zaoberala aj Rada pre vysielanie a retransmisu (RVR). Tá však prekvapujúcu rozhodla, že sťažnosť na túto jednostrannú reportáž nie je opodstatnená. 

Na snímke vchod do budovy RTVS v Mlynskej doline

“Američania plánujú prekaziť majstrovstvá sveta v Rusku útokom na ukrajinský Donbas. Lietadlá NATO rozosievajú nad Poľskom látky spôsobujúce zdravotné problémy obyvateľstvu a jedinou nádejou pre Európu je vraj Rusko. To je len časť z nedávnych správ z ruských serverov. Sú to klamstvá. A ich cieľ, vytvoriť v spoločnosti konflikt,” hovorí redaktor Katuška, v úvode svojej neobjektívnej reportáže (viac v článku).
Katuška v príspevku uviedol, že Slovensko je na druhom mieste v “neschopnosti čeliť proruskej dezinformačnej kampani.” Napriek tomu snaha tam je a robíme to vraj aj v rámci NATO a EÚ. Následne dal redaktor priestor známemu prozápadne orientovanému Ivanovi Korčokovi, ktorý hovoril, že politici by mali byť zodpovední a otvorene čeliť tomuto problému.
Redaktor RTVS v celej reportáži nedal ani jednu sekundu priestoru druhej strane, ktorá nezdieľa názor, že Rusko je pre nás hrozbou a nemyslí si, že Rusko na našom území vykonáva nejakú bájnu hybridnú vojnu. Neobjektívny redaktor ukázal typický príklad, ako by nemali vyzerať reportáže vo verejnosprávnej televízii, ktorú si platia občania Slovenska.
Nedávno sa na základe sťažnosti Jána Rohára problematickou reportážou zaoberala aj Rada pre vysielanie a retransmisu (RVR), ktorá však o zjavne neobjektívnom príspevku konštatovala, že sťažnosť je neopodstatnená. Za takéto znenie ustanovenia hlasovalo päť z deviatich členov Rady (Danielová, Fašiangová, Holan, Kolenič, a Rothmayerová).
Na stránke Rady sa pri tom uvádza, že jej poslaním je “presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu. Rada dbá o uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách vysielateľov, ktorí vysielajú na základe zákona alebo na základe licencie podľa tohto zákona.” navyše, zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii: § 16 ods. 3 písm. b) hovorí: ,,Vysielateľ je povinný zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru.“
Sťažovateľ vo svojom podnete uviedol: „Predmetom mojej sťažnosti je reportáž Michala Katuška s názvom “Slovensko ohrozené dezinformačnou kampaňou z Ruska“ Podľa môjho názoru v reportáži nebola zaistená dostatočná vyváženosť a všestrannosť názorov. Priestor vôbec nedostala strana o ktorej bola prakticky celá reportáž. Nedozvedeli sme sa aké ma stanovisko k tejto veci Rusko alebo portály o ktorých bola reč. Rovnako redaktor mohol osloviť analytikov či politikov s iným pohľadom na otázku Ruska. Z reportáže je silno cítiť osobnú angažovanosť redaktora, ktorá sa snaží svoj názor vnútiť divákovi. Z týchto dôvodov podávam podnet a verím, že Rada pre vysielanie uzná moju sťažnosť za opodstatnenú.“
V pracovnom materiály Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 28. 8. 2018, ktoré nám poskytol sťažovateľ, sa však uvádza, že príspevok informoval o tom, že Slovensko podľa medzinárodnej štúdie mimovládnej organizácie Stratpol patrí medzi najhoršie pripravené krajiny strednej a východnej Európy v schopnosti čeliť dezinformačným hrozbám z Ruska. “V úvode príspevku redaktor priblížil jednotlivé príklady falošných správ z ruských serverov, ktorých cieľom má byť vytvorenie konfliktu v spoločnosti, čo v krátkom stanovisku potvrdil aj hovorca Slovenskej informačnej služby. Následne redaktor v príspevku priblížil štúdiu organizácie Stratpol, podľa ktorej Slovensku patrí štvrtá priečka spomedzi krajín východnej a strednej Európy, ktoré sú najviac vystavené dezinformačnej kampani podporovanej Kremľom. Podľa analytika spomínanej organizácie sú najviac zraniteľní ľudia starší ako 45 rokov a prekvapivo mladí ľudia pod 25 rokov.”
“Redaktor postupne poukázal aj na fakt, že Slovensku patrí druhá priečka v schopnosti čeliť dezinformačnej kampani. Analytik Stratpolu sa domnieva, že je nutné, aby si aj predstavitelia štátu uvedomili, že takáto hrozba tu reálne existuje, nakoľko sa obeťou ruskej dezinformačnej kampane stal aj sám predseda nášho parlamentu. Redaktor následne pripomenul, že Slovensko oficiálne bojuje proti dezinformáciám a falošným správam aj v rámci NATO a Európskej únie, pričom samotná únia posilnila spoločnú jednotku (East StratCom Team), ktorej úlohou je reagovať na hrozby dezinformácií, o osemstotisíc eur. Následne bolo v príspevku odvysielané vyjadrenie eurokomisára pre bezpečnostnú úniu, podľa ktorého ruské orgány považujú používanie falošných dát a propagandy za legitímne nástroje, voči ktorým stojí Európska únia v prvej línii. Redaktor na záver príspevku dodáva, že spoločnú jednotku East StratCom Team podporuje svojím príspevkom aj Slovensko, no zastúpenie v nej však nemá. Členstvo Slovenska v NATO a v Európskej únii podporuje rezort diplomacie kampaňou s rozpočtom päťdesiatosemtisíc eur.”
Sťažovateľ namietal, že vysielateľ odvysielaním predmetného príspevku nezaistil dostatočnú vyváženosť a všestrannosť názorov, nakoľko priestor na vyjadrenie nedostala strana, ktorej sa prakticky týkala takmer celá reportáž, t.j. predstavitelia Ruskej federácie, poprípade analytici či politici, ktorí by mali na prezentovaný fakt odlišný pohľad. Rada na to uvádza: “Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vysielateľ vysiela programy slobodne a nezávisle a do ich obsahu z pohľadu RVR možno zasahovať iba na základe zákona a v jeho medziach. Týmto ustanovením sa zdôrazňuje najmä redakčná nezávislosť vo vzťahu k iným subjektom. Domnievame sa tak, že výber tém je v plnej kompetencii vysielateľa. Príspevok informuje diváka o výsledkoch štúdie mimovládnej organizácie Stratpol, ktorá je nezávislým think-tankom založeným na výskum medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky. Štúdia Stratpolu poukazuje na našu zraniteľnosť v oblasti schopnosti čeliť dezinformačnej kampani akejkoľvek svetovej krajiny, teda aj Ruskej federácie, a to aj z pohľadu zahranično-politickej orientácie Slovenskej republiky, podľa ktorej vláda SR považuje za najbližších partnerov členské krajiny EÚ a spojencov v NATO.”
“V príspevku tieto závery potvrdzujú stanoviská hovorcu SIS, tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR a eurokomisára pre bezpečnostnú úniu. Redaktor v úvode príspevku taxatívne vymenoval príklady ruských dezinformácií (USA chcú prekaziť majstrovstvá sveta vo futbale, NATO rozsieva nad Poľskom nebezpečné látky , pozvanie predsedu Štátnej dumy na Slovensko a pod.). Sme toho názoru, že otázka prítomnosti ruskej, respektíve Kremľom podporovanej dezinformačnej kampane v súčasnosti na Slovensku nie je predmetom debaty, čo v konečnom dôsledku potvrdzuje aj výskum organizácie Globsec, ktorý konštatuje, že cieľom pôsobenia ruskej propagandy v stredoeurópskom priestore je podkopanie dôvery občanov v európsku integráciu, spochybnenie významu NATO ako vojenského obranného paktu a členstva krajín strednej Európy v ňom.”
Samotnú hrozbu podľa Rady identifikuje aj nová Koncepcia pre boj SR proti hybridným hrozbám, ktorú prijala vláda v polovici júla 2018 a “ktorá síce priamo nepomenúva Rusko ako agresora v hybridnej vojne, je však zrejmé, že o hybridných hrozbách sa začalo hovoriť najmä po roku 2014 a po udalostiach na východnej Ukrajine (Donbas).” V materiály sa tiež píše, že SR momentálne bojuje proti hybridným hrozbám aj v rámci svojho členstva v EÚ a NATO, ktoré vytvorili v Helsinkách Európske bezpečnostné centrum pre boj proti hybridným hrozbám. Tým, že príspevok obsahoval stanoviská viacerých respondentov, medzi nimi predovšetkým hovorcu Slovenskej informačnej služby, tajomníka Ministerstva zahraničných vecí, ako aj eurokomisára a nezávislého analytika, tak vysielateľ podľa nášho názoru zabezpečil jeho nestrannosť. Počas trvania príspevku moderátor ani redaktor nevkladali do prezentovaných informácií vlastný komentár alebo hodnotenie. Podľa nášho názoru bol príspevok SR ohrozená dezinformačnou kampaňou z Ruska spracovaný v súlade s kritériami objektivity a vysielateľ tak zabezpečil objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu Správy RTVS.”
 

 
Príspevok Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, že neobjektívna reportáž RTVS o údajnej ruskej hybridnej vojne je v poriadku: “Otázka Kremľom podporovanej dezinformačnej kampane v súčasnosti na Slovensku nie je predmetom debaty” zobrazený najskôr Hlavné správy.