Košice 11. októbra 2017 (HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 11. októbra 2017 rozhodol
Na snímke predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky (ÚS SR) Ivetta Macejková, vpravo sudca ÚS SR Sergej Kohut

1. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 14/2017
o návrhu senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) a čl. 125 ods. 1 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 4 ods. 1, § 4 ods. 2,
§ 4 ods. 3, § 6 ods. 1, § 6 ods. 2 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, o súlade nariadení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 57 z 27. augusta 2007 (Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ročník 2007, čiastka 57), č. 117 z 27. augusta 2010 (Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ročník 2010, čiastka 45), č. 30
z 29. februára 2012 (Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ročník 2012, čiastka 18)
a o súlade § 2 ods. 1, § 10 ods. 1, § 10 ods. 8 písm. a), § 10 ods. 8 písm. c), § 10 ods. 10 zákona
č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov s čl. 2 ods. 2, čl. 7 ods. 5, čl. 17 ods. 2, čl. 22 ods. 2, čl. 46, čl. 144 ods. 1, čl. 144 ods. 2, čl. 152 ods. 4, čl. 153, čl. 154c ods. 1,
čl. 154c ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1, čl. 8 ods. 1, čl. 8 ods. 2 Dohovoru
o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 47, čl. 49 ods. 2, čl. 51, čl. 52 ods. 1, čl. 52
ods. 3, čl. 52 ods. 4, čl. 52 ods. 5, čl. 52 ods. 6, čl. 52 ods. 7, čl. 53 a 54 Charty základných práv Európskej únie.
Návrh Najvyššieho súdu Slovenskej republiky odmieta.

2. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 16/2017
o návrhu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na začatie konania o súlade ustanovenia § 60
ods. 2 a § 255 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
s čl. 39 ods. 1 a čl. 55 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
Návrh Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  p r i j í m a  na ďalšie konanie.

3. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 15/2017
o návrhu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade ustanovenia § 52 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 1, čl. 12 ods. 2, čl. 13 ods. 4, čl. 46 ods. 1, čl. 46 ods. 2, čl. 47 ods. 3, čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1, čl. 13, čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čl. 47 Charty základných práv Európskej únie.
1. Návrh Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  p r i j í m a  na ďalšie konanie.
2. Návrh Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vedený pod sp. zn. PL. ÚS 15/2017 a návrh Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vedený pod sp. zn. PL. ÚS 8/2016 s p á j a na spoločné konanie, ktoré bude ďalej vedené pod sp. zn. PL. ÚS 8/2016.

4. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 13/2017
o sťažnosti obce Mojš, Mojš 147  vo veci neústavnosti a nezákonnosti volieb poslanca Obecného zastupiteľstva obce Mojš konaných 15. novembra 2014
Sťažnosť obce Mojš o d m i e t a.
Redakciu informovala PhDr. Martina Ferencová, PhD. hovorkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky