Bratislava 20. septembra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
 
Beblavému neprešiel ani jeden návrh

Na snímke poslanec NR SR Miroslav Beblavý (nezaradený)

Vytvoriť podmienky ochrany postupu prokurátorov najmä v trestnoprávnych veciach navrhoval v NR SR nezaradený poslanec Miroslav Beblavý. Parlament však jeho návrh odmietol. Cieľom jeho návrhu bolo posilnenie dôvery verejnosti v nestranné fungovanie základných zložiek štátu s dôrazom na rovnosť pred zákonom. Navrhoval, aby Rada prokurátorov Slovenskej republiky dostala možnosť vyhlásiť pokyn, príkaz alebo úlohu uloženú prokurátorovi nadriadeným prokurátorom za neplatné, ak zistí, že sa svojím obsahom alebo účelom priečia zákonným povinnostiam prokurátora alebo ich obchádzajú. Beblavy dodal, že pri pojme „zákonné povinnosti“ sa má na mysli hlavne povinnosť prokurátora chrániť verejný záujem a postupovať iniciatívne, spravodlivo, nestranne a bez prieťahov.
NR SR odmietla aj ďalší návrh Beblavého, a to novelu zákona o Policajnom zbore. V novele Beblavý navrhoval vytvorenie Rady pre integritu policajného zboru ako nezávislého orgánu zloženého zo siedmich členov, ktorý by disponoval aj potrebnými kompetenciami. Medzi tie najdôležitejšie kompetencie mali patriť rozhodovanie v druhom stupni proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia, rozhodnutiu o náhrade škody, proti služobnému hodnoteniu, ktorým bol policajt hodnotený ako nespôsobilý vykonávať doterajšiu alebo akúkoľvek inú funkciu. Rada mala mať možnosť vyhlásiť rozkaz, nariadenie, príkaz alebo pokyn uložený policajtovi za neplatný, ak svojím obsahom alebo účelom zasahuje napríklad do samostatného vedenia vyšetrovania.
Parlament neposunul do ďalšieho legislatívneho konania ani návrh Beblavého na novelu zákona o ochrane prírody a krajiny. Beblavý chcel novelou vytvoriť Fond na záchranu národného prírodného dedičstva, ktorý mal slúžiť na ochranu vzácnych lesov, predovšetkým v národných parkoch. Beblavému napokon neprešiel ani návrh, ktorý vo vzťahu občana a štátu mal zaviesť právo občana urobiť chybu v úradnom styku. Novela zákona o správnom konaní mala ustanoviť, že ak občan vo vzťahu k niektorému úradu urobí “papierovú chybu”, za ktorú by inak dostal pokutu, úrad mu v prípade prvého previnenia pokutu odpustí.
 
Príspevok Poslanci odmietli viaceré návrhy noviel zákonov, ktoré predložil Miroslav Beblavý zobrazený najskôr Hlavné správy.