Bratislava 20. septembra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
 
SNS chce cez pozmeňujúci návrh presadiť, aby sa meno člena štatutárneho orgánu strany nemohlo nachádzať v jej názve

Ilustračné foto

Poslanci Národnej rady SR dnes majú po troch dňoch diskusií hlasovať o novele zákona o politických stranách. K návrhu predložili viaceré pozmeňujúce návrhy opoziční poslanci, ale aj poslanci Slovenskej národnej strany (SNS), teda strany, ktorá s návrhom prišla ešte na júnovú schôdzu parlamentu. Národniari chcú cez pozmeňujúci návrh presadiť, aby sa meno člena štatutárneho orgánu strany nemohlo nachádzať v jej názve. Cieľom tejto zmeny je zamedziť, aby bol u voličov vyvolávaný dojem vlastníctva politickej strany jedinou osobou.
Podľa ďalšieho pozmeňujúceho návrhu SNS má mať každá politická strana svoje sídlo, ku ktorému má právny vzťah na základe relevantného a platného právneho titulu. Dokladom preukazujúcim vzťah k sídlu strany môže byť list vlastníctva, nájomná zmluva alebo zmluva o bezodplatnom plnení. Nie je tým vylúčené, že politická strana môže mať sídlo napríklad na adrese trvalého pobytu štatutára strany. Navrhovanou právnou úpravou sa podľa predkladateľov predíde márnemu doručovaniu zásielok politickej strane orgánmi verejnej moci.
Strana má byť podľa navrhovanej úpravy povinná zverejniť na svojom webovom sídle údaje o prijatej pôžičke. Bude povinná zverejniť meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu darcu, ak ide o podnikateľa aj obchodné meno a identifikačné číslo, a ak ide o právnickú osobu musí strana zverejniť názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla veriteľa, výšku pôžičky, dohodnutý úrok, dobu splatnosti a dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke. Údaje je strana povinná zverejniť do 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o pôžičke.
Orgánmi strany podľa návrhu majú byť najmä najvyšší orgán, výkonný orgán, rozhodcovský a revízny orgán. Každý orgán strany, okrem štatutárneho, musí mať najmenej troch členov, výkonný orgán strany musí mať najmenej deväť členov a najvyšší orgán strany musí mať najmenej 27 členov.
SNS navrhuje, že strany budú povinné zriadiť si platobný účet vedený v Štátnej pokladnici. Číslo osobitného účtu oznámi politická strana v listinnej podobe alebo elektronickej podobe bezodkladne po jeho zriadení ministerstvu financií a štátnej komisii, ktorá ho zverejní na svojom webovom sídle. Ministerstvo financií začne vyplácať príspevky zo štátneho rozpočtu po doručení oznámenia čísla osobitného účtu stranou. Prostriedky vedené na osobitnom účte môžu byť použité výlučne prevodom z účtu na účet. Strana nemôže prostriedky z príspevkov zo štátneho rozpočtu vedené na osobitnom účte previesť na svoj platobný účet vedený v inej banke. Príspevky zo štátneho rozpočtu nemôže strana použiť na pôžičky a úvery fyzickým osobám alebo právnickým osobám, na zmluvy o tichom spoločenstve, podnikanie obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom, na ručenie za záväzky fyzických osôb alebo právnických osôb ani na darovanie.
 
Príspevok Poslanci dnes majú po troch dňoch diskusií hlasovať o novele zákona o politických stranách zobrazený najskôr Hlavné správy.