Bratislava 4. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)

Úrad vlády SR by mal mať v roku 2018 k dispozícii celkové výdavky vo výške 31,26 milióna eur. Z toho rozpočtové prostriedky sú vo výške 22,7 milióna eur a výdavky EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu predstavujú 8,56 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky, ktorý dnes zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.
Na snímke sprava podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliòák, predseda vlády SR Robert Fico, predseda NR SR Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR a minister financií SR Peter Kažimír a šéf tlačového oddelenia Úradu vlády SR Erik Tomáš

Objem osobných výdavkov sa na rok 2018 plánuje na úrovni 8,92 milióna eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2017 predstavuje zvýšenie o 1,6 milióna eur. Nárast je spôsobený premietnutím valorizácie platov z roku 2017 do nasledujúcich rokov a delimitovaním prostriedkov agendy regionálneho rozvoja z kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR.
Vo výdavkoch na tovary a služby na rok 2018 v sume 5,58 milióna eur je nárast oproti súčasnému roku o 509.000 eur, a to najmä z dôvodu delimitácie prostriedkov regionálneho rozvoja a prijatia novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov.
Bežné transfery sú rozpočtované v sume 7,14 milióna eur a medziročne celkovo klesajú o 3,53 milióna eur v dôsledku presunu dotácií na menšinovú kultúru a presunu príspevkovej organizácie Ifjú Szivek do pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Zároveň boli bežné transfery zvýšené o prostriedky regionálneho rozvoja z Ministerstva dopravy a výstavby SR. V kapitole Všeobecná pokladničná správa v ostatných rezervách sa rozpočtuje 6,1 milióna eur na rok 2018 pre príspevkovú organizáciu NASES.
Kapitálové výdavky Úradu vlády sú na rok 2018 plánované na úrovni 1,06 milióna eur a medziročne klesajú o 2,72 milióna eur. Peniaze úrad použije na rekonštrukcie a modernizácie objektov, obstaranie strojov, prístrojov a zariadení a na obstaranie výpočtovej techniky.
Úrad vlády na rok 2018 počíta aj s výdavkami na samostatných účtoch v celkovej sume 8,39 milióna eur. Tieto prostriedky sú určené na financovanie grantov Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.