Bratislava 7. decembra 2018 (SITA/HSP/FOTO: TASR – Martin Baumann)
 
Deviaty deň 38. schôdze Národnej rady SR otvoria poslanci rokovaním o dvoch legislatívnych návrhoch ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera

Ilustračné foto

Podľa návrhu novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorý zákonodárny zbor prerokuje v prvom čítaní, sa majú dávky v hmotnej núdzi a príspevky k týmto dávkam od začiatku marca budúceho roka zvýšiť o 5 %. Novelou zákona by sa mal aktivačný príspevok rozdeliť na dve úrovne. V dvojnásobnej sume 132,40 eura sa má poskytovať osobám, ktoré majú príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy.
Ministerstvo tiež navrhuje zvýšiť hranicu, do ktorej sa nebude príjem žiaka strednej školy alebo študenta vysokej školy na účely posudzovania hmotnej núdze považovať za príjem, a to z 1,2-násobku sumy životného minima na trojnásobok. Okruh osôb, u ktorých sa neskúma možnosť zabezpečiť alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou, sa má rozšíriť o tehotné ženy od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu a o poberateľov predčasného starobného dôchodku.
“Navrhuje sa, aby sa deti do 25 rokov a deti nad 25 rokov veku, ktoré sa pripravujú na budúce povolanie dennou formou štúdia, posudzovali ako členovia domácnosti spolu so svojimi rodičmi, bez skúmania, či žijú v domácnosti spolu s rodičmi,” uviedol rezort práce. Za člena domácnosti by sa po novom nemala považovať osoba, ktorá sa zúčastňuje na zahraničnom študijnom programe alebo zahraničnom študijnom pobyte zabezpečenom prostredníctvom štipendia alebo grantu, ak dosiahla vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a podľa podmienok zahraničného študijného programu alebo zahraničného študijného pobytu má zabezpečené základné životné podmienky.
Druhým legislatívnym návrhom šéfa rezortu práce a sociálnych vecí je návrh novely zákona o službách zamestnanosti, o ktorom parlament rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Podľa navrhovanej novely zákona, ktorá sa nachádza v druhom čítaní, sa majú od začiatku budúceho roka zaviesť opatrenia vyplývajúce zo stratégie pracovnej mobility cudzincov na Slovensku. Tieto opatrenia majú podľa rezortu práce zefektívniť, urýchliť a spružniť systém upravujúci vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín na území Slovenska za účelom zamestnania, a to najmä v profesiách s identifikovaným nedostatkom pracovnej sily. Návrh novely zákona zavádza opatrenia v oblasti služieb zamestnanosti, ako aj v oblasti pobytu cudzincov na Slovensku.
V zákone o službách zamestnanosti sa má napríklad pre zamestnávateľov zaviesť povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesta na úrady práce s tým, že by zákon stanovoval maximálnu výšku pokuty za nesplnenie tejto povinnosti. Ďalšou navrhovanou zmenou je zvýšenie periodicity aktualizácie zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily z ročnej na štvrťročnú. Skracujú sa lehoty pre posudzovanie žiadosti o udelenie povolenia na sezónne zamestnanie a rozširujú sa možnosti vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín na trh práce cez agentúry dočasného zamestnávania v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily. V zákone o pobyte cudzincov sa majú od začiatku budúceho roka skrátiť lehoty pre posudzovanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na zamestnanie z 90 na 30 dní v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily, alebo ak ide o zamestnancov technologických centier.
 
Príspevok Piatkové rokovanie parlamentu otvoria legislatívne návrhy rezortu práce zobrazený najskôr Hlavné správy.