Bratislava 15. augusta 2017 (HSP/Foto:Facebook-Paneurópska vysoká škola)

Vyjadrenie Paneurópskej vysokej školy k udalostiam ohľadne grantov na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
Logo

Konzorcium 3 vysokých škôl (Paneurópska vysoká škola, Slovenská technická univerzita, Prešovská univerzita) predložilo 29.10.2016 projekt s názvom „Národné výskumno-vývojové prostredie pre výskum odhaľovania neobvyklých obchodných operácií“, ktorý je pre transparentnosť a ozdravenie ekonomiky Slovenskej republiky kľúčový. Cieľom projektu je odhaľovanie neobvyklých obchodných operácií a boj proti šedej a čiernej zóne v ekonomike.
Zásadne odmietame akúkoľvek zodpovednosť za pochybenie v procese vyhodnocovania predmetnej výzvy zo zdrojov EÚ na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR a spochybnenie opodstatnenosti podaného projektu a jeho kvality a výskumných kapacít.
Za Paneurópsku vysokú školu je nositeľom projektu Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ. Fakulta masmédií PEVŠ, vrátane jej reprezentantov, nie sú súčasťou tohto projektu. Zásadne odmietame personálne útoky na dekanku Fakulty masmédií PEVŠ, prof. PhDr. Ivetu Radičovú, PhD., ktorá nastúpila do funkcie až 15.5.2017, čiže viac ako pol roka po podaní projektu.
Paneurópska vysoká škola, ako nezisková organizácia, je zriaďovateľom vysokej školy univerzitného typu, s dôrazom na rozvoj vedy a výskumu na svojich piatich fakultách. Má akreditáciu na osem doktorandských programov a právo habilitácií a inaugurácií v 4 odboroch. Od septembra 2017 otvára nový študijný program Medzinárodne vzťahy a diplomacia (v slovensko-anglickom a v anglickom jazyku).
Napriek diskriminácii neverejných vysokých škôl pri získavaní grantov na vedu a výskum (vylúčenie z programov VEGA a KEGA) sa pravidelne zapájame do všetkých dostupných výziev. V poslednej výzve tím odborníkov pripravil projekt: “Národné výskumno-vývojové prostredie pre výskum odhaľovania neobvyklých obchodných operácií”.
Na základe informácii publikovaných v TRENDe, že náš projekt bol pozitívne vyhodnotený Výskumnou agentúrou, sme boli oslovení médiami. Poskytli sme im všetky základné informácie o projekte, vrátane základnej myšlienky: odhaľovanie neobvyklých obchodných operácii, čiže vývoj prostriedkov na boj proti šedej a čiernej zóne v ekonomike.
Na základe týchto skutočností nás zaráža útok na našu inštitúciu zo strany pána Glváča.  
Vyhradzujeme sa proti dehonestujúcim vyjadreniam, ktoré spochybňujú úroveň vedecko-výskumných pracovníkov a pedagógov Paneurópskej vysokej školy a profesorov, ktorých menuje prezident Slovenskej republiky.
KLADIEME SI OTVORENÚ OTÁZKU: NESÚVISÍ TENTO ATAK S TÉMOU NÁŠHO PROJEKTU?
Redakciu informovala Mgr. et Mgr. art. Jana Žjak PhD., riaditeľka, Oddelenie marketingu a médií, vedúca Ústavu mediálnych produkcií FM PEVŠ