Bratislava 26. marca 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)
 
Asociácie slovenských inkasných spoločností zaslala ministrovi zahraničných vecí otvorený list

Na snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál

Vážený pán minister spravodlivosti,
V mene členov Asociácie slovenských inkasných spoločností (ďalej len „asins“) si dovoľujeme obrátiť sa na Vás so žiadosťou o nápravu postupov, ktoré aplikujú kancelárie a konzultačné pracoviská Centra právnej pomoci (ďalej len „CPP“) na Slovensku v súvislosti s ust. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, pri oddlžení fyzických osôb.
Na úvod uvádzame, že ASINS – Asociácia slovenských inkasných spoločností je záujmové združenie právnických osôb. Cieľom združenia je najmä zastupovať a chrániť záujmy svojich členov a dbať na dodržiavanie právnych predpisov a etických princípov týkajúcich sa inkasa pohľadávok. Cieľom ASINS je aj komunikovať s verejnosťou a tvorcami legislatívy. Asociácia slovenských inkasných spoločností reprezentuje Slovenský inkasný trh na medzinárodnej úrovni.
Od januára 2019 sme svedkami viacerých mediálnych prezentácií „úspechov“ v počte oddlžení na Slovensku. Ministerstvo spravodlivosti SR (ďalej len „MS SR“) aj CPP prezentujú v médiách nárast počtu oddlžení, ale bagatelizujú problém zneužívania oddlženia. Za takýmto nárastom počtu oddlžení je fakt, že CPP umožňuje oddlženie
dlžníkom s mesačným príjmom nad 1.500,- €
dlžníkom, ktorí sú platobne schopní (vedeli by svoje dlhy uhradiť cez splátkový kalendár v priebehu 8 rokov)
dlžníkom, ktorí už pri podpise úverovej zmluvy vedeli, že úver nebudú splácať
dlžníkom, ktorí uviedli v návrhu na oddĺženie nepravdivé údaje o majetku, resp. príjme
dlžníkom , ktorí sa účelovo zbavili majetku pred podaním návrhu na oddlženie
dlžníkom odsúdeným za úverový podvod
Asi nám dáte za pravdu, že inštitút oddlženia nie je určený pre vyššie uvedené skupiny obyvateľov a oddlženie takýchto občanov spôsobuje škody v celej spoločnosti.
Domnievame sa, že je možné zabrániť zneužívaniu oddlženia zmenou postupov používaných v CPP, aby pri preskúmavaní podmienok na vyhlásenie oddlženia:
– u dlžníkov preverili výšku príjmu prostredníctvom dopytu do Sociálnej poisťovne
– u dlžníkov preverili aktuálne vlastníctvo nehnuteľnosti dlžníka ako aj vlastníctvo nehnuteľností, ktoré dlžník vlastnil v posledných troch rokoch
– u dlžníkov preverili ich platobnú schopnosť a ochotu splácať, t.j. či dlžník oslovil veriteľov s návrhom na splátkový kalendár, či je dlžník zo svojho príjmu schopný uhradiť svoje dlhy v priebehu 8 rokov.
V súčasnosti, podľa údajov členov asins, zo schválených oddlžení cca 30% dlžníkov pred vyhlásením oddlženia uhrádzalo svoje dlhy (boli a pravdepodobne sú platobne schopní) a tým nespĺňali základnú podmienku na vyhlásenie oddlženia – platobnú neschopnosť.
Vyššie navrhovanou zmenou postupov CPP môže MS SR zamedziť zneužívaniu oddlženia špekulantmi a podvodníkmi.
Jediný legálny spôsob ako sa členovia asins môžu brániť zneužívania oddlženia, je podať žaloby o zrušenie oddlženia. Očakávame, že týmto rapídne narastie počet súdnych konaní vyvolaných zneužitím oddlženia. Jedným z cieľov novej právnej úpravy oddlženia bolo dosiahnuť zníženie počtu exekučných konaní súdoch. Aktuálna právna úprava síce prispeje k zníženiu počtu exekučných konaní na súdoch, zároveň spôsobí nárast súdnych konaní o zrušenie oddlženia. Tým, že v súčasnosti MS SR svojou nečinnosťou prihliada na zneužívanie oddlženia, členom asins vznikajú škody z titulu podvodných oddlžení.
Chceme zdôrazniť, že členovia asins navrhujú dlžníkom splátkové kalendáre so zníženými splátkami aj na obdobie 8 rokov. Napriek tomu časť dlžníkov im v telefonickej komunikácii uvádza, že nevidí dôvod uhrádzať svoj dlh a radšej sa pôjdu oddlžiť.
Táto skutočnosť zneužívania oddlženia zvyšuje objem nesplácaných úverov, čo ohrozuje celý bankový systém a znevýhodňuje poctivo platiacich dlžníkov (platiaci dlžníci musia zaplatiť za neplatiacich).
Táto skutočnosť Vám, predpokladáme, je z Vašich prípadových štúdii a analýz známa.
V súlade s úst. § 14 a nasl. Zákona o slobodnom prístupe k informáciám si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie analýz a prípadových štúdii o možných dopadoch Zákona č. 377/2016 Z.z. na bankový systém v SR.
Členovia asins sú pripravení prispieť k riešeniu uvedených problémov a v tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať o spoločné stretnutie zástupcov MS SR a asins.
Pavol Jakubov viceprezident Asociácie slovenských inkasných spoločností
 
Príspevok Otvorený list adresovaný ministrovi spravodlivosti SR zobrazený najskôr Hlavné správy.