Bratislava 24. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

Podľa návrhu SNS by sa za deň doručenia uloženej písomnosti na pošte mal považovať ten deň, kedy si skutočne adresát písomnosť prevezme

Zmena v doručovaní písomností do vlastných rúk správnymi orgánmi občanom je veľmi dobrý nápad. Vyhlásil to poslanec Národnej rady SR Ondrej Dostál z klubu SaS. “Návrh posilňuje práva účastníkov konania,” vysvetlil Dostál, ktorý spolu s kolegami z SaS návrh podporuje.

Na snímke poslanec Národnej rady SR (NR SR) Ondrej Dostál (SaS)

Podľa návrhu SNS by sa za deň doručenia uloženej písomnosti na pošte mal považovať ten deň, kedy si skutočne adresát písomnosť prevezme. Dnes to tak nie je, čo sa zdá SNS nespravodlivé. Práve preto národniari navrhujú zmenu zákona o správnom konaní (Správny poriadok).

“Súčasná úprava Správneho poriadku nezohľadňuje skutočný deň prevzatia písomnosti na pošte počas úložnej lehoty, pokiaľ si takúto písomnosť občan nepreberie do troch dní od jej uloženia,” uviedol predkladateľ návrhu a predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák. Dnes platí, že aj keď si občan vyzdvihne písomnosť zasielanú správnym orgánom na pošte v 18. deň lehoty od jej uloženia, berie sa to tak, akoby mu bola doručená už na tretí deň od jej uloženia.

Národniari upozorňujú na túto nespravodlivosť napríklad v súvislosti so všeobecnou odvolacou lehotou. Hoci si adresát vyzdvihne písomnosť na 18. deň, lehota mu plynie už od tretieho dňa od uloženia zásielky. Táto lehota je pritom 15-dňová. Takto mu vlastne podľa SNS plynie v správnom konaní posledný deň lehoty na podanie odvolania sa voči prvostupňovému rozhodnutiu správneho orgánu.

Platná úprava zákona vôbec podľa SNS neprihliada na skutočnosť, že občan môže byť na viac dní odcestovaný. “Preto predkladáme novelu, ktorá zavádza spravodlivejšiu lehotu na prevzatie písomnosti doručovanej do vlastných rúk občanov,” uvádzajú národniari.

Zmena zákona zabezpečí, že za deň doručenia uloženej písomnosti na pošte sa bude považovať deň reálneho prevzatia tejto písomnosti. Od tohto dňa – reálneho prevzatia, budú plynúť následné lehoty. “A len v prípade, ak si adresát zásielku počas jej uloženia na pošte nevyzdvihne, nastane tzv. fikcia doručenia, kedy sa bude 18. deň lehoty považovať za deň doručenia písomnosti, aj keď sa adresát o uložení zásielky nedozvedel,” vysvetľuje SNS.