Bratislava 13. decembra 2016 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)

Možnosti verejnosti kontrolovať prerozdeľovanie eurofondov by sa mohli rozšíriť. Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) totiž predkladá na rokovanie vlády novelu zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, do ktorej zapracoval aj obsah hromadnej pripomienky podpísanej takmer 600 občanmi. Zákonom chce tiež znížiť byrokraciu.

Na snímke podpredseda vlády pre investície a informatizáciu SR Peter PellegriniNa snímke podpredseda vlády pre investície a informatizáciu SR Peter Pellegrini

Novela podľa úradu v plnej miere zohľadňuje pripomienky zástupcov verejnosti vznesené počas medzirezortného pripomienkového konania. „Výsledkom konštruktívnej diskusie so zástupcami tretieho sektora je úprava textového znenia zákona, ktorá zavádza povinnosť pre všetky riadiace orgány zabezpečiť väčšinové zastúpenie partnerov v monitorovacích výboroch,“ uviedol pre TASR jeho komunikačný odbor.

V každom z monitorovacích výborov tak budú mať zástupcovia štátnych orgánov povinnú menšinu, čím sa podľa úradu vicepremiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) zvýši transparentnosť a dohľad nad prácou riadiacich orgánov zo strany partnerov a verejnosti.

Druhá z pripomienok zástupcov verejnosti sa týkala povinného zverejňovania údajov o čerpaní eurofondov prostredníctvom IT monitorovacieho systému. Aj v tejto veci im ÚPVII vyšiel v ústrety a zadefinoval možnosť prístupu verejnosti k údajom zhromažďovaným v rámci tohto systému.

Novela prináša aj ďalšie opatrenia, ktoré majú podľa úradu vysoký potenciál prispieť k zrýchleniu a zefektívneniu čerpania. Jedným z nich je úprava dvojkolového procesu schvaľovania projektov na základe požiadaviek zástupcov miestnych samospráv.

Vzhľadom na nízke využívanie existujúceho systému dvojkolového procesu schvaľovania projektov ÚPVII v novele umožnil žiadateľom pripraviť v prvom kole zjednodušenú formu projektového zámeru, ktorý bude posudzovaný riadiacim orgánom.

„Týmto odpadne vysoká administratívna záťaž spojená s prípravou celej projektovej dokumentácie, ktorá bude od žiadateľa vyžadovaná až v prípade schválenia projektového zámeru z prvého kola. Navrhované opatrenie má výrazný potenciál znížiť vysoké výdavky na strane žiadateľov spojené s prípravou projektov,“ priblížil Pellegriniho úrad.

Predložená právna úprava zároveň zavádza možnosť pre riadiace orgány využívať systém zjednodušeného vykazovania výdavkov, ktorý so sebou prináša zjednodušenie procesu kontroly niektorých typov výdavkov. Ide napríklad o paušálne sumy na nepriame výdavky, ako sú pohonné látky, energie či mobilné služby.

„Využitím zjednodušeného vykazovania odpadne potreba kontroly tohto druhu výdavkov, ktoré budú určené percentuálnou sadzbou z priamych výdavkov projektu. Zásadným spôsobom sa tak zníži byrokraticky náročný výkon kontroly, ktorý dlhodobo zaťažoval tak riadiace orgány, ako aj prijímateľov implementujúcich projekty,“ konštatoval úrad.