Košice 2. apríla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)
 
Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) pravidelne a systematicky sleduje štatistické údaje podľa vybraných ukazovateľov, ako napr. počet doručených podaní (návrhov a sťažností), počet vybavených podaní, priemernú dĺžku konania pre ústavným súdom a pod

Na snímke zľava sudcovia Jana Baricová, Rudolf Tkáčik a Ľubomír Dobrík

Na štatistické ukazovatele súvisiace s rozhodovacou činnosťou ústavného súdu má vplyv neúplné zloženie pléna. Zreteľné to bolo v čase, keď na ústavnom súde chýbali 3 sudcovia (od 4. júla 2014 do 14. decembra 2017), no markantný rozdiel možno badať najmä teraz, keď ústavný súd pracuje iba v zložení 4 sudcov, a to od ukončenia III. funkčného obdobia 9 z 13 sudcov ústavného súdu (od 16. februára 2019 do 31. marca 2019).
Aktuálne výsledky štatistického spracovania údajov za prvé 3 mesiace roku 2019 pri porovnaní s rovnakými výsledkami za rovnaké sledované obdobie v roku 2017 a 2018 poukazujú na nasledujúce fakty:
1. nápad podaní (doručené podania): – 1. 1. 2017 – 31. 3. 2017 (január, február a marec 2017) 584 – 1. 1. 2018 – 31. 3. 2018 (január, február a marec 2018) 667 – 1. 1. 2019 – 31. 3. 2019 (január, február a marec 2018) 591 (305 + 286) • do ukončenia III. funkčného obdobia 305 • od ukončenia III. funkčného obdobia do konca marca 286
2. vybavené podania – 1. 1. 2017 – 31. 3. 2017 677 (10 z 13 sudcov) – 1. 1. 2018 – 31. 3. 2018 728 (13 z 13 sudcov) – 1. 1. 2019 – 31. 3. 2019 438 (366 +72) • do ukončenia III. funkčného obdobia 366 (13 z 13 sudcov) • od ukončenia III. funkčného obdobia do konca marca 72 (4 z 13 sudcov)
3. priemerná dĺžka 1 konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky – 1. 1. 2017 – 31. 3. 2017 – priemerná dĺžka konania 10,01 mesiaca (10 z 13 sudcov) – 1. 1. 2018 – 31. 3. 2018 – priemerná dĺžka konania 6,82 mesiaca (13 z 13 sudcov) – 1. 1. 2019 – 31. 3. 2019 – priemerná dĺžka konania 8,71 mesiaca • 1. 1. 2019 – 16. 2. 2019 – priemerná dĺžka konania 8,23 mesiaca (13 z 13 sudcov) • 16. 2. 2019 do 31. 3. 2019 – priemerná dĺžka konania 9,43 mesiaca(4 z 13 sudcov)
Z uvedeného vyplýva, že počet doručených podaní (návrhov a sťažností) v prvých 3 mesiacoch roku 2019 je porovnateľný s počtom doručených podaní v rovnakom sledovanom období spred roka i spred 2 rokov – ide približne o 600 doručených podaní.
Rozdiel je však v počte vybavených podaní – v prvých troch mesiacoch roku 2019 (4 z 13 sudcov) sa vybavilo približne o 300 podaní menej ako v rovnakom sledovanom období v roku 2018 (13 z 13 sudcov).
Kým pri počte 10 z 13 sudcov ústavného súdu bola priemerná dĺžka konania v prvých troch mesiacoch roku 2017 – 10,01 mesiaca, v rovnakom sledovanom období roku 2018 sa znížila na 6,82 mesiaca (približne o 3 mesiace menej ako v roku 2017), keďže plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky pracovalo v úplnom zložení – 13 sudcov. V roku 2019, keď plénum ústavného súdu pracovalo v úplnom zložení (1. 1. 2019 – 16. 2. 2019), bola priemerná dĺžka konania 8,23 mesiaca. Od ukončenia III. funkčného obdobia 9 z 13 sudcov ústavného súdu sa ale priemerná dĺžka konania predĺžila viac ako o mesiac – 9,43 mesiaca. Pokiaľ ide o podania, v ktorých je príslušné rozhodovať plénum ústavného súdu, k dnešnému dňu je ich 28.
„Proces výberu sudcov ústavného súdu je výlučne v kompetencii Národnej rady Slovenskej republiky a prezidenta Slovenskej republiky. Ja i moji kolegovia veríme, že poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a prezident Slovenskej republiky budú postupovať tak, aby bol ústavný súd opäť plne funkčný v čo najkratšom možnom čase, aby mohol naďalej chrániť práva všetkých občanov Slovenskej republiky.“ dodala sudkyňa Baricová.
 
Príspevok Neúplné zloženie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky má vplyv na viaceré štatistické ukazovatele zobrazený najskôr Hlavné správy.