Košice 10. september 2017 (HSP/TS KE/Foto:Slavomír Partila)

Posledná fatimská sobota Košickej eparchie slávená v Klokočove bola 7. októbra zároveň spojená s Púťou kresťanských pedagógov a to predovšetkým učiteľov škôl, ktorých zriaďovateľom je Košická eparchia. V areáli pútnického miesta prostredníctvom letákov, plagátov i prác žiakov jednotlivé cirkevné školy zároveň prezentovali svoju školu a školské zariadenie.
Na Fatimskej sobote v Klokočove pedagógovia prosili o milosti pre svoje povolanie

Program začal tradične modlitbou posvätného ruženca, ktorý viedli žiaci Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa a Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove. Nasledovala modlitba Tretieho času, ktorú slúžil otec Marek Horňák, duchovný správca Cirkevnej základnej školy s materskou školou svätého Gorazda na sídlisku Ťahanovce v Košiciach. Prednášku na tému „Výzva ku každodennej modlitbe posvätného ruženca“ mal otec Milan Kmec, duchovný správca Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove.
Hlavným bodom programu bola archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil preosvietený vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Vo svojej kázni s pochopením konštatoval náročnosť učiteľského povolania a povzbudil pedagógov k hľadaniu sily a vytrvalosti v tejto práci s mladými ľuďmi u Bohorodičky, ktorá sama našla milosť u Boha a stala sa Matkou milosti.
Svätá liturgia sa už ako obyčajne zakončila modlitbou Molebenu k Presvätej Bohorodičke, po ktorom nasledovala beseda s vladykom Milanom. Účastnili sa jej aj otec Peter Orenič, riaditeľ košického Eparchiálneho školského úradu, otec Vlastimil Bajužík, riaditeľ Konzultačného strediska sv. Vladimíra v Trebišove – alokovaného strediska Vysokej školy manažmentu vo Varšave, a otec Milan Kmec, predseda Rady pre mládež Košickej eparchie. Témou besedy bolo predstavenie novovzniknutého Konzultačného strediska sv. Vladimíra a rozobratie programu Odvážneho roka, ktorý je duchovnou prípravou na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove a zároveň na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia v Paname v roku 2019.
Gréckokatolícka eparchia Košice v spolupráci s Vysokou školou manažmentu vo Varšave otvorila v školskom roku 2017/2018 v priestoroch CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove Konzultačné stredisko sv. Vladimíra, ktoré ponúka vysokoškolské vzdelanie, zatiaľ jednoodborové v dvoch stupňoch štúdia. 1. stupeň Bc.(trojročné) štúdium: Manažment a marketing cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie 2. stupeň Mgr.(dvojročné) štúdium v dvoch študijných odboroch: Cestovný ruch; Hotelierstvo a gastronómia. Štúdium je zamerané na teoretickú a praktickú prípravu manažérov pre oblasť cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie. Významnou súčasťou odbornej prípravy je systém domácej a zahraničnej praxe. Po úspešnom ukončení štúdia absolventi budú mať všetky predpoklady pre organizáciu a riadenie podnikateľských subjektov v oblasti cestovného ruchu a zároveň sa môžu uplatniť aj v stredných manažérskych, personálnych alebo ekonomicky zameraných pozíciách v celom spektre organizácií, od komerčných subjektov až po inštitúcie štátnej správy.
Bližšie informácie na www.vsmtv.eu.
Redakciu informoval Jaroslav Girovský z Košickej eparchie.