Juskova Voľa 12. apríla 2017 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)

V dňoch 7. – 9. apríla 2017 sa mladí z Prešovskej archieparchie stretli v Gréckokatolíckom mládežníckom centre (GMC) Bárka v Juskovej Voli, aby spoločne prežili Kvetný víkend. Takmer 40 mladých ľudí uvažovalo nad myšlienkou: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49).

Mladí z Prešovskej archieparchie prežili Kvetný víkend v centre Juskovej Voli

V piatok po spoločnom slávení Božskej služby vopred posvätených darov sa prítomní rozišli do skupiniek, kde okrem „zoznamovačky“ uvažovali nad už spomínaným citátom. V sobotu vstúpili účastníci do rozjímania o tajomstvách Presvätej Bohorodičky modlitbou Akatistu. Hneď po raňajkách mladých prekvapila návšteva prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ, ktorý predsedal svätej liturgii. V homílii poukázal na silu Božej moci, ktorá povolala mŕtveho Lazára z hrobu. Tiež vyjadril radosť nad službou každého dobrovoľníka slúžiaceho v našej cirkvi. Mladí rozvíjali vzťah k Bohorodičke nielen skrze modlitbu, ale aj počuté slovo v katechézach: „Byť ako Matka“ a „S Máriou k Ježišovi“. Večerný program vyvrcholil modlitbou krížovej cesty s tieňovými výjavmi pod vedením kapely Anastasis. Tento deň mladí ukončili aktivitami, ktoré zábavnou formou prezentovali Mariánske pútnické miesta nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

V nedeľu ráno pred svätou liturgiou sa účastníci zverili pod ochranu Presvätej Bohorodičke a po svätej liturgii sa všetci spoločne presunuli do Prešova, kde sa pripojili k ostatným mladým Prešovskej archieparchie. Takmer 400 mladým ľuďom bolo predstavené logo mladých Prešovskej archieparchie na rok 2017 a zároveň pod vedením skupiny Onezim sa mladí učili ukazovačkou novú hymnu. Potom už nasledoval príhovor arcibiskupa Babjaka, ktorý v  krátkosti pripomenul, aké veľké veci urobil Boh našej cirkvi prostredníctvom utrpenia, ktoré pramenilo z jej prenasledovania počas vlády komunizmu. Osobitne spomenul príbehy niektorých kňazov, rehoľníkov a členov ich rodín, ktorí hrdinsky znášali príkoria spôsobené za to, že ostali verní svojej cirkvi.

Následne po katechéze vladyka Ján v tombole vyžreboval šiestich výhercov, ktorí vyhrali rôzne pobytové poukazy na podujatia v GMC Bárka v Juskovej Voli. Preniknutí atmosférou zvedavosťou počúvali mladí odpovede na svoje otázky od obidvoch vladykov Prešovskej archieparchie a následne boli mladí prostredníctvom videí pozvaní do Archieparchiálnej školy animátora-dobrovoľníka (AŠAD), na letné stretnutia mládeže 2017 a gospelový festival Bárkafest. Súhrnnou prezentáciou boli predstavené aktivity, ktoré sa realizovali prostredníctvom GMC Bárka od minulej Kvetnej nedele až po súčasnú. Scénkou boli prezentované udalosti zo života Ježišovej matky Márie, počas ktorej Laura Krehlíková maľovala obraz netradičnou výtvarnou technikou. Výsledkom bol obraz Panny Márie s dieťaťom v náručí.

Vladyka Ján, tak ako je zvykom po ukončení dvoch ročníkov AŠAD, odovzdal jej dvadsiatim ôsmym účastníkom osvedčenia o absolvovaní vzdelávania a absolventské listy a vyzval ich, aby získané skúsenosti a vedomosti využili čo najlepšie v službe Cirkvi.

Po odovzdávaní nasledovalo oceňovanie. Vladyka Ján odovzdal pamätnú medailu blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča štyrom dlhoročným a stále horlivým dobrovoľníčkam a pracovníčkam s mládežou v Prešovskej archieparchii, a to: Mgr. Viktórii Žolnovej, Mgr. Ivane Strelcovej, Mgr. Beate Baranovej a Mgr.  Márii Židovej. Na záver sa spoločne s mladými vladyka Ján pomodlil Korunku k Božiemu milosrdenstvu a poďakoval účinkujúcim i organizátorom za prípravu, udelil všetkým archijerejské požehnanie.

TK KBS informoval Erich Eštvan