Bratislava 23. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)

Rezort zhrnul krokov ministerky po roku od vymenovania vlády

Ministerstvu spravodlivosti (MS) SR pod vedením Lucie Žitňanskej (Most-Híd) sa za prvý rok podarilo presadiť veľa konkrétnych a významných zmien, ktorých cieľom je dostupnejšia spravodlivosť, efektívnejšie súdnictvo, zlepšovanie podnikateľského prostredia. Skonštatoval to rezort v dnešnom zhrnutí krokov ministerky po roku od vymenovania vlády.

Na snímke ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská

Ministerstvo nasadilo podľa hovorcu Petra Bublu od prvých dní vysoké tempo. „Lucia Žitňanská jednotlivými krokmi systematicky napĺňa programové vyhlásenie vlády, ktorého súčasťou sú mnohé z doteraz prijatých opatrení,“ uviedol.

Medzi prvé kroky patrila zmena pravidiel pri výberových konaniach na miesta sudcov. Nové šéfka rezortu zaviedla jednotné hodnotiace hárky aj pre ústnu časť výberového konania s cieľom zobjektivizovať kritériá hodnotenia uchádzačov a zvýšiť nároky na ľudí vstupujúcich do justície. „Lebo práve kvalitní a dôveryhodní sudcovia dokážu naozaj naplniť ústavné právo na spravodlivý súdny proces,“ ozrejmil Bubla.

Novou vyhláškou ustanovujúcou podrobnosti výkonov rozhodnutí vo veciach maloletých zaviedlo ministerstvo nové, podrobnejšie postupy v tejto otázke, zohľadnil sa pritom princíp najlepšieho záujmu dieťaťa, princíp rešpektovania práv dieťaťa a princíp vypočutia názoru dieťaťa.

Následne Žitňanská presadila balík viacerých zákonov, z ktorých väčšina je už v súčasnosti aj účinná. Nový protischránkový zákon sleduje v praxi odkrývanie osôb, ktoré skutočne profitujú z biznisu so štátom. Ministerka deklarovala, že zákonom dala verejnosti do rúk ďalší významný nástroj na kontrolu. „Tak, ako sme pri zverejňovaní zmlúv na internete odkryli, aký biznis štát robí, tak pri protischránkovom zákone odkrývame to, s kým tento biznis štát robí,“ zdôraznil hovorca ministerstva.

Súčasťou balíka bola aj veľká novela Exekučného poriadku, ktorá má zabezpečiť väčšiu férovosť exekučných konaní, väčšiu mieru ochrany pre dlžníka a väčšiu zodpovednosť exekútora za výkon exekúcie. Úpravou sa zároveň vytvorili podmienky na jednoznačný spôsob a rozsah určovania výšky trov exekúcie. Exekučnú agendu ministerstvo sústredilo na jeden exekučný súd, zriadený pri Okresnom súde v Banskej Bystrici. Tým chce odbremeniť ostatné súdy, tie majú postupne získať priestor potrebný na riešenie ostatných sporov.

Zmeny ministerstvo presadilo aj v oblasti osobného bankrotu, a to novelou zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Ľuďom majú priniesť príležitosť dostať sa z dlhovej pasce cez dostupnejšiu možnosť oddlženia. Pomocná ruka štátu spočíva aj v tom, že nemajetným ľuďom pomôže s nákladmi na oddlženie štát, ozrejmil Bubla. Novela sa venovala aj tzv. veľkej reštrukturalizácii, kde je snahou chrániť práva veriteľov pred špekulatívnymi reštrukturalizáciami. Ak firma v reštrukturalizácii neponúkne svojim veriteľom minimálne 50 percent uspokojenia pohľadávok, pôjde do konkurzu.

Novou právnou úpravou je i zákon o upomínacom konaní, ktorý zaviedol plnohodnotnú elektronickú alternatívu klasického platobného rozkazu. Úprava účinná od februára sleduje cieľ zrýchliť a zefektívniť celý proces a v konečnom dôsledku skrátiť lehotu, v ktorej sa napr. podnikateľ dostane k svojim peniazom z pohľadávky. Elektronická agenda platobných rozkazov bola taktiež sústredená na nové pracovisko v Banskej Bystrici.

Žitňanskej rezort pripravil aj novelu trestných kódexov. Reaguje na nárast extrémizmu, ktorý je charakterizovaný zvýšeným množstvom verbálnych aj fyzických útokov na národnostné, náboženské a etnické menšiny žijúce na Slovensku.

„V demokracii sme si rovní nielen v právach, ale aj v dôstojnosti. Je teda povinnosťou štátu chrániť dôstojnosť svojich občanov a preto sme predložili novelu trestných kódexov, ktorá napomôže účinnejšiemu postihovaniu trestných činov nenávisti,“ odôvodnil zmenu Bubla. Pôsobnosť prejednávať tieto trestné činy prešla výlučne pod Špecializovaný trestný súd v Pezinku.

So zmenami v trestnom práve súvisí aj zriadenie nového znaleckého odboru. Súdni znalci v ňom zapísaní sa budú zaoberať charakteristikou skupín a hnutí, ktoré možno zaradiť pod pojem politický alebo náboženský extrémizmus a budú spolupracovať predovšetkým s orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi pri prešetrovaní trestných činov extrémizmu.

V súčasnosti má ministerstvo v legislatívnom procese novelu sudcovských zákonov, ktorou zavádza hromadné výberové konania na sudcov, profesionálne hodnotiace komisie sudcov a usiluje sa tiež o zvýšenie plynulosti disciplinárnych konaní. Do pripomienkovania chce v krátkej dobe predložiť návrh novely infozákona, tá má okrem iného rozšíriť okruh povinne zverejňovaných informácií.

V rámci pripomienkovacieho procesu by mala byť v najbližších týždňoch zverejnená aj novela Obchodného zákonníka so zameraním na potieranie nečestných praktík pri likvidáciách a fúziách obchodných spoločností vrátane postihu tzv. bielych koní. Aktuálne tiež finišujú práce na návrhu zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov. Cieľom je vytvorenie fungujúceho modelu pre podporu a ochranu obetí trestných činov vrátane ich odškodnenia. Návrh chce ministerstvo predstaviť v priebehu apríla.

Ministerstvo spravodlivosti zastrešovalo viacero tém počas predsedníctva Slovenska v Rade EÚ v druhej polovici minulého roka. „Podarilo sa dosiahnuť významný posun v rokovaní o európskom prokurátorovi a rovnako bol progres dosiahnutý v oblasti smernice o ochrane finančných záujmov EÚ prostredníctvom trestného práva, tzv. smernice PIF,“ doplnil hovorca ministerstva Bubla.