Bratislava 28. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)
 
Kým v susednej Českej republike zvolili starostov a primátorov poslanci zastupiteľstiev, na Slovensku vzídu štatutári obcí i poslanci priamo z komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnia v sobotu 10. novembra. Ako zdôraznil odborník na samosprávu a hovorca Združenia miest a obcí (ZMOS) Michal Kaliňák, v prípade oboch volených orgánov obce je dôležité poznať ich kľúčové kompetencie. “Pretože na ne sa viaže aj zodpovednosť,” upozornil

Na snímke hovorca ZMOS Michal Kaliňák

Kaliňák pripomenul, že od roku 1990 nadobudli samosprávy na Slovensku postupne nový rozmer. Získali množstvo kompetencií, finančnú nezávislosť aj nástroje na to, aby formovali územný rozvoj. “Starosta či primátor a zastupiteľstvá môžu tento proces ovplyvniť svojimi právomocami. Znalosti o rozdelení týchto kompetencií umožňujú verejnosti kontrolovať ich plnenie a podľa toho volených zástupcov aj objektívne hodnotiť,” poznamenal dlhoročný hovorca ZMOS.
Ozrejmil, že zákon o obecnom zriadení vyhradzuje zastupiteľstvu právomoc určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce či majetkom, ktorý má v správe od štátu, prípadne iného samosprávneho orgánu (napríklad mestské časti v Bratislave majú do správy zverený časť majetku hlavného mesta). “Poslanci zastupiteľstva tak môžu schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce,” priblížil Kaliňák. “V pôsobnosti zastupiteľstva je tiež oprávnenie rozhodovať o miestnych daniach a poplatkoch a takisto o prijatí úveru alebo pôžičky,” dodal.
Ku kompetenciám zastupiteľstva patrí i schvaľovanie územných plánov, poslanci rozhodujú aj o koncepcii rozvoja jednotlivých oblastí života obce. “Majú vplyv i na to, akým spôsobom bude zastúpená participácia občanov,” upozornil Kaliňák, poukazujúc na to, že práve v zastupiteľstve sa napríklad schvaľuje zvolanie verejného zhromaždenia občanov.
“Starosta, priamo volený obyvateľmi, je najvyšší výkonný orgán obce,” pripomenul odborník na samosprávu. “V majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce je starosta štatutárnym orgánom, v administratívnych vzťahoch zasa správnym orgánom,” vysvetlil.
Poukázal i na to, že tak ako majú poslanci právomoc prijať uznesenie, ktorým má obec niečo nariadiť, prípadne vykonať, môže starosta či primátor (bez práva hlasovať) výkon uznesenia pozastaviť tým, že ho nepodpíše. “Môže však tak urobiť, iba ak je uznesenie pre obec zjavne nevýhodné, prípadne sa domnieva, že je protizákonné,” zdôraznil Kaliňák. Dodal, že takéto starostovo “veto” môže zastupiteľstvo prelomiť trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.
 
Príspevok Michal Kaliňák: Znalosť kompetencií orgánov samospráv je kľúčom k férovému hodnoteniu zobrazený najskôr Hlavné správy.