Bratislava 9. apríla (HSP/Extra plus/Foto:TASR – Martin Baumann)

Ivan Lexa udelil splnomocnenie advokátovi Lubomírovi Hlbočanovi na svoje zastupovanie pred súdom. Z toho vyplýva, že Lexa po zrušení amnestií sa pripravuje na súdny proces. Lexa dosiaľ voči Slovenskej republike vyhral už 15 súdnych sporov. Vzhľadom na to, že amnestie by mal Ústavný súd ako neústavný akt zrušiť, k obvineniu Lexu nakoniec nemusí dôjsť. Vyšetrovanie vraždy Remiáša v ktorom boli robené vyšetrovacie úkony ešte minulý rok stále prebieha. 

Ivan Lexa, bývalý šéf tajnej služby SIS

Stanovisko advokáta JUDr. Ľubomíra Hlbočana k novele Ústavy SR a k zrušeniu amnestií a individuálnej milosti, po udelení splnomocnenia Ivanom Lexom.

„Schválené Ústavné zákony Národnej rady SR charakterizujem ako protiústavnú svojvôľu z dôvodu, že právne neprípustne zasahujú do kompetencií iných orgánov, čím došlo k porušeniu princípu deľby moci.

Zákonodarca má výlučnú právomoc tvorby práva (princíp všeobecnosti), nemá však oprávnenie aplikovať právo t.j. rušiť individuálne právne akty prezidenta republiky a súdov, prostredníctvom ústavných zákonov.

Rozhodnutie Prezidenta Slovenskej republiky o amnestii alebo milosti je individuálny právny akt, nejde o klasický zákon a Národná rada SR nemôže niečo zrušovať o čom rozhodol niekto iný.

Domáca i zahraničná stabilná judikatúra súdov, právna prax krajín EÚ, zreteľne definuje, že amnestiálne rozhodnutie nie je odstrániteľné, vylúčená je možnosť jeho retroaktívneho zrušenia, dôvod neprístupnosti trestného stíhania nemôže odpadnúť, a nemožno obnoviť odložené trestné stíhanie. Ide o zánik trestnosti a zánik trestnej zodpovednosti.

Predmetná judikatúra k inštitútu amnestie bola obsiahnutá aj v spore Ing. Ivana Lexu pred Ústavným súdom SR (1999) a Európskym súdnym dvorom pre ľudské práva v Štrasburgu (2008), dokonca Ústavný súd ČR citoval tieto právne úvahy o odmietnutí návrhu na revíziu amnestie udelenej Prezidentom ČR V. Klausom (2013).

Aj udelená individuálna milosť Prezidentovi USA R. Nixonovi (aféra Watergate) nebola Kongresom USA preskúmavaná pre neexistenciu opravného prostriedku proti rozhodnutiu o udelení individuálnej milosti a striktnému nezasahovaniu zákonodarného orgánu do kompetencie orgánu výkonnej moci.

Budem odporúčať Ing. Ivanovi Lexovi, ako jeho právny zástupca, aby si vyhradil právo ako dotknutá osoba zvážiť možnosť použitia právnych prostriedkov proti tomuto protiústavnému postupu nášho zákonodarného zboru.“

JUDr. Ľubomír Hlbočan
poverený právny zástupca Ing. Ivana Lexu

Článok pôvodne vyšiel na portáli Extra plus