Košice 6. februára 2017 (HSP/Foto:upjs.sk)

Aristoteles, Sokrates a Platón privítajú svojich budúcich študentov. Deň otvorených dverí sa aj tento rok uskutoční pod záštitou Generálneho riaditeľstva pre preklad Európskej komisie.

LogoLogo

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., pozýva maturantov, ich rodičov a pedagógov na tradičný Deň otvorených dverí FF UPJŠ, ktorý sa uskutoční v piatok 10. februára 2017 od 9:00 hod. v areáli fakulty na Moyzesovej 9 v historickom centre Košíc. Po výborných skúsenostiach z minulého roku sa aj tohtoročný DOD bude konať pod záštitou Generálneho riaditeľstva pre preklad Európskej komisie.

„Otvárame dvere budov Aristoteles, Sokrates a Platón, nazvaných podľa najvýznamnejších starogréckych filozofov, v ktorých sídli 12 katedier našej fakulty a ktoré ponúkajú desiatky akreditovaných študijných programov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia,“ spresňuje dekanka FF UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. „Mať možnosť zdieľať atmosféru priestoru, stretnúť sa s učiteľmi, získať informácie, vytvoriť si obraz o nárokoch a možnostiach štúdia, zahraničných pobytoch, uplatnení sa na trhu práce doma a v zahraničí – to všetko je dôležitou súčasťou zodpovedného rozhodnutia každého stredoškoláka, ktorému nie je ľahostajná jeho perspektíva. Byť prekladateľom, tlmočníkom, expertom na prácu pre európske inštitúcie, ekonomiku a iné profesionálne prostredie vyžadujúce jazykovú kvalifikáciu, byť psychológom, politológom, filozofom, historikom, sociálnym pracovníkom, učiteľom, odborníkom v oblasti masových médií alebo aplikovanej etiky, sú profesionálne výzvy atraktívne pre mladých ľudí. Svedčí o tom aj skutočnosť, že na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach študuje v súčasnosti 1 523 študentov.“

Za desať rokov existencie fakulty bolo odovzdaných 2 406 diplomov bakalárskeho a 1 676 diplomov magisterského stupňa štúdia, 123 študentov úspešne ukončilo doktorandské štúdium.

„Tešíme sa na návštevu stredoškolských študentov, ich rodičov a učiteľov, na možnosť predstaviť im našu odbornosť, profesionalitu a našu ponuku univerzitného štúdia. Veríme, že každý stredoškolák, ktorý nás navštívi, bude z našich otvorených dverí odchádzať s pocitom, že sem patrí – že patrí na Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach,“ dodáva dekanka O. Orosová.

Záujemcom o štúdium bude k dispozícii 11 stanovíšť – ich zoznam je dostupný na adrese (viac TU), na ktorých sa predstavia katedry anglistiky a amerikanistiky (vrátane študijných programov tlmočníctva a prekladateľstva – anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku), aplikovanej etiky, filozofie a dejín filozofie, germanistiky, histórie, pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, politológie, psychológie, romanistiky a klasickej filológie, slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie a katedra sociálnej prace.

Popri tradičných formách prezentácie sa môžu záujemcovia o štúdium na FF UPJŠ tešiť aj na rôzne netradičné formy, napr. tvorivé dielne študentov, premietanie filmu Vraždy v literatúre (tvorcami sú študenti masmediálnych štúdií na FF UPJŠ), zábavný kvíz o jazyku a literatúre, na literárnu kaviareň, v ktorej sa predstaví básnik, prekladateľ a literárny vedec doc. Marián Milčák, PhD., na prezentáciu o preklade v inštitúciách EÚ v podaní zástupkyne Generálneho riaditeľstva pre preklad EK na Slovensku Mgr. Nataše Procházkovej, PhD., či na prezentáciu zástupcu Národného kariérneho centra Mgr. Miroslava Koleníka. Súčasťou programu DOD bude aj vyhodnotenie autorskej súťaže v literárnej a žurnalistickej tvorbe študentov maturitných ročníkov stredných škôl a gymnázií v Košickom kraji a Prešovskom kraji Ars Šafarikiana 2017.

Všeobecné informácie o Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je najmladšou fakultou univerzity – v tomto roku si pripomína 10. výročie existencie. Bola založená 1. januára 2007, desať rokov po rozdelení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika na dve samostatné univerzity – Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Prešovskú univerzitu v Prešove.

FF UPJŠ ponúka štúdium v 97 študijných programoch bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia (v študijných odboroch humanitné vedy, spoločenské a behaviorálne vedy, pedagogické vedy, historické vedy a etnológia) a v siedmich študijných programoch doktorandského stupňa štúdia – dejiny filozofie, slovenské dejiny, literárna veda, sociálna psychológia a psychológia práce, britské a americké štúdiá, teória politiky, integratívna sociálna práca. Od roku 2015 umožňuje absolvovať magisterské štúdium psychológie v anglickom jazyku aj zahraničným študentom.

FF UPJŠ podporuje zahraničné mobility svojich študentov a učiteľov – v súčasnosti má podpísané zmluvy Erasmus+ s viac ako 70 univerzitami z 21 krajín. Kvalita poskytovaného vzdelania je daná medzinárodnou spoluprácou, vedeckovýskumnou prácou a publikačnou činnosťou v domácich a zahraničných odborných časopisoch evidovaných v medzinárodných databázach a vychádzajúcich v najprestížnejších domácich a zahraničných vydavateľstvách.

FF UPJŠ má práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v siedmich študijných odboroch: dejiny filozofie, literárna veda, slovenské dejiny, neslovanské jazyky a literatúry, sociálna psychológia a psychológia práce, sociálna práca, politológia.

Filozofickú fakultu UPJŠ tvorí 12 katedier a Centrum jazykovej prípravy. Výučba prebieha v zrekonštruovanom, technicky kvalitne vybavenom areáli bývalej Krajskej detskej nemocnice na Moyzesovej ulici v historickom centre Košíc – v budovách Aristoteles, SokratesPlatón. Na voľnočasové aktivity študentov slúži budova Minerva. Časť praktickej výučby sa realizuje v špecializovaných laboratóriách – vo fonetickom laboratóriu, v tlmočníckom a jazykovom laboratóriu, vo filmovom a televíznom štúdiu a v psychologickom a pedagogickom laboratóriu.

Redakciu informoval PhDr. Marián Gladiš, PhD. z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.