Bratislava 18. septembra 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
 
Rozhodnutím zo dňa 3. 9. 2018 mi Ministerstvo obrany SR odmietlo poskytnúť informáciu a kópiu podnetu na preverenie činnosti organizácie Slovenskí branci, ktorý podal minister obrany SR na Generálnu prokuratúru SR. Informáciu som požadoval podľa zákona č. 2011/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Na snímke Ján Čarnogurský

Ministerstvo argumentuje ustanovením § 11 ods. 1 písm. d/ cit. zákona, podľa ktorého poskytnutie informácie sa obmedzí alebo nesprístupní, ak sa týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov alebo orgánu činného v trestnom konaní, okrem informácie, ktorá sa sprístupňuje podľa osobitného predpisu, rozhodnutia policajta v prípravnom konaní podľa druhej časti druhej hlavy piateho dielu Trestného poriadku a informácie o vznesení obvinenia, vrátane opisu skutku, ak ich sprístupnenie nezakazuje zákon alebo ak ich sprístupnenie neohrozuje práva a právom chránené záujmy.
Informácia, ktorú požadujem, sa netýka rozhodovacej činnosti súdu, ani žiadneho orgánu činného v trestnom konaní, ani rozhodnutia policajta v prípravnom konaní podľa Trestného poriadku, ani vznesenia obvinenia a opisu skutku.
Uvedené ustanovenie sa na daný prípad nevzťahuje. Minister obrany SR podal – podľa samotného napadnutého rozhodnutia – na Generálnu prokuratúru SR „podnet na preverenie činnosti“.
Z uvedeného vyplýva, že minister obrany SR podal na Generálnu prokuratúru podnet podľa § 31 a nasl. zák. č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre. Citované ustanovenie hovorí o vybavovaní podnetov rôznych subjektov na prokuratúru. V týchto prípadoch prokuratúra nepôsobí ako orgán činný v trestnom konaní, ale ako orgán preverujúci zákonnosť a pôsobiaci preventívne proti porušovaniu zákona (§ 4 ods. 1 písm. h/ cit. zákona: podieľaním sa na odstraňovaní príčin a podmienok trestnej činnosti, na prevencii a na potláčaní kriminality). Čiže prvý stupeň Ministerstva obrany SR nemal právo odmietnuť mi poskytnutie požadovanej informácie.
Reštriktívny výklad zákona zo strany Ministerstva obrany SR nemá v tomto prípade ani spoločenské opodstatnenie.
Armáda SR pociťuje personálny nedostatok a má záujem na získaní motivovaných príslušníkov. Samotná Ústava SR hovorí v čl. 25 ods. 1, že obrana SR je povinnosťou a vecou cti občanov. Slovenskí branci vykonávajú činnosť na zdokonalenie svojej spôsobilosti na obranu vlasti. V ich činnosti doteraz nebolo zistené žiadne porušenie zákona.
Ministerstvo obrany SR je štátnym orgánom a nemôže podliehať ideologickej interpretácii činnosti Slovenských brancov zo strany niektorých extrémistických médií. Negativistický tón vyjadrenia pána ministra obrany na adresu Slovenských brancov, ako ho uverejnili médiá dňa 23. 7. 2018, protirečí záujmom Slovenskej republiky a zodpovednému riadeniu rezortu obrany. Slovenskí branci si zaslúžia pochvalu a nie znevažovanie.
Z uvedených dôvodov navrhujem, aby odvolací orgán vyhovel môjmu rozkladu a nariadil poskytnúť mi požadovanú informáciu vrátane kópie podnetu pána ministra, ktorý bol podaný do podateľne Generálnej prokuratúry SR dňa 25. júla 2018.
Ján Čarnogurský
 
Príspevok Ján Čarnogurský: odmietnutie poskytnutia informácie – rozklad zobrazený najskôr Hlavné správy.