Žakovce 26. apríla 2018 (HSP/Foto:Slovenský dohovor za rodinu)
 
V Žakovciach v zariadení pre týrané ženy prevádzkovanom Inštitútom Krista veľkňaza sa uskutočnila v dňoch 19.-20. apríla 2018 Medzinárodná panelová diskusia o Istanbulskom dohovore a gender ideológii (International Panel Discussion about Istanbul Convention and Gender Ideology (IPDICGI)/. IPDICGI sa zúčastnili viacerí účastníci zo Slovenska, Čiech, Rakúska, Rumunska, Poľska a Litvy.

Na snímke účastníkov IPDICGI

Stretnutia sa zúčastnili a účastníkov IPDICGI osobne pozdravili významné slovenské  cirkevné autority otec arcibiskup Ján Babjak a otec biskup Štefan Sečka.
Účastníci sa vo vzájomnej diskusii informovali o situácii v jednotlivých krajinách ako aj o právnych a politických možnostiach jednotlivých krajín vo vzťahu k Istanbulskému dohovoru.
Poľský novinár Tomasz Terlikowski upozornil, že gender ideológia má aj svoje obete a opísal svoju vlastnú skúsenosť so súdnym konaním voči svojej osobe.
Piotr Uściński, poslanec poľského Sejmu, predseda Parlamentnej skupiny pre prorodinnú politiku a kultúr,  člen Parlamentnej komisie pre sociálne veci a rodinu upriamil svoju pozornosť na nevyhnutnosť podpory rodiny ako jediného funkčného modelu, ktorý si zaslúži ochranu a medzinárodnú pozornosť.
Právnik a pedagóg Ramūnas Aušrotas, zástupca litovských prorodinných organizácií vo svojom vystúpení kládol dôraz na vedecký výskum a rozširovanie vedeckých poznatkov o téme gender. Poukázal na to, že v Litve nie je potrebné prijať Istanbulský dohovor, pretože neprináša okrem genderu  nič podstatné, čo by mala Litva do svojho právneho poriadku aplikovať. Oboznámil účastníkov diskusie o deklarácii väčšiny členov litovského parlamentu, v ktorej odmietli ratifikáciu Istanbulského dohovoru.
Gerhard Knietzl  z Rakúska informoval o hlbokých kultúrnych zmenách v Rakúsku a o problémoch, ktoré so sebou gender priniesol a upozornil na významnú mieru straty slobody a zmyslu pre rodinu.
Zástupcovia z Čiech upozornili, že v Čechách zatiaľ neprebehla k téme genderu žiadna hlbšia odborná a spoločenská diskusia.
Účastníci zo Slovenska Anton Chromík, Erik Zbiňovský a Marian Kuffa informovali vo svojich príspevkoch o situácii na Slovensku a o akciách Zastavme zlo z Istanbulu, ktoré v súčasnosti stále prebiehajú v slovenských mestách. Do formovania diskusie sa aktívne zapojili viaceré slovenské autority z oblasti pomoci deťom a bioetiky, ako je napr. prof. Jozef Mikloško z Úsmevu ako dar, prof. Eva Grey z Vysokej školy sv. Alžbety, Renáta Ocílková a mnohí ďalší.
Na záver prijali účastníci IPDICGI deklaráciu, v ktorej odmietli Istanbulský dohovor a rodovú ideológiu.
Za tím Slovenský dohovor za Rodinu informoval Erik Zbinovský.
 
Video správa
 

 
Vyhlásenie účastníkov Medzinárodnej  panelovej diskusie o Istanbulskom dohovore a rodovej ideológii (IPDICGI)
Žakovce, 20.4.2018
My, účastníci IPDICGI sme presvedčení, že rodina založená na trvalom manželstve muža a ženy je základom spoločnosti, lebo deti si zaslúžia otca a mamu a deti sú našou budúcnosťou.
Muži a ženy majú rovnakú ľudskú dôstojnosť, ktorá nezávisí na ich  sociálnej role alebo sociálnom vyjadrení. Sme presvedčení, že vzťahy medzi mužmi a ženami sú založené na vzájomnom dopĺňaní sa a láske.
Z týchto dôvodov odmietame Istanbulský dohovor.
Muž je muž a žena je žena, lebo sa takí narodili a nie preto, lebo sa takými cítia.
Odmietame zavádzanie rodovej ideológie do škôl. Odmietame, aby sa naše deti učili tzv. nestereotypným rodovým roliam a tiež odmietame odstraňovanie tzv. „stereotypných rodových rodí“.
Naše tradície, folklóry našich krajín sú našim národným bohatstvom. Odmietame kontrolovanie našich krajín výborom GREVIO a nemienime s výborom GREVIO debatovať o tom, čo je stereotyp a čo stereotyp nie je.
Problém násilia nemôže byť zúžený na rodovo podmienené násilie, ale zaslúži si komplexný vedecký prístup. Výchova k rodinným hodnotám je najlepšou prevenciou násilia.
 
Príspevok IPDICGI: Istanbulský dohovor nemá našu podporu zobrazený najskôr Hlavné správy.