Slovensko 8. decembra 2016 (HSP/Foto: KBS)

Ku kontroverznému dokumentu z dielne Európskej únie – Istanbulský dohovor – sa vyjadril aj predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. Hovorca biskupov Martin Kramara nám upresnil ďalšie stanovisko slovenských biskupov.

Upozornil tiež na slová pápeža Františka z roku 2015, ktorý uviedol, že talianski katolícki rodičia sa už dnes stretávajú s tým, že svoje deti musia po návrate domov preúčať z toho, čo zo školy donesú a čo sa nachádza v učebniciach.

Na snímke hovorca biskupov Slovenska Marek KramaraNa snímke hovorca biskupov Slovenska Marek Kramara

Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský vydal vyhlásenie k Istanbulskému dohovoru – Dohovor Rady Európy opredchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, ktorý sa týka násilia páchaného na ženách. Čo považujú biskupi v menovanom dokumente za neprijateľné?

Pán arcibiskup zdôraznil, že akékoľvek násilie páchané na ženách je neprijateľné a treba urobiť všetko preto, aby sme mu zabránili. V rámci tejto témy však pokladá za neprípustné podsúvať ďalšie – ako napríklad definovanie rodu bez súvisu s biologickým pohlavím a tzv. nestereotypnú výchovu detí na školách.

Podľa Konferencie biskupov by prijatie Istanbulského dohovoru mohlo spôsobiť porušovania práv rodičov na výchovu detí i porušovania náboženskej slobody. Ako konkrétne by sa to prejavilo v bežnom živote rodičov a katolíkov?

V línii slov pána arcibiskupa si možno všimnúť, že skúsenosti zahraničných krajín potvrdzujú, ako idea gender neutrality a vyučovanie tzv. nestereotypných rolí na školách dokážu spôsobiť zasahovenie do práva rodičov na výchovu a majú potenciál vyústiť aj do porušovania náboženskej slobody. Ako spomenul Svätý Otec v júni 2015, talianski katolícki rodičia sa už dnes stretávajú s tým, že svoje deti musia po návrate domov preúčať z toho, čo zo školy donesú a čo sa nachádza v učebniciach. Upozornil, že tu dochádza k istému druhu ideologickej kolonizácie. Tá, samozrejme, nerešpektuje náboženskú slobodu.

Samotné prijatie Dohovoru by mohlo ohroziť a diskriminovať aj činnosť organizácií, ktoré sa zaoberajú práve pomocou týraným ženám. Čo v dokumente spôsobuje možnú diskrimináciu niektorých organizácií?

Nesúhlas s ideologickou záťažou v dokumente už spôsobil diskrimináciu organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú ochrane žien pred násilím – v prípadoch, keď žiadali o pomoc z prostriedkov vyčlenených na tento účel. Dohovor na viacerých miestach zdôrazňuje, že je potrebné prijať legislatívne a iné opatrenia na jeho implementáciu – a dohľad nad jeho dodržiavaním má byť zverený orgánu Grevio. Avšak spôsoby vykonávania tohto dohľadu sú definované nejednoznačne: nezodpovedanou zostáva otázka akým spôsobom bude vykonávaný a aké budú jeho ďalšie dopady na kresťanské organizácie aktívne v boji proti násiliu na ženách.