Bratislava 29. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
 
Minulý týždeň uplynulo presne 6 mesiacov od vymenovania Gábora Gála do funkcie ministra spravodlivosti SR. Rezort prevzal po Lucii Žitňanskej, ktorá v rámci justície odviedla veľa dobrej práce. V začatom sa rozhodol intenzívne pokračovať aj nový minister

Na snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál

Ešte v marci načrtol Gábor Gál priority, ktoré chce počas svojho funkčného obdobia zapracovať do legislatívnej podoby. Zmena pri voľbe ústavných sudcov, voľbe policajného prezidenta, exekúcie či vylepšenie obchodného registra. Všetky návrhy zákonov rezort priebežne predkladá a plní ministrov zoznam priorít. Doteraz sa podarilo predložiť či presadiť:
– Návrh na voľbu ústavných sudcov- (Návrh, ktorý ide do 2. čítania v parlamente, pripravilo MS SR ako najvhodnejší kompromis, ktorý zabezpečí prísnejšie kritériá a vyššiu legitimitu pre volených kandidátov. Zároveň – na rozdiel od návrhu strany Smer- SD- posilní aj kompetencie prezidenta SR. Gábor Gál preto opätovne apeluje na zodpovednosť poslancov.)
– Návrh transparentných pravidiel pri využívaní a odmeňovaní advokátov zo strany štátu
– Novela zákona o probačných a mediačných úradníkoch (Nová legislatíva z dielne rezortu spravodlivosti sa zaoberá najmä požiadavkami na flexibilnejšie postupy subjektov v trestnom konaní, ktoré podmieňujú efektívnejšie ukladanie a výkon alternatívnych sankcií. Minister spravodlivosti SR Gábor Gál sa od svojho nástupu do funkcie snaží zvýšiť využívanie alternatívnych trestov a tým aj Elektronického systému monitorovania osôb (ESMO), ktorý zakúpila SR pred niekoľkými rokmi. Širšia pracovná skupina, ktorú minister spravodlivosti zriadil, analyzuje možnosti rozsiahlejšieho nasadenia elektronických náramkov u odsúdených a ďalších osôb. Pomôcť tomu majú aj legislatívne zmeny, ktoré pripravil rezort spravodlivosti a poslanci parlamentu ich posunuli do druhého čítania.)
– Návrh pre proces voľby európskeho prokurátora (Návrh zákona rezortu spravodlivosti o zastúpení Slovenskej republiky v orgánoch Európskej prokuratúry už schválili poslanci. Slovensko tak bude môcť vybrať vhodných kandidátov na svojich zástupcov v Európskej prokuratúre, ktorá zabezpečí efektívnejšie stíhanie trestnej činnosti proti finančným podvodom v EÚ.)
– Nové sídlo pre ministerstvo (Minister spravodlivosti SR Gábor Gál ukončil dlhoročne neriešenú kritickú priestorovú situáciu sídla ministerstva a Najvyššieho súdu SR výberom novej administratívnej budovy pre rezort. Po vyhodnotení ekonomických, technických a bezpečnostných kritérií, sídlo bude v areáli Výskumného ústavu zváračského na Račianskej ulici v Bratislave. Pozn: Minister spravodlivosti Gábor Gál rovnako vyriešil nepriaznivú priestorovú situáciu na OS BA 1. Ministerstvo spravodlivosti SR vyčlenilo pre Okresný súd Bratislava I za účelom sťahovania časti súdu do prenajatého objektu na Medenej ulici v Bratislave rozpočtové prostriedky pre rok 2018 v celkovej výške 329 958,20 eur, pričom aktuálne sú v riešení ďalšie súvisiace rozpočtové prostriedky vo výške cca 70 000 eur v oblasti IT. V prenajatom objekte je okrem kancelárskych priestorov čiastočne riešené aj uskladňovanie aktuálnej dokumentácie – spisov, ktoré ešte nie sú určené k archivovaniu, tzv. operatívna spisovňa.)
– Novela “protischránkového” zákona (Minister spravodlivosti SR Gábor Gál bol exministerkou požiadaný, aby na novelu dohliadol a dokončil ju. Aby sa čím skôr – ako veľmi potrebná pre aplikačnú prax dostala do legislatívneho procesu. Na novele robil ten istý tím odborníkov ako na samotnom zákone. Cieľom novely, ktorá bola predložená do MPK, je odstrániť aplikačné problémy v praxi.)
– Návrh zákona o ústavnom súde (Návrh zákona vytvoril novú zákonnú úpravu regulujúcu organizáciu ústavného súdu, spôsob konania pred ústavným súdom a postavenie jeho sudcov a to prehľadným a jednoznačným spôsobom, čo prispieva k zefektívneniu práce ústavného súdu a vedie k posilneniu ochrany základných práv. Zároveň návrh zákona reaguje na súčasne predkladanú novelu ústavy v oblasti ustanovenia sudcov ústavného súdu do funkcie, ďalej v oblasti výberového procesu kandidátov v Národnej rade SR a v oblasti zániku funkcie sudcu všeobecného súdu, ak tento dosiahne vek 70 rokov.)
– Občiansky zákonník (návrh zákona je reakciou na nález Ústavného súdu SR, ktorý rozhodol o nesúlade §5b zákona o ochrane spotrebiteľov. Zavádza úpravy, v dôsledku ktorých nebude možné premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy vymáhať ani platne zabezpečiť. Dobrovoľné splnenie a prípadná modifikácia, či už na základe jednostranného alebo dvojstranného úkonu bude možná len v prípade, ak dlžník o premlčaní vedel. Návrh zákona sa nevzťahuje na konania začaté do účinnosti zákona.) Vo finálnej fáze prípravy sú tiež legislatívne návrhy pre zastavenie starých exekúcií, zlepšenia obchodného registra, nasadenia nového obsahového modulu v rámci informačného systému Slov-Lex dostupného na portáli www.slov-lex.sk, ktorého súčasťou budú preklady vybraných právnych predpisov preložených do jazyku národnostných menšín. Konkrétne pôjde o maďarský, rómsky, český, rusínsky a nemecký jazyk.
Minister spravodlivosti rovnako zaviedol systém osobných konzultácií na súdoch a vo väzniciach, ktoré pravidelne každý týždeň navštevuje a osobne rieši problémy jednotlivých inštitúcií aj zamestnancov. Zároveň minister otvoril aj tému finančných odmien, pretože za súčasných podmienok je veľmi ťažké zohnať kvalitných a zodpovedných ľudí. Gábor Gál k zákonu o štátnej justičnej službe: „Som v kontakte s našou odborovou organizáciou, ktorá je veľmi aktívna a ja ich požiadavky jednoznačne podporujem. V prípade štrajku sa k našim zamestnancom aj pridám, ale bohužiaľ štátny rozpočet je to, čo nás brzdí. Statusový zákon odborovej organizácie je veľmi dobrý, avšak požiadavka na tridsať plus tridsať percentné navýšenie je pre ministra financií “ťažkým orieškom”. Aktuálne je návrh v medzirezortnom pripomienkovom konaní a s ministrom financií rokujem ďalej.“
 
Príspevok Gábor Gál: Polrok vo funkcii ministra spravodlivosti zobrazený najskôr Hlavné správy.