Brusel 4. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)
 
Európsky dvor audítorov (EDA) vo výročnej správe o rozpočte EÚ zverejnenej vo štvrtok upozornil, že Európska únia by nemala vyvolávať očakávania, ktoré nemožno splniť

Ilustračné foto

Predseda EDA Klaus-Heiner Lehne v správe pre médiá poukázal na skutočnosť, že celkový rozpočet EÚ nepredstavuje viac ako približne jedno percento hrubého národného dôchodku (HNP) celej EÚ. Z tohto dôvodu sa Únia musí pozerať realisticky na to, čo sa dá robiť s peniazmi, ktoré jej boli zverené, osobitne v situácii, keď sa pripravuje ďalší sedemročný rozpočtový cyklus (2021 – 2027).
“Záver je jednoznačný. Únia by nemala dávať sľuby, ktoré sa nedajú splniť,” skonštatoval Lehne.
Európski audítori vo svojej výročnej správe za rok 2017 dospeli k záveru, že účtovná uzávierka EÚ poskytuje pravdivý a verný obraz o finančnej situácii Únie a skonštatovali, že výrazná časť výdavkov kontrolovaných v roku 2017 nebola významne ovplyvnená chybami. K rovnakému zisteniu dospel EDA aj pri hodnotení rozpočtu za rok 2016.
Podľa správy audítorov miera nezrovnalostí vo výdavkoch EÚ vlani naďalej klesala. Odhadovaná chybovosť v platbách uskutočnených v priebehu roka 2017 bola 2,4 %, čo je pokles oproti 3,1 % v roku 2016 a 3,8 % v roku 2015.
Podľa ich zistenia bolo k dispozícii dosť informácií na to, aby sa predišlo značnému podielu chýb, napríklad v platbách na rozvoj vidieka, alebo aby sa tieto chyby odhalili a opravili.
EDA upozornil, že problémy stále pretrvávajú, a to najmä pri platbách z rozpočtu EÚ uhradených príjemcom na základe ich vyhlásení o vzniknutých nákladoch – týka sa to najmä oblasti rozvoja vidieka a politiky súdržnosti. Medzi ďalšie činnosti financované týmto spôsobom patria výskumné projekty, programy odbornej prípravy a projekty rozvojovej pomoci.
Audit poukázal na skutočnosť, že využívanie zdrojov z európskych štrukturálnych a investičných fondov je pre členské štáty stále problematické a rozpočet EÚ je vystavený značnému tlaku v dôsledku hodnoty platieb viazaných v budúcich rokoch. Kombináciou vysokých záväzkov a nízkych platieb sa nesplatené rozpočtové záväzky zvýšili na nový rekord vo výške 267,3 miliardy eur. To by podľa audítorov malo byť prioritou pri plánovaní budúceho sedemročného rozpočtu EÚ.
Výročná správa za rok 2017 sa týka najmä výdavkov EÚ v rámci súčasného finančného rámca (2014 – 2020), ale aj niektorých predchádzajúcich rokov. Lehne v tejto súvislosti upozornil na skutočnosť, že je potrebných niekoľko rokov od prijatia politického rozhodnutia po okamih, keď sú finančné zdroje skutočne pridelené. To podľa neho ukazuje, aké dôležité je vyhnúť sa problémom už na začiatku, pretože rozhodnutia, ako má EÚ vynakladať svoje finančné prostriedky, majú dôsledky ešte mnoho rokov.
 
Príspevok Európski audítori: EÚ nemá dávať rozpočtové sľuby, ktoré nemožno splniť zobrazený najskôr Hlavné správy.